ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

as usual

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -as usual-, *as usual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
as usual(idm) โดยปกติ, See also: ตามปกติ, ตามธรรมดา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
as usualAs usual he got up early in the morning and jogged.
as usualAs usual, he was late and made us wait for a long time.
as usualAs usual he was the last to arrive at the theater.
as usualAs usual, his thoughts were extremely unrealistic.
as usualAs usual, Mike turned up on time. He's very punctual.
as usualAs usual the peasants are busy scattering grain seeds.
as usualAs usual, the physics teacher was late for class.
as usualBill was late for school as usual.
as usualBusiness as usual.
as usualFather is well as usual.
as usualHe arrived late as usual.
as usualHe came late as usual.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเคย(adv) as usual, Syn. เหมือนเคย, Example: เขาถอดหมวกแขวนไว้ข้างประตูอย่างเคย แล้วทรุดตัวลงขบคิดเรื่องเงิน, Thai Definition: เหมือนอย่างที่เป็นมาตามปกติ
ตามเคย(adv) as usual, See also: as before, as it was, Syn. ตามปกติ, ตามเดิม, เหมือนเดิม, Ant. ผิดปกติ, Example: วันนี้เขาก็คงมาสายตามเคย เชื่อฉันสิ, Thai Definition: เหมือนที่เคยเป็นหรือปฏิบัติมา
เช่นเคย(adv) as usual, See also: usually, Syn. เหมือนปกติ, เหมือนเคย, Example: วันนี้พ่อตื่นก่อนแม่อีกเช่นเคย, Thai Definition: เหมือนที่เคยเป็นหรือปฏิบัติมา
เหมือนเคย(adv) as usual, See also: usually, often, always, frequently, Syn. เช่นเคย, อย่างเคย, Example: ตอนนี้ผมไม่สามารถทำอะไรได้เต็มที่เหมือนเคย, Thai Definition: เหมือนที่เคยเป็นหรือปฏิบัติมา
เหมือนปกติ(adv) as usual, See also: usually, still, as before, as formerly, always, often, frequently, Syn. เช่นเคย, เหมือนเคย, Thai Definition: เหมือนที่เคยเป็นหรือปฏิบัติมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นเคย[chen khoēi] (adv) EN: as usual ; usually  FR: comme d'habitude
เรื่อย ๆ[reūay-reūay] (x) EN: so so ; as usual ; nothing special ; at a steady pace  FR: comme d'habitude ; couci-couça (fam.) ; comme-ci, comme-ça ; ni bien ni mal
ตามเคย[tām khoēi] (adv) EN: as usual ; as before ; as it was ; as always ; once again  FR: comme d'habitude
ตามปกติ[tām pakati = tām pokkati] (adv) EN: normally ; usually ; generally ; ordinarily ; as en rule ; as usual  FR: normalement ; habituellement ; d'habitude ; d'ordinaire ; généralement ; en principe ; en règle générale
อย่างเคย[yāng khoēi] (adv) EN: as before ; as usual  FR: comme d'habitude

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual [Add to Longdo]
案の定(P);案の条(iK);案の上(iK)[あんのじょう, annojou] (exp,adv) just as one thought; as usual; (P) [Add to Longdo]
何時ものごとく[いつものごとく, itsumonogotoku] (adv) (uk) as usual [Add to Longdo]
相も変わらず;相も変らず[あいもかわらず, aimokawarazu] (n,adv) (See 相変らず) as ever (often derog.); as usual; the same [Add to Longdo]
相も変わらぬ;相も変らぬ[あいもかわらぬ, aimokawaranu] (adv,n) (See 相変わらず) as ever; as usual; the same [Add to Longdo]
相変わらず(P);相変らず;あい変らず;あい変わらず[あいかわらず, aikawarazu] (adv,n) as ever; as usual; the same; (P) [Add to Longdo]
平常通り[へいじょうどおり, heijoudoori] (n) (See いつも通り) as usual [Add to Longdo]
例によって[れいによって, reiniyotte] (exp) as usual; as is one's habit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  as usual
      adv 1: in the usual manner; "as usual, she arrived late"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top