ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

article

AA1 R T AH0 K AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -article-, *article*
English-Thai: Longdo Dictionary
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
article(n) ข้อย่อย, See also: ข้อ, มาตรา, อนุมาตรา, Syn. section, portion
article(n) คำนำหน้านามในภาษาอังกฤษ
article(vt) ทำสัญญา, See also: ทำข้อตกลงกัน, ผูกมัดด้วยข้อตกลง
article(n) บทความ, Syn. essay, editorial, item
article(n) สิ่งของ, See also: เครื่องใช้, ของ, สิ่ง, พัสดุ, วัสดุ, วัตถุ, ผลิตภัณฑ์, ข้าวของ, Syn. item, object, substance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
article(อาร์'ทิเคิล) n. สิ่งของ,ชิ้น,สินค้า,บทความ, มาตรา,ข้อ,ข้อบังคับ, รายการ,คำนำหน้านาม. -vt. กล่าวหา,ฟ้อง,ทำให้ข้อบังคับผูกมัด, Syn. item, object, piece, essay
alpha particleอนุภาคที่มีประจุบวกที่ประกอบด้วยสองโปรตอนและสองนิวตรอน, นิวเคลียสของอะตอมของธาตุฮีเลียม (nucleus of a helium atom)
antiparticle(แอน' ทีพาทิเคิล) n. อนุภาคที่ทำลายกันเองเมื่อปะทะกัน เช่น อีเล็คตรอน และโปซิตรอน (as an electron and a positron)
city articlen. ข่าวธุรกิจการค้าในหน้าหนังสือพิมพ์
indefinite articleคำนำหน้านามที่ไม่กำหนดแน่ชัด ได้แก่ a, an
particle(พาร์'ทิเคิล) n. อนุภาค,ส่วนที่น้อยที่สุด,ปริมาณที่น้อยที่สุด,ธุลี,ผลคุลี,อณู,คำศัพท์เล็กน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
article(n) บทความ,สิ่งของ,คำนำหน้านาม
particle(n) อนุภาค,ธุลี,ผงคลี,อณู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
articleข้อ, มาตรา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
article๑. ข้อต่อ๒. ท่อน (ผล) [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
articleบทความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
article๑. มาตรา (ในกฎหมาย), ข้อ๒. ข้อบังคับ, กฎ๓. บท๔. บทความ, ข้อความ๕. ของ, สิ่งของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of agreementข้อความในข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of associationข้อบังคับของบริษัทจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of incorporationข้อบังคับในการก่อตั้งและดำเนินงานของบริษัท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of the peaceคำร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งคุ้มครองความปลอดภัย (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
articles of warบทบัญญัติว่าด้วยระเบียบวินัยกองทัพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
articles of warกฎว่าด้วยยุทธวินัย (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Articlesบทความ [การแพทย์]
Articles of associationข้อบังคับของบริษัท [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
articles of association(n) ข้อบังคับบริษัท

