ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arithmetic

EH2 R IH0 TH M EH1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arithmetic-, *arithmetic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arithmetic(adj) เกี่ยวกับเลขคณิต, Syn. arithmetical, mathematical
arithmetic(n) คณิตศาสตร์, Syn. mathematics
arithmetical(adj) เกี่ยวกับเลขคณิต, Syn. arithmetic, mathematical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arithmetic(อะริธ'เมททิค) n. เลขคณิต,หนังสือเกี่ยวกับเลขคณิต. -adj. เกี่ยวกับเลขคณิต
arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ALU เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลางของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์ และเปรียบเทียบทางตรรกะ ดู central processing unit ประกอบ
arithmetic meanค่าเฉลี่ยที่ได้จากการหารผลรวมของเลขด้วยจำนวนเลขเหล่านั้น,ค่าเฉลี่ย
arithmetic statementข้อความสั่งคำนวณ <คำแปล>หมายถึง คำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ นำค่าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำหรือนำค่าเหล่านั้นไปทำการคำนวณ เมื่อได้ผลจากการคำนวณแล้วจึงนำไปเก็บในตำแหน่งที่ซี่งกำหนดไว้ เช่น score = A+B หมายความว่า ให้นำค่า A+B ได้ผลเท่าใด นำไปเก็บไว้ที่ score
arithmetician(อะริธมีทิช'เชิน) n. ผู้ชำนาญเลขคณิต (expert in arithmetic)

English-Thai: Nontri Dictionary
arithmetic(n) คณิตศาสตร์
arithmetical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
arithmetician(n) นักคณิตศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arithmeticเลขคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arithmetic averageค่าเฉลี่ยเลขคณิต [ดู arithmetic mean] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
arithmetic averageค่าเฉลี่ยเลขคณิต [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic mean (A.M.)] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arithmetic chartแผนภูมิเลขคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arithmetic expressionนิพจน์คำนวณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arithmetic instructionคำสั่งคำนวณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arithmetic meanค่าเฉลี่ยเลขคณิต, มัชฌิมเลขคณิต [ดู arithmetic average] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
arithmetic mean (A.M.)มัชฌิมเลขคณิต (เอเอ็ม) [มีความหมายเหมือนกับ arithmetic average] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arithmetic operationการดำเนินการคำนวณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arithmetic operatorตัวดำเนินการคำนวณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arithmeticเลขคณิต [TU Subject Heading]
arithmetic averageค่าเฉลี่ยเลขคณิต, ดู arithmetic mean [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arithmetic logic unitหน่วยคำนวณและตรรกะ, Example: เป็นวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการคำนวณทางเลขคณิต เปรียบเทียบค่าต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่ นอกจากนั้นยังดำเนินการทางตรรกะด้วย วงจรนี้ที่จริงคือวงจรหลักของไมโครโพรเซสเซอร์ หรือชิปต่างๆ นั่นเอง [คอมพิวเตอร์]
Arithmetic Meanมัชณิมเลขคณิต, มัชฌิมเลขคณิต [การแพทย์]
arithmetic mean, arithmetic averageค่าเฉลี่ยเลขคณิต,  ค่ากลางของข้อมูลที่ได้จากการบวกค่าสังเกตของข้อมูลทั้งหมด แล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด  ใช้สัญลักษณ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
arithmetic numberจำนวนเลขคณิต, จำนวนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ได้แก่ จำนวนเต็มบวก เศษส่วน ทศนิยม และจำนวนจริง(ที่เป็นบวก) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arithmetic Paperกราฟเลขคณิต [การแพทย์]
