หรือคุณหมายถึง argü?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

argue

AA1 R G Y UW0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -argue-, *argue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
argue(vi) โต้เถียง, See also: โต้แย้ง, เถียง, Syn. quarrel, dispute
argue(vi) ให้เหตุผล, See also: อ้างเหตุผล, Syn. claim, explain
argue(vt) ให้เหตุผล, See also: อ้างเหตุผล, อภิปราย
argue for(phrv) ถกเถียงเรื่อง, See also: อภิปรายเรื่อง
argue out(phrv) โต้เถียงเรื่อง, See also: ถกเถียงเรื่อง
argue back(phrv) เถียงกลับ (อย่างไม่พอใจหรือหยาบคาย)
argue down(phrv) เอาชนะ (ในการแข่งขัน), See also: ทำให้พ่ายแพ้
argue into(phrv) ชักชวนโดยให้เหตุผล, Syn. coax into, persuade into, reason into
argue over(phrv) ทะเลาะกันเรื่อง, See also: ถกเถียงเรื่อง, โต้เถียงเรื่อง, Syn. argue about
argue over(phrv) ทะเลาะกับ, Syn. qurrel with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate
marguerite(มากะรีท) n. ต้นไม้ดอกเดซี่

English-Thai: Nontri Dictionary
argue(vi, vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
argueAfter they argued, they didn't speak to each other for a week.
argueBeth argued that Sally was only pretending to be innocent.
argueBill never argues with other people.
argueColumbus argued that he could reach India by going west.
argueColumbus argued that the earth was round.
argueCritics may argue that all the foregoing characterizations are very abstract.
argueDon't get upset about small things. Try to think of things like a rich person who can afford not to argue.
argueGalileo argued that the earth moves.
argueHave you ever argued with your parents?
argueHe argued as follows.
argueHe argued away her concern.
argueHe argued for our forming the alliance with that nation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย้ง(v) contradict, See also: argue, Syn. โต้เถียง, ท้วง, ท้วงติง, ค้าน, เถียง, Ant. ยอมตาม, ยินยอม
เถียงคำไม่ตกฟาก(v) argue incessantly, See also: dispute every word, Syn. เถียงคอเป็นเอ็น, Example: เด็กคนนี้เถียงคำไม่ตกฟาก เป็นเด็กที่ไม่น่ารักเลย, Thai Definition: เถียงไม่หยุด
เถียงไม่ขึ้น(v) can't argue, See also: argue without reason, lose the argument, be unable to reason with, fail to convince, Syn. เถียงไม่ออก, Example: เหตุผลของเขาทำให้ผมเถียงไม่ขึ้น, Thai Definition: เถียงต่อไปไม่ได้ เพราะต้องยอมรับเหตุผลที่เขายกขึ้นอ้าง
วิวาท(v) dispute, See also: argue, debate, quarrel, squabble, clash, Syn. ทะเลาะ, ทะเลาะวิวาท, Example: สองคนนี้เป็นคู่อริที่เคยวิวาทต่อกันด้วยเรื่องส่วนตัวเมื่อหลายปีก่อน, Thai Definition: ทุ่มเถียงกันด้วยความโกรธ
พิพาท(v) dispute, See also: argue, quarrel, discuss, debate, wrangle, Syn. วิวาท, ทะเลาะ, ถกเถียง, ทุ่มเถียง, โต้แย้ง, โต้เถียง, Example: ประเทศไทยกับกัมพูชาพิพาทกันด้วยเรื่องกรรมสิทธิ์เขาพระวิหาร, Thai Definition: โต้เถียงกัน, โต้แย้งกัน, พูดเกี่ยงแย่งกัน
มีปากเสียง(v) quