ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

argument

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -argument-, *argument*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argument(n) การโต้แย้ง, See also: การแย้ง, การโต้เถียง, Syn. dispute, debate
argument(n) ข้อคิดเห็นที่แสดงออกมา, See also: ทัศนคติที่แสดงออกมา
argument(n) ข้อพิสูจน์, See also: ข้อเท็จจริง
argument(n) เหตุผล
argumentative(adj) ที่เกี่ยวกับการโต้แย้ง, Syn. controversial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion
argumentative(อาร์กิวเมนเท'ทิฟว) adj. ชอบโต้เถียง,เกี่ยวกับโต้เถียง,ขัดแย้ง, Syn. disputatious, contentious, Ant. amenable

English-Thai: Nontri Dictionary
argument(n) การโต้แย้ง,การโต้เถียง,การโต้คารม,การถกเถียง
argumentative(adj) ชอบโต้แย้ง,ชอบโต้เถียง,ชอบเถียง,ชอบขัดแย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
argumentการให้เหตุผล, การถกเถียง, ข้อโต้แย้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
argument๑. สังเขปเรื่อง๒. บทอภิปราย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
argument๑. คำแถลงการณ์ (ป. วิ. แพ่ง)๒. ข้อโต้แย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
argumentอาร์กิวเมนต์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
argument๑. การอ้างเหตุผล๒. อาร์กิวเมนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
argumentอาร์กิวเมนต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
argument by analogyการให้เหตุผลโดยอาศัยแนวเทียบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
argument of a complex numberอาร์กิวเมนต์จำนวนเชิงซ้อน [มีความหมายเหมือนกับ amplitude of a complex number และ phase of a complex number] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
argument, ontologicalการให้เหตุผลทางภววิทยา, ข้อพิสูจน์ทางภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
argument, oralคำแถลงการณ์ด้วยวาจา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
argumentAfter a long argument I finally persuaded her to go camping.
argumentAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
argumentAfter their argument they weren't on speaking terms.
argumentAll the arguments pointed in the same direction.
argumentAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
argumentAlthough the arguments were rational, he was not convinced.
argumentA new argument was presented.
argumentAny doubts about the validity of this argument are promptly forgotten once we see the data.
argumentArgument continues about the "White collar exemption" that exempts specific white collar workers from the "8 hours in 1 day, 40 hours a week," working hours fixed by the Labour Standards Act.
argumentAt the meeting he said a lot, but his argument did not hold water.
argumentA whole battery of arguments.
argumentBasic to the argument is the assumption that the rules in question are present in the language.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อพิพาท(n) dispute, See also: argument, controversy, Syn. กรณีพิพาท, ข้อโต้เถียง, ข้อโต้แย้ง, Example: เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น คู่กรณีควรใช้วิธีแก้ปัญหาโดยสันติวิธี, Thai Definition: เรื่องโต้เถียง หรือโต้แย้งกัน
กระทงความ(n) point, See also: argument, sense, aspect, statement, Example: คำพูดทุกกระทงความที่ออกมาจากปากชายผู้นี้ เป็นเสมือนการตอกย้ำความรู้สึกที่เจ็บปวดของผู้ฟัง, Thai Definition: ตอนหนึ่งๆ ของข้อความ
สงครามปาก(n) war of words, See also: argument, quarrel, wrangle, dispute, Syn. การปะทะคารม, การโต้เถียง, Thai Definition: การปะคารมกัน, การโต้เถียงทะเลาะกัน
ข้อแย้ง(n) contradictory, See also: argument, dispute, Syn. ข้อโต้แย้ง, ข้อขัดแย้ง, Ant. ข้อยุติ, Example: ฝ่ายค้านมีข้อแย้งซึ่งที่ประชุมไม่ยอมรับ, Thai Definition: ความคิดที่ไม่ตรงกันหรือไม่เห็นด้วย