arithmetic progression (A.P.) [arithmetic sequence]ลำดับเลขคณิต, ลำดับที่มีผลต่างร่วมคงตัว เช่น 2, 4, 6, 8,... เป็นลำดับเลขคณิต และมีผลต่างร่วมคือ  2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Arithmetic Progression Methodวิธีคำนวณการเพิ่มแบบเลขคณิต [การแพทย์]
Arithmetic Scale Line Graphกราฟสเกลธรรมดา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This child was South Korea's Mensa Arithmetic Champion several times.เด็กคนนี้เป็นแชมป์ในการคำนวณของเกาหลี ในการแข่งขันสองสามครั้ง Episode #1.5 (2011)
I am not tutored in warfare, but basic arithmetic favors the side with the greater numbers.ข้าเองก็ไม่ได้ร่ำเรียน การสงคราม แต่หลักคณิตศาสตร์พื้นฐาน บ่งบอกว่าข้างที่มีคนมากได้เปรียบ Garden of Bones (2012)
"the only thing worse than her arithmetic is her attitude.""สิ่งที่เลวร้ายกว่าเครื่องเขียนของเธอก็คือความคิด" Women and Death (2012)
What do you mean wrong? You made an arithmetic mistake on page two. It was quite the boner.ผิดยังไงครับ นายคำนวณผิดในหน้าที่สอง ผิดอย่างน่าขันด้วยสิ The Hawking Excitation (2012)
I-I don't make arithmetic mistakes.ผมไม่ได้คำนวณผิด The Hawking Excitation (2012)
I know arithmetic isn't your strong point, but one is still less than 12.ผมรู้คณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นจุดแข็งของคุณ แต่หนึ่งยังคงน้อยกว่า 12 Because the Night (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arithmeticAccuracy is important in arithmetic.
arithmeticArithmetic deals with numbers.
arithmeticHe couldn't do even simple arithmetic.
arithmeticHe is good at arithmetic.
arithmeticThe boy can solve any problem in arithmetic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลขคณิต(n) arithmetic, Syn. วิชาเลขคณิต, Example: ตรองทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ขณะที่ดวงดอมทำเลขคณิต, Thai Definition: สาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับเซตจำนวนจริง ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคประยุกต์
วิชาเลข(n) arithmetic, See also: mathematics, Syn. เลข, Example: เด็กไทยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเลข ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ในขั้นต่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมเลขคณิต[anukrom lēkkhanit] (n, exp) EN: arithmetic series ; arithmetical series  FR: série arithmétique [f]
แบบฝึกหัดเลขคณิต[baēpfeuk-hat lēkkhanit] (n, exp) EN: arithmetic exercise  FR: exercice d'arithmétique [m]
หัดทำเลข[hat tham lēk] (v, exp) EN: do arithmetic exercises  FR: faire des exercices d'arithmétique
จำนวนเลขคณิต[jamnūan lēkkhanit] (n, exp) EN: arithmetic number   FR: nombre arithmétique [m]
โจทย์[jōt] (n) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic  FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต[khāchalīa lēkkhanit] (n, exp) EN: arithmetic mean  FR: moyenne arithmétique [f]
กฎของเลขคณิต[kot khøng lēkkhanit] (n, exp) EN: laws of arithmetic
เลขคณิต[lēkkhanit] (n) EN: arithmetic  FR: arithmétique [f]
ทางเลขคณิต[thāng lēkkhanit] (adj) EN: arithmetic  FR: arithmétique
วิชาเลข[wichā lēk] (n, exp) EN: arithmetic

CMU English Pronouncing Dictionary
ARITHMETIC EH2 R IH0 TH M EH1 T IH0 K
ARITHMETIC ER0 IH1 TH M AH0 T IH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arithmetic (n) ˈərˈɪθmətɪk (@1 r i1 th m @ t i k)
arithmetical (j) ˌærɪθmˈɛtɪkl (a2 r i th m e1 t i k l)
arithmetician (n) ˈərˌɪθmətˈɪʃən (@1 r i2 th m @ t i1 sh @ n)
arithmetically (a) ˌærɪθmˈɛtɪkliː (a2 r i th m e1 t i k l ii)
arithmeticians (n) ˈərˌɪθmətˈɪʃənz (@1 r i2 th m @ t i1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
算法[suàn fǎ, ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, ] arithmetic; algorithm; method of calculation, #10,753 [Add to Longdo]
