ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arrack

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrack-, *arrack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrack(n) เหล้าชนิดหนึ่งในประเทศมุสลิม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrack(อาร์'แรค) n. น้ำตาลเมา,เหล้าในประ-เทศตะวันออกกลางหรือประเทศใกล้เคียง., Syn. arak
barrack(บาร์'แรค) n. ค่ายทหาร,โรงทหาร (มักเขียนเป็นbarracks,อาคารง่าย ๆ ที่มีคนอยู่จำนวนมาก)

English-Thai: Nontri Dictionary
barracks(n) ค่ายทหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล้าโรง[laorōng] (n) EN: rice whisky ; arrack  FR: arak [m] ; alcool de riz [m]
เลียบค่าย[līepkhāi] (v) EN: patrol round the barracks ; inspect a camp
โรงทหาร[rōngthahān] (n) EN: barracks  FR: caserne [f] ; casernement [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrack (n) ˈæræk (a1 r a k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラック;アラキ[arakku ; araki] (n) arrack (grain or rice wine) (dut [Add to Longdo]
バラック[barakku] (n) barracks; (P) [Add to Longdo]
営舎[えいしゃ, eisha] (n) barracks [Add to Longdo]
営所[えいしょ, eisho] (n) barracks; camp [Add to Longdo]
営倉[えいそう, eisou] (n) guardhouse; detention barracks [Add to Longdo]
営庭[えいてい, eitei] (n) open space within a barracks compound [Add to Longdo]
応援[おうえん, ouen] (n,vs) aid; assistance; help; reinforcement; rooting; barracking; support; cheering; (P) [Add to Longdo]
重謹慎[じゅうきんしん, juukinshin] (n) close confinement (in one's barracks) [Add to Longdo]
屯;党[たむろ(屯);たむら(ok), tamuro ( ton ); tamura (ok)] (n) (1) gathering; place where people gather; (2) (arch) police station; camp; barracks [Add to Longdo]
屯営[とんえい, ton'ei] (n,vs) military camp; barracks; camping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrack
   n 1: any of various strong liquors distilled from the fermented
      sap of toddy palms or from fermented molasses [syn:
      {arrack}, {arak}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top