ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aristocrat

ER0 IH1 S T AH0 K R AE2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aristocrat-, *aristocrat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aristocrat(n) ผู้ที่สนับสนุนการปกครองโดยคนชั้นสูง
aristocrat(n) สมาชิกของชนชั้นสูง, See also: คนชั้นสูง, ผู้ดี, Syn. nobleman, noble, peer
aristocratic(adj) เกี่ยวกับชนชั้นสูง, Syn. noble, blue-blooded

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aristocrat(อะริส'โทแครท) n. คนชั้นสูง,ขุนนาง,ผู้นิยมและสนับสนุนระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตย, Syn. noblewoman, nobleman, peer, Ant. plebeian, commoner
aristocratic(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง
aristocratical(อะริสโทแครท'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการปกครองที่ผูกขาดโดยหมู่คณะ (คณาธิปไตย) ,มีลักษณะของคนชั้นสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
aristocrat(n) ขุนนาง,ชนชั้นสูง,ผู้ดี
aristocratic(adj) เกี่ยวกับขุนนาง,ที่มีลักษณะของชนชั้นสูง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aristocratHe's a genuine aristocrat.
aristocratHe was a so-called aristocrat by birth.
aristocratHis dress and bearing somehow give an aristocratic feel.
aristocratI admire his aristocratic manners.
aristocratThe aristocrat clings to the glory of his past.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ดีเก่า(n) aristocrat, See also: noble, well-mannered person, respected person, Example: ตระกูลนี้สืบเชื้อสายผู้ดีเก่าจากต้นตระกูลที่เป็นถึงขุนน้ำขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 4, Thai Definition: เรียกอ้างถึงผู้อยู่ในตระกูลสูงหรือมีสถานะสูงในสังคมเก่า
ผู้ลากมากดี(n) elite, See also: aristocrat, refined person, noble man/woman, Syn. ผู้ดี, ผู้มีสกุลสูง, ผู้ดีมีสกุล, Ant. ไพร่, Example: ท่าทางของหล่อนสง่าราวกับเป็นพวกผู้ลากมากดี
ผู้ดีมีสกุล(n) aristocrat, See also: blue blood, Syn. สายเลือดผู้ดี, Example: เป็นเพราะท่านได้เกิดอยู่ในคฤหาสน์ของผู้ดีมีสกุลจนเติบใหญ่ ท่านจึงมีกิริยาเรียบร้อยเช่นนี้, Thai Definition: คนที่เกิดในตระกูลดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตย[ammāttaya] (n) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya  FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
เด็ดดอกฟ้า[det døkfā] (v, exp) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl
เจ้า = จ้าว[jao = jāo] (n) EN: prince ; royalty ; king  FR: aristocrate [m] ; noble [m] ; prince [m] ; roi [m]
เจ้านาย[jaonāi] (n) EN: aristocrat  FR: noble [m] ; prince [m] ; seigneur [m] ; maître [m]
ผู้ดีเก่า[phūdī kao] (n, exp) EN: aristocrat ; noble ; well-mannered person ; respected person ; old upper class
ผู้ดีมีสกุล[phūdī mī sakun] (n, exp) EN: aristocrat ; blue blood  FR: aristocrate [m]
ผู้ดีแปดสาแหรก[phūdīpaētsāraēk] (n) EN: scion of eight aristocratic lines
ผู้ลากมากดี[phūlākmākdī] (n) EN: elite ; aristocrat ; high-class person ; refined person ; noble man ; noble woman   FR: aristocrate [m]
ตระกูลขุนนาง[trakūn khunnāng] (n, exp) EN: aristocratic family ; noble family  FR: famille aristocratique [f] ; famille noble [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARISTOCRAT ER0 IH1 S T AH0 K R AE2 T
ARISTOCRATS ER0 IH1 S T AH0 K R AE2 T S
ARISTOCRATIC ER0 IH2 S T AH0 K R AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aristocrat (n) ˈærɪstəkræt (a1 r i s t @ k r a t)
aristocrats (n) ˈærɪstəkræts (a1 r i s t @ k r a t s)
aristocratic (j) ˌærɪstəkrˈætɪk (a2 r i s t @ k r a1 t i k)
aristocratically (a) ˌærɪstəkrˈætɪkliː (a2 r i s t @ k r a1 t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贵族化[guì zú huà, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] aristocratic, #74,573 [Add to Longdo]
贵族论者[guì zú lùn zhě, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ ㄌㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, / ] aristocrat [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリストクラット[arisutokuratto] (n) aristocrat [Add to Longdo]
アリストクラティック[arisutokurateikku] (adj-no) aristocratic [Add to Longdo]
階隠し[はしかくし;はしがくし, hashikakushi ; hashigakushi] (n) (See 寝殿造り,向拝) pent roof built atop the stairs of a shrine or a building in an classic aristocratic villa [Add to Longdo]
貝合わせ;貝合せ[かいあわせ, kaiawase] (n) (1) shell-matching game popular with court aristocrats during the Heian period; (2) (col) (vulg) tribadism [Add to Longdo]
貴人[きじん, kijin] (n) aristocrat; nobleman [Add to Longdo]
貴族[きぞく, kizoku] (n,adj-no) noble; aristocrat; (P) [Add to Longdo]
貴族的[きぞくてき, kizokuteki] (adj-na) aristocratic [Add to Longdo]
貢進[こうしん, koushin] (n) paying a tribute; contribution; presentation of something to an aristocrat [Add to Longdo]
尊卑[そんぴ, sonpi] (n) high and low; aristocrat and plebeian [Add to Longdo]
半臂[はんぴ, hanpi] (n) short-sleeved (or sleeveless) undergarment worn by aristocratic men [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aristocrat
      n 1: a member of the aristocracy [syn: {aristocrat}, {blue
           blood}, {patrician}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top