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
articleA coat is an article of clothing.
articleAn article about our school appeared in the newspaper.
articleAn article on Japan.
articleAnother spam article hoping for click-throughs?
articleArticle 6. The president shall preside at all meetings.
articleArticles bought here will be delivered free of charge.
articleBetween ourselves, this article is selling slowly.
articleCheck up on the accuracy of this article.
articleDo you have any tax-free articles?
articleExcuse me; allow me to point out three errors in the above article.
articleHave you read the article about Asia in Time?
articleHave you read the leading article in today's paper?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คอลัมน์(n) column, See also: article, story, introduction, Syn. บทความ, เรื่อง, Example: ข้าพเจ้าพบชื่อเขาในคอลัมน์ซุบซิบของหนังสือพิมพ์เฉพาะกิจฉบับหนึ่ง, Count Unit: คอลัมน์, Notes: (อังกฤษ)
สิ่ง(n) thing, See also: article, matter, Syn. ของ, สิ่งของ, Example: ในภาคใต้นี้เงินมีส่วนสำคัญเพราะข้าวปลาอาหารเป็นสิ่งที่ต้องซื้อหาทั้งสิ้นไม่สามารถปลูกได้พอกินเช่นภาคอื่นๆ, Count Unit: อย่าง, อัน
สิ่งของ(n) thing, See also: article, matter, Syn. วัตถุ, Example: กรมประชาสงเคราะห์รับบริจาคหนังสือ สิ่งของ ให้เด็กนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน, Count Unit: ชิ้น, อัน
เครื่อง(n) thing, See also: article, matter, Syn. สิ่ง, สิ่งของ
พัสดุ(n) article, See also: inventory, things, supplies, goods, objects, Example: งานพัสดุรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุของสำนักงาน, Count Unit: ชิ้น, ประเภท, Thai Definition: สิ่งของเครื่องใช้
ความเรียง(n) essay, See also: article, composition, Syn. เรียงความ, Example: นักศึกษาเขียนความเรียงเพื่อส่งเข้าประกวด, Count Unit: เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุภาค[anuphāk] (n) EN: particle  FR: particule [f]
อนุภาคนาโน[anuphāk nānō] (n) EN: nanoparticles  FR: nanoparticule [f] ; microparticule [f]
บริขาร[børikhān] (n) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest  FR: les huit objets d'un bonze
บท[bot] (n) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson  FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
บทบรรณาธิการ[botbannāthikān] (n) EN: leading article ; leader ; editorial  FR: éditorial [m]
บทความ[botkhwām] (n) EN: article ; paper ; dissertation  FR: article [m] ; texte [m] ; papier [m]
หัวข้อ[hūakhø] (n) EN: content ; subject ; topic ; heading ; article, point  FR: sujet [m] ; thème [m] ; rubrique [f] ; point [m] ; contenu [m]
จ๊ะ[ja] (x) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command]  FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
คะ[kha] (x) EN: yes ; do ; would ; [particle used by a woman after a vocative or at the end of a question]  FR: oui ; [formule de politesse en fin de vocatif ou de phrase interrogative]
ขร๊ะ[kha] (x) EN: [particle used by a woman after a vocative]  FR: oui; [formule de politesse en fin de phrase]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTICLE AA1 R T AH0 K AH0 L
ARTICLE AA1 R T IH0 K AH0 L
ARTICLES AA1 R T AH0 K AH0 L Z
ARTICLES AA1 R T IH0 K AH0 L Z
ARTICLE'S AA1 R T IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
article (v) ˈaːtɪkl (aa1 t i k l)
articled (v) ˈaːtɪkld (aa1 t i k l d)
articles (v) ˈaːtɪklz (aa1 t i k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文章[wén zhāng, ㄨㄣˊ ㄓㄤ, ] article; essay, #1,695 [Add to Longdo]
物品[wù pǐn, ㄨˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles; goods; materials, #3,483 [Add to Longdo]
用品[yòng pǐn, ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for use; products; goods, #4,894 [Add to Longdo]
撰文[zhuàn wén, ㄓㄨㄢˋ ㄨㄣˊ, ] article (in publication), #12,717 [Add to Longdo]
日用品[rì yòng pǐn, ㄖˋ ㄩㄥˋ ㄆㄧㄣˇ, ] articles for daily use, #22,048 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artikel {m} | Artikel {pl}article | articles [Add to Longdo]
Artikelart {f}article type [Add to Longdo]
Artikelbezeichnung {f}article description [Add to Longdo]
Artikelcharakter {m}article character [Add to Longdo]
Artikelgruppe {f}article group [Add to Longdo]
Artikelkatalog {m}article catalog [Add to Longdo]
Artikelkonto {n}article account [Add to Longdo]
Artikelkontodatei {f} [comp.]article history file [Add to Longdo]
Artikelkontonummer {f}article account number [Add to Longdo]
Artikelnummerkriterium {n}article number criterion [Add to Longdo]
Artikelsperre {f}article immobilisation [Add to Longdo]
Artikelstammdatei {f} [comp.]article master file [Add to Longdo]
Artikelstammdaten {pl} [comp.]article master data [Add to Longdo]
Artikelstammerweiterung {f}article master extension [Add to Longdo]
Artikelstammfeld {n}article master field [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いらっしゃる[irassharu] (v5aru,vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
おじゃる[ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
お古;御古[おふる, ofuru] (n) used article (esp. clothes) [Add to Longdo]
かね[kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P) [Add to Longdo]
かよ[kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt [Add to Longdo]
け;っけ[ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
して[shite] (prt) (1) (See からして・1,として・1,にして・1,為る・1) by (indicating means of action); as (a group, etc.); (2) (as 〜をして in modern Japanese) indicates patient of a causative expression; (3) (after the ren'youkei form of an adjective) acts as a connective; (4) (after an adverb or a particle) adds emphasis; (conj) (5) (See そして) and then [Add to Longdo]
じゃあ(P);じゃ(P)[jaa (P); ja (P)] (conj,int) (1) (See では) then; well; so; well then; (2) (See で・1,で・2,で・3,で・4,は) combination of 'de' and 'wa' particles; (aux) (3) (じゃ only) (ksb [Add to Longdo]
って(P);て(P)[tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ニュース記事[ニュースきじ, nyu-su kiji] news article [Add to Longdo]
ポスト[ぽすと, posuto] to post (articles to a newsgroup) (vs) [Add to Longdo]
雑誌記事[ざっしきじ, zasshikiji] journal article, magazine article [Add to Longdo]
論文[ろんぶん, ronbun] article [Add to Longdo]
アーティクル[あーていくる, a-teikuru] article [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 article
   n 1: nonfictional prose forming an independent part of a
      publication
   2: one of a class of artifacts; "an article of clothing"
   3: a separate section of a legal document (as a statute or
     contract or will) [syn: {article}, {clause}]
   4: (grammar) a determiner that may indicate the specificity of
     reference of a noun phrase
   v 1: bind by a contract; especially for a training period

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top