ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arithmetic mean

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arithmetic mean-, *arithmetic mean*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arithmetic meanค่าเฉลี่ยที่ได้จากการหารผลรวมของเลขด้วยจำนวนเลขเหล่านั้น,ค่าเฉลี่ย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arithmetic meanค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัชฌิมเลขคณิต [ดู arithmetic average] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
arithmetic mean (A.M.)มัชฌิมเลขคณิต (เอเอ็ม) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic average] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arithmetic Meanมัชณิมเลขคณิต, มัชฌิมเลขคณิต [การแพทย์]
arithmetic mean, arithmetic averageค่าเฉลี่ยเลขคณิต,  ค่ากลางของข้อมูลที่ได้จากการบวกค่าสังเกตของข้อมูลทั้งหมด แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด  ใช้สัญลักษณ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต[khāchalīa lēkkhanit] (n, exp) EN: arithmetic mean  FR: moyenne arithmétique [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
算术平均数[suàn shù píng jūn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄨˋ, / ] arithmetic mean, #119,105 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
算術平均[さんじゅつへいきん, sanjutsuheikin] (n) arithmetic mean [Add to Longdo]
相加平均[そうかへいきん, soukaheikin] (n) (See 調和平均) arithmetic mean [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
算術平均[さんじゅつへいきん, sanjutsuheikin] arithmetic mean [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arithmetic mean
   n 1: the sum of the values of a random variable divided by the
      number of values [syn: {arithmetic mean}, {first moment},
      {expectation}, {expected value}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top