算术[suàn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] arithmetic; sums (mathematics as primary school subject), #25,942 [Add to Longdo]
等差数列[děng chā shù liè, ㄉㄥˇ ㄔㄚ ㄕㄨˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] arithmetic progression, #98,961 [Add to Longdo]
算术平均数[suàn shù píng jūn shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄕㄨˋ, / ] arithmetic mean, #119,105 [Add to Longdo]
算术级数[suàn shù jí shù, ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] arithmetic series (such as 2+4+6+8+...), #243,316 [Add to Longdo]
等差级数[děng chā jí shù, ㄉㄥˇ ㄔㄚ ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ, / ] arithmetic series (such as 2+4+6+8+...), #332,424 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arithmetik-Prozessor {m}; Co-Prozessor {m}arithmetic processing unit [Add to Longdo]
Berechnungsverfahren {n}arithmetic technique [Add to Longdo]
Rechenart {f} | höhere Rechenartarithmetic | advanced arithmetic operation [Add to Longdo]
Rechenbefehl {m}arithmetic instruction [Add to Longdo]
Rechenoperation {f}; arithmetische Operation {f}arithmetic operation [Add to Longdo]
Rechenregister {n}arithmetic register [Add to Longdo]
Rechenvorgang {m}arithmetic procedure [Add to Longdo]
Rechenwerk {n}arithmetic logical function [Add to Longdo]
Rechenwerk {n}arithmetic unit [Add to Longdo]
Rechenzeichen {n}; arithmetischer Operatorarithmetic operator [Add to Longdo]
Stellenverschiebung {f}arithmetic shift [Add to Longdo]
Unterlauf {m}arithmetic underflow [Add to Longdo]
graphische Darstellung {f}arithmetic chart [Add to Longdo]
mathematischer Rechnerarithmetic computer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
10進演算;十進演算[じっしんえんざん, jisshin'enzan] (n) {comp} decimal arithmetic [Add to Longdo]
2進演算[にしんえんざん, nishin'enzan] (n) {comp} binary arithmetic operation [Add to Longdo]
アリスマティック[arisumateikku] (n) arithmetic [Add to Longdo]
シフト演算機構[シフトえんざんきこう, shifuto enzankikou] (n) {comp} shift arithmetic unit [Add to Longdo]
暗算[あんざん, anzan] (n,vs) mental arithmetic [Add to Longdo]
右シフト[みぎシフト, migi shifuto] (n) {comp} right shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
演算処理ユニット[えんざんしょりユニット, enzanshori yunitto] (n) {comp} Arithmetic and Logic Unit; ALU [Add to Longdo]
演算制御装置[えんざんせいぎょそうち, enzanseigyosouchi] (n) {comp} arithmetic and control unit; ACU [Add to Longdo]
演算装置[えんざんそうち, enzansouchi] (n) {comp} arithmetic unit [Add to Longdo]
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] (n) {comp} arithmetic equation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
シフト演算機構[シフトえんざんきこう, shifuto enzankikou] shift arithmetic unit [Add to Longdo]
右シフト[みぎシフト, migi shifuto] right shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
演算処理ユニット[えんざんしょりユニット, enzanshori yunitto] ALU, Arithmetic and Logic Unit [Add to Longdo]
演算制御装置[えんざんせいぎょそうち, enzanseigyosouchi] arithmetic and control unit, ACU [Add to Longdo]
演算装置[さんじゅつそうち, sanjutsusouchi] arithmetic unit [Add to Longdo]
演算方式[えんざんほうしき, enzanhoushiki] arithmetic equation [Add to Longdo]
加算機式計算器[かさんきしきけいさんき, kasankishikikeisanki] calculator with arithmetic logic [Add to Longdo]
検算[けんさん, kensan] arithmetic check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arithmetic
   adj 1: relating to or involving arithmetic; "arithmetical
       computations" [syn: {arithmetical}, {arithmetic}]
   n 1: the branch of pure mathematics dealing with the theory of
      numerical calculations

Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top