ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arouse

ER0 AW1 Z   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arouse-, *arouse*
Possible hiragana form: あろうせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arouse[VT] กระตุ้น, Syn. stir, stir up, stimulate
arouse[VT] ปลุกให้ตื่นขึ้น
arouse from[PHRV] ปลุกให้ตื่นจาก, Syn. wake from
arouse from[] กระตุ้นให้พ้นจาก, Syn. awaken from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arouse(อะเราซ') -vt. กระตุ้น, ปลุก,ดลใจ.
carouse(คะเราซ') {caroused,carousing,carouses} vi. ดื่มฉลองกันอย่างอึกทึกและเมาเหล้า,ดื่มเหล้าจัดและบ่อย, See also: carousal n. ดูcarouse carouser n. ดูcarouse, Syn. make merry
carousel(แครระเซิล',-เซล') n. ดูcarrousel

English-Thai: Nontri Dictionary
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
carouse(n) การกินเลี้ยง,การดื่มสุรา
carouse(vi) ดื่มฉลอง,กินเลี้ยง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To arouse the people's anger.กระตุ้นความโกรธของประชาชน. The Great Dictator (1940)
Arise, arise, arouse, a rose.จงลุกขึ้นเกิดขึ้นกระตุ้น, ดอกกุหลาบ Yellow Submarine (1968)
You mustn't omit any detail otherwise your stories will not arouse us sufficientlyYou mustn't omit any detail... ...ไม่เช่นนั้นเรื่องราวของคุณ .จะ not arouse ที่เราเพียงพอ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Long ago, I was cursed with a mother who aroused the same feelings you felt for yoursนานมาแล้ว, ฉันแม่ with a ซึ่งถูกสาปแช่ง... นานมาแล้ว, ฉันแม่ with a ซึ่งถูกสาปแช่ง ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
When all the girls are in the cellar, our hero is highly aroused, having so many contacts without once ejaculatingเมื่อเด็กผู้หญิงทั้งหมดคือ in the หลุมใต้ดิน, วีรบุรุษของเรา... ...ที่ถูกกระตุ้นอย่างมาก, มี many contacts เกินไป โดยปราศจากที่พูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆครั้งหนึ่ง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Gandhiji, people are aroused.ประชาชนฮึกเหิมแล้ว Gandhi (1982)
Even though a more current technique would be harder to trace it might also arouse suspicion about Colonel Malles' role in this affair.ถึงแม้ว่าเทคนิคนี้จะแกะรอยได้ยากก็เถอะ- แต่มันก็สร้างข้อสงสัยในตัวพันเอกมาเลซได้ Ghost in the Shell (1995)
I am surprised Kralahome took time to arouse such curiosity rather than make sure mem not miss her boat.I am surprised Kralahome took time to arouse such curiosity rather than make sure mem not miss her boat. Anna and the King (1999)
It arouses too much jealousy, too much anger.มันกระตุ้นความอิจฉาริษยา กระตุ้นความโกรธแค้น Bicentennial Man (1999)
It's a lot better to handle it on your own instead of poking around girls when you're unable to control being aroused.มันเป็นการทำให้รู้สึกดีด้วยตัวเอง แทนที่จะมาทำกับผู้หญิง เมื่อพวกเธอไม่อาจควบคุม จากสิ่งปลุกใจได้ Jenny, Juno (2005)
Big Razor Sis and I were dragged to this god-forsaken place, and were forced to dance all night to arouse erotic energy.*ซือเจ้อภิมหามีดโกนและฉันถูกจับตัวมา *ที่สถานที่.. ที่พระเจ้าี้ถูกทอดทิ้ง *และถูกบังคับเพื่อเต้นทั้งคืน เพื่อปลุกพลังขับทางเพศของพวกเขา* Dasepo Naughty Girls (2006)
I got aroused, though.ฉันได้ทบทวนความคิดแล้วนะคะ Yeolliji (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arouseDon't arouse him from his sleep!
arouseEvents of that type generally arouse suspicion.
arouseHer anger was aroused by his silly actions.
arouseHis behavior aroused my suspicions.
arouseHis constant complaints aroused my rage.
arouseHis constant insults aroused her anger.
arouseHis constant insults aroused my anger.
arouseHis opinion does not arouse any echo in his colleagues.
arouseHis story aroused my suspicion.
arouseHis terrible suffering aroused her pity.
arouseHis words aroused my competitive spirit.
arouseTheir curiosity was aroused.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลุกอารมณ์[V] tempt, See also: arouse someone sexually, Syn. เร้าอารมณ์, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
เร้า[V] stimulate, See also: arouse, rouse, encourage, evoke, stir up, provoke, spur, incite, Syn. กระตุ้น, ปลุกใจ, Example: เกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และช่วยเร้าความสนใจของนักเรียนได้
ปลุกระดม[V] excite, See also: arouse, call into action, incite, Syn. ยุยง, Example: ผู้ก่อการร้ายถือโอกาสตอนมีการประท้วงทำการปลุกระดมนักศึกษาให้ต่อต้านรัฐบาล
ปลุกใจ[V] encourage, See also: arouse, stir up one's spirit, embolden, Syn. จูงใจ, กระตุ้น, โน้มน้าว, Example: รัฐเร่งปรับปรุงส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมไทยโดยปลุกใจคนไทยให้รักชาติและให้มีความสำนึกในความเป็นไทย, Thai definition: เร้าใจให้กล้าหาญหรือกระตือรือร้น
เร้าอารมณ์[V] arouse, See also: incite, stimulate, kindle, Thai definition: กระตุ้นจิตใจให้คึกคัก หรือกระตือรือร้น
จี้เส้น[V] titillate, See also: arouse, excite, tempt, Example: ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้คุณ เพราะคุณรู้ว่าเวลาไหนควรจี้เส้น เวลาไหนควรสงบปากสงบคำ, Thai definition: พูดหรือแสดงท่าทางให้เกิดอารมณ์ขัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[v.] (deungdūt) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure   FR: attirer ; charmer
จุดชนวน[v. exp.] (jut chanūan) EN: stir up the troubles ; ignite ; arouse   
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited   FR: être excité ; être en chaleur
ก่อ[v.] (kø) EN: cause ; provoke ; evoke ; arouse ; ignite   FR: causer ; provoquer ; déclencher
กระสัน[v.] (krasan) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused   FR: éprouver du désir ; être excité
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: spent ; refuse to be aroused   
ม้าหมุน[n.] (māmun) EN: merry-go-round ; carousel ; roundabout   FR: manège [m] ; chevaux de bois [mpl] ; carrousel [m]
ปลุก[v.] (pluk) EN: awake ; wake ; awaken ; arouse   FR: éveiller ; réveiller ; tirer du sommeil
ปลุกให้ประชาชนตื่นตัว[v. exp.] (pluk hai prachāchon teūntūa) EN: arouse the people   FR: réveiller la population