คำแถลงการณ์(n) argument, See also: statement, declaration, announcement, bulletin, Example: ประธานสภาร.ส.ช.อ่านคำแถลงการณ์ทางโทรทัศน์, Thai Definition: คำแถลงด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งกระทำหรือยื่นต่อศาล เพื่อเสนอความเห็นต่อศาล ในข้อความในประเด็นที่ได้ยกขึ้นอ้างในคำคู่ความหรือในปัญหาข้อใดที่ศาลพึงมีคำสั่งหรือคำพิพากษา, Notes: (กฎหมาย)
ปากเสียง(n) quarrel, See also: argument, mouthpiece, Syn. ทะเลาะ, วิวาท, Example: เสี่ยตุ่นปฏิเสธคำร้องขออย่างสิ้นเชิงจนกระทั่งต้องมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับเสี่ยเจ้าของแพ
อาร์กิวเมนต์(n) argument, Notes: (อังกฤษ)
ถ้อยแถลง(n) statement, See also: argument, summation, declaration, pamphlet, contents, text, Syn. คำชี้แจง, คำประกาศ, Example: ถ้อยแถลงของเขาทำให้ผมเห็นสัจจะของความเป็นมนุษย์, Thai Definition: คำอธิบายเป็นทางการ
ร้า(n) argumentative woman, Syn. แม่ร้า, Thai Definition: หญิงที่จัดจ้าน
ข้อโต้แย้ง(n) argument, See also: dispute, debate, controversy, Syn. ข้อพิพาท, ข้อโต้เถียง, Example: ฝ่ายค้านมีข้อโต้แย้งที่จะขอคัดค้านฝ่ายเสนอ, Count Unit: ข้อ, Thai Definition: เนื้อหาสาระของการโต้แย้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโต้เถียง[kān tōthīeng] (n) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange  FR: discussion [f]
การโต้แย้ง[kān tōyaēng] (n) EN: argument
คำแถลงการณ์[khamthalaēngkān] (n) EN: declaration ; argument
คารม[khārom] (n) EN: rhetoric ; eloquence ; oratory ; words ; argument  FR: argument [m]
ข้อพิพาท[khøphiphāt] (n) EN: dispute ; argument ; controversy ; controversial point ; disputed point ; matter in dispute ; issue  FR: dispute [f]
ข้อพิสูจน์[khøphisūt] (n, exp) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument  FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
ข้อโต้เถียง[khø tōthīeng] (n, exp) EN: dispute ; argument ; controversy ; point of contention  FR: point de désaccord [m]
ข้อโต้แย้ง[khøtōyaēng] (n) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention
เถียงไม่ขึ้น[thīeng mai kheun] (v, exp) EN: can't argue ; argue without reason ; lose the argument ; be unable to reason with ; fail to convince
ถ้อยแถลง[thøithalaēng] (n) EN: statement ; argument ; summation

CMU English Pronouncing Dictionary
ARGUMENT AA1 R G Y AH0 M AH0 N T
ARGUMENTS AA1 R G Y AH0 M AH0 N T S
ARGUMENT'S AA1 R G Y AH0 M AH0 N T S
ARGUMENTATION AA2 R G Y AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N
ARGUMENTATIVE AA2 R G Y AH0 M EH1 N T AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
argument (n) ˈaːgjumənt (aa1 g y u m @ n t)
arguments (n) ˈaːgjumənts (aa1 g y u m @ n t s)
argumentation (n) ˌaːgjumɛntˈɛɪʃən (aa2 g y u m e n t ei1 sh @ n)
argumentative (j) ˌaːgjumˈɛntətɪv (aa2 g y u m e1 n t @ t i v)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiáo, ㄐㄧㄠˊ, / ] argumentative; contentious, #12,058 [Add to Longdo]
论点[lùn diǎn, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] argument; line of reasoning; thesis; point (of discussion), #21,249 [Add to Longdo]
论调[lùn diào, ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] argument; view (sometimes derogatory), #23,553 [Add to Longdo]
杠头[gàng tóu, ㄍㄤˋ ㄊㄡˊ, / ] argumentative man; chief coffin-bearer (arch.) [Add to Longdo]
论法[lùn fǎ, ㄌㄨㄣˋ ㄈㄚˇ, / ] argumentation [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
argumentieren(vi) |argumentierte, hat argumentiert, gegen/für etw.| โต้เถียง, ให้เหตุผล, ถกเถียง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Argument {n} | Argumente {pl} | unzulässiges Argumentargument | arguments | invalid argument [Add to Longdo]
Argumentation {f}line of reasoning; argumentation [Add to Longdo]
Argumentationshilfe {f}argumentation aid [Add to Longdo]
Argumentbyte {n}argument byte [Add to Longdo]
Argumententabelle {f}argument table [Add to Longdo]
