ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artisan

AA1 R T AH0 Z AH0 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artisan-, *artisan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artisan(n) ช่างฝีมือ, See also: นายช่าง, Syn. craftsman

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artisan(อาร์'ทิเซิน) n. ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ. -artisanship n., Syn. artist
bipartisan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.
partisan(พาร์ทิซัน) n. ผู้ถือข้าง,ผู้ถือพรรคถือพวก

English-Thai: Nontri Dictionary
artisan(n) ช่างฝีมือ,ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ
nonpartisan(adj) ไม่เข้าข้าง,ไม่ลำเอียง
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง,ซึ่งถือพรรคถือพวก,ซึ่งเข้าข้าง
partisan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค
partisanship(n) การแบ่งพวก,การถือพรรคถือพวก,การเข้าข้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artisanช่างศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artisansช่างฝีมือ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
artisanal fishery(n) ประมงพื้นบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artisanMy artisan pride cannot tolerate such sloppiness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปการ(n) artisan, See also: craftsman, Syn. ศิลปกร, นายช่างฝีมือ, นายช่าง, Notes: (สันสกฤต)
นายช่าง(n) craftsman, See also: artisan, artificer, Example: เขาเป็นนายช่างประจำอยู่ที่กองหัตถศิลป์, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานช่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[chang] (n) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker  FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[chang fīmeū] (n) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman  FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
หัตถกรรม[hatthakam] (n) EN: handicraft ; manufacture  FR: artisanat [m]
การช่าง[kān chāng] (n) EN: craft ; art  FR: artisanat [m]
คนเสื้อแดง[khon seūa daēng] (n, exp) EN: red shirts ; red-shirted protesters  FR: chemises rouges [fpl] ; rouges [mpl] ; partisans de Thaksin Shinawatra [mpl] ; pro-Thaksin [m]
นักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัว[nakthurakit thī sāng neūa sāng tūa] (n, exp) EN: self-made businessman  FR: homme d'affaires qui s'est fait tout seul [m] ; homme d'affaires qui est l'artisan de sa propre réussite [m] ; self-made man [m]
งานฝีมือ[ngān fīmeū] (n) EN: handicraft ; art  FR: artisanat [m] ; art [m]
งานหัตถกรรม[ngān hatthakam] (n) EN: handicraft ; manufacture  FR: artisanat [m]
พรรคพวก[phakphūak] (n) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang  FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
ผู้ฝักใฝ่[phūfakfai] (n) EN: adherent ; partisan ; sympathizer  FR: partisan [m] ; sympathisant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTISAN AA1 R T AH0 Z AH0 N
ARTISANS AA1 R T AH0 Z AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artisan (n) ˌaːtɪzˈæn (aa2 t i z a1 n)
artisans (n) ˌaːtɪzˈænz (aa2 t i z a1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
工匠[gōng jiàng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄤˋ, ] artisan; smith, #24,095 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーチザン[a-chizan] (n) artisan [Add to Longdo]
アーティザン[a-teizan] (n) artisan [Add to Longdo]
アルチザン[aruchizan] (n) artisan (fre [Add to Longdo]
パルチザン[paruchizan] (n) partisan (fre [Add to Longdo]
一身[いっしん, isshin] (n) partisans; gang; conspirators [Add to Longdo]
一味[ひとあじ, hitoaji] (n,vs) clan; partisans; conspirators; gang; crew [Add to Longdo]
工匠[こうしょう, koushou] (n) artisan; mechanic [Add to Longdo]
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan [Add to Longdo]
細工師[さいくし, saikushi] (n) craftsman; artisan [Add to Longdo]
四民[しみん, shimin] (n) the four social classes (samurai, farmers, artisans, merchants); the masses [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  artisan
      n 1: a skilled worker who practices some trade or handicraft
           [syn: {craftsman}, {artisan}, {journeyman}, {artificer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top