ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arras

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arras-, *arras*, arra
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arras(n) สิ่งทอสำหรับแขวนบนฝาผนัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arras(แอร์'รัส) n. พรมปัก,ม่านปัก,สิ่งปักที่แขวนกับผนัง, Syn. tapestry weave
disembarrassvt. ทำให้ไม่ลำบากใจ,บรรเทา,ขจัด
embarrass(เอมแบ'เริส) {embarrassed,embarrassign,embarrasses} vt. ทำให้ขวยเขิน,ทำให้ลำบากใจ,เป็นอุปสรรค,กีดขวาง vi. อึดอัดใจ,ลำบากใจ., See also: embarrassedly adv. ดูembarrass embarrassingly adv. ดูembarrass embarrassment n. ดูembarrass คำที่มีควา

English-Thai: Nontri Dictionary
arras(n) ม่านปัก,ม่านถัก
embarrass(vt) ทำให้ลำบากใจ,ทำให้อึดอัดใจ,ทำให้กระดาก
embarrassment(n) ความยุ่งใจ,ความกระดาก,ความลำบากใจ,ความอึดอัดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาย[āi] (v) EN: be shy ; be ashamed ; be timid ; be bashful ; be embarrassed  FR: être timide ; être honteux ; être confus ; être gêné ; être embarassé
อาย[āi] (adj) EN: ashamed ; embarrassed ; shy ; abashed  FR: timide ; gêné ; embarrassé
อัปยศอดสู[appayot otsū] (v) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour
เจื่อน[jeūoen] (v) EN: be embarrassed ; shy off
แก้ขัด[kaēkhat] (v) EN: use as a makeshift ; make do with ; put up with  FR: dépanner ; tirer d'embarras
ฆ่า[khā] (v) EN: assassinate ; kill ; murder ; slay ; slaughter ; butcher ; get rid of  FR: tuer ; assassiner ; abattre ; trucider (fam.) ; occire (litt.) ; descendre (fam.) ; zigouiller (fam.) ; liquider (fam.) ; se débarrasser de ; bousiller (fam.) ; butter (arg.)
คับใจ[khapjai] (v) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed
เคอะเขิน[khoekhoēn] (v) EN: be awkward ; be ill at ease ; be uneasy ; be shy ; be uncomfortable ; be embarrassed  FR: être gauche ; être maladroit
เขิน[khoēn] (adj) EN: shy ; embarrassed  FR: timide ; embarassé
ขวย[khūay] (v) EN: be embarrassed ; be abashed ; be fazed

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRASMITH EH1 R AH0 S M IH2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arras (n) ˈærəs (a1 r @ s)
arrases (n) ˈærəsɪz (a1 r @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿拉斯[Ā lā sī, ㄚ ㄌㄚ ㄙ, ] Arras, town in northern France, #330,822 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きまりが悪い;決まりが悪い;決りが悪い;極りが悪い[きまりがわるい, kimarigawarui] (exp,adj-i) (See きまりわるい) embarrassed; ashamed [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
とぎまぎ[togimagi] (n,vs) confusion; bewilderment; embarrassment [Add to Longdo]
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
スモークハラスメント[sumo-kuharasumento] (n) harrassment by smoking (wasei [Add to Longdo]
スモハラ[sumohara] (n) (abbr) (See スモークハラスメント) harrassment by smoking [Add to Longdo]
セクシュアルハラスメント;セクシャルハラスメント[sekushuaruharasumento ; sekusharuharasumento] (n) sexual harrassment; sexual harassment [Add to Longdo]
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing [Add to Longdo]
含羞[はにかみ, hanikami] (n) (uk) (showing) signs of embarrassment [Add to Longdo]
顔から火が出る[かおからひがでる, kaokarahigaderu] (v1) to be extremely embarrassed; to burn with shame [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  arras
      n 1: a wall hanging of heavy handwoven fabric with pictorial
           designs [syn: {tapestry}, {arras}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top