Argumententeil {n}argument section [Add to Longdo]
Argumentierende {m,f}; Argumentierenderarguer [Add to Longdo]
Leerstelle {f}argument place [Add to Longdo]
argumentieren | argumentierend | argumentiert | argumentiert | argumentierteto argue; to reason | arguing; reasoning | argued; reasoned | argues; reasons | argued; reasoned [Add to Longdo]
Argumenten unzugänglich seinto be impervious arguments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーギュメント[a-gyumento] (n) argument [Add to Longdo]
アキレスの論証[アキレスのろんしょう, akiresu noronshou] (n) (See ゼノンの逆説) Achilles argument (i.e. Achilles and the tortoise; one of Zeno's paradoxes) [Add to Longdo]
コマンド行引数[コマンドぎょうひきすう, komando gyouhikisuu] (n) {comp} command line argument [Add to Longdo]
ゼロ番目[ゼロばんめ, zero banme] (n,adj-no) {comp} zero argument [Add to Longdo]
意見書[いけんしょ, ikensho] (n) opinion in writing; written opinion; argument [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) cause; factor; (2) {Buddh} (See 縁・えん・5) hetu (direct cause, esp. as opposed to indirect conditions); (3) (See 因明) the basis of one's argument (in hetuvidya); (P) [Add to Longdo]
引数;引き数[ひきすう;いんすう(引数), hikisuu ; insuu ( hikisuu )] (n) {comp} argument (e.g. function, program, programme) [Add to Longdo]
引数キーワード[ひきすうキーワード, hikisuu ki-wa-do] (n) {comp} argument keyword [Add to Longdo]
引数リスト[ひきすうリスト, hikisuu risuto] (n) {comp} argument list [Add to Longdo]
引数結合[ひきすうけつごう, hikisuuketsugou] (n) {comp} argument association [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アーギュメント[あーぎゅめんと, a-gyumento] argument [Add to Longdo]
コマンド行引数[コマンドぎょういんすう, komando gyouinsuu] command line argument [Add to Longdo]
ゼロ番目[ゼロばんめい, zero banmei] zero argument [Add to Longdo]
引き数[ひきすう, hikisuu] argument (e.g. function, program) [Add to Longdo]
引数[ひきすう, hikisuu] argument [Add to Longdo]
引数キーワード[いんすうキーワード, insuu ki-wa-do] argument keyword [Add to Longdo]
引数リスト[いんすうリスト, insuu risuto] argument list [Add to Longdo]
引数結合[いんすうけつごう, insuuketsugou] argument association [Add to Longdo]
引数領域[いんすうりょういき, insuuryouiki] argument range [Add to Longdo]
仮パラメタ[かりパラメタ, kari parameta] (formal) parameter, dummy argument [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
論旨[ろんし, ronshi] Argument, Argumentation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 argument
   n 1: a fact or assertion offered as evidence that something is
      true; "it was a strong argument that his hypothesis was
      true" [syn: {argument}, {statement}]
   2: a contentious speech act; a dispute where there is strong
     disagreement; "they were involved in a violent argument"
     [syn: {controversy}, {contention}, {contestation},
     {disputation}, {disceptation}, {tilt}, {argument}, {arguing}]
   3: a discussion in which reasons are advanced for and against
     some proposition or proposal; "the argument over foreign aid
     goes on and on" [syn: {argument}, {argumentation}, {debate}]
   4: a summary of the subject or plot of a literary work or play
     or movie; "the editor added the argument to the poem" [syn:
     {argument}, {literary argument}]
   5: (computer science) a reference or value that is passed to a
     function, procedure, subroutine, command, or program [syn:
     {argument}, {parameter}]
   6: a variable in a logical or mathematical expression whose
     value determines the dependent variable; if f(x)=y, x is the
     independent variable
   7: a course of reasoning aimed at demonstrating a truth or
     falsehood; the methodical process of logical reasoning; "I
     can't follow your line of reasoning" [syn: {argumentation},
     {logical argument}, {argument}, {line of reasoning}, {line}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top