CMU English Pronouncing Dictionary
AROUSE    ER0 AW1 Z
AROUSED    ER0 AW1 Z D
AROUSES    ER0 AW1 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arouse    (v) ˈərˈauz (@1 r au1 z)
aroused    (v) ˈərˈauzd (@1 r au1 z d)
arouses    (v) ˈərˈauzɪz (@1 r au1 z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
激起[jī qǐ, ㄐㄧ ㄑㄧˇ, ] arouse; excite; inflame, #10,212 [Add to Longdo]
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, / ] arouse, #15,420 [Add to Longdo]
激昂[jī áng, ㄐㄧ ㄤˊ, ] aroused to indignation, #25,744 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルーセル[, karu-seru] (n) carousel [Add to Longdo]
回転木馬[かいてんもくば, kaitenmokuba] (n) merry-go-round; carousel [Add to Longdo]
興起[こうき, kouki] (n,vs) rise; ascendency; aroused energy; high-spirited action [Add to Longdo]
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up [Add to Longdo]
掻き立てる;かき立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to stir up; to arouse [Add to Longdo]
突き動かす[つきうごかす, tsukiugokasu] (v5s,vt) to stimulate; to stir up; to arouse [Add to Longdo]
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy [Add to Longdo]
抱かせる[だかせる, dakaseru] (v1) to raise; to inspire; to arouse [Add to Longdo]
遊び人[あそびにん, asobinin] (n) carouser; playboy; gambler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arouse
   v 1: call forth (emotions, feelings, and responses); "arouse
      pity"; "raise a smile"; "evoke sympathy" [syn: {arouse},
      {elicit}, {enkindle}, {kindle}, {evoke}, {fire}, {raise},
      {provoke}]
   2: stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm clock"
     [syn: {wake up}, {awake}, {arouse}, {awaken}, {wake}, {come
     alive}, {waken}] [ant: {dope off}, {doze off}, {drift off},
     {drop off}, {drowse off}, {fall asleep}, {flake out}, {nod
     off}]
   3: summon into action or bring into existence, often as if by
     magic; "raise the specter of unemployment"; "he conjured wild
     birds in the air"; "call down the spirits from the mountain"
     [syn: {raise}, {conjure}, {conjure up}, {invoke}, {evoke},
     {stir}, {call down}, {arouse}, {bring up}, {put forward},
     {call forth}]
   4: cause to be alert and energetic; "Coffee and tea stimulate
     me"; "This herbal infusion doesn't stimulate" [syn:
     {stimulate}, {arouse}, {brace}, {energize}, {energise}, {perk
     up}] [ant: {calm}, {de-energise}, {de-energize}, {sedate},
     {tranquilize}, {tranquillise}, {tranquillize}]
   5: cause to become awake or conscious; "He was roused by the
     drunken men in the street"; "Please wake me at 6 AM." [syn:
     {awaken}, {wake}, {waken}, {rouse}, {wake up}, {arouse}]
     [ant: {cause to sleep}]
   6: to begin moving, "As the thunder started the sleeping
     children began to stir" [syn: {arouse}, {stir}]
   7: stimulate sexually; "This movie usually arouses the male
     audience" [syn: {arouse}, {sex}, {excite}, {turn on}, {wind
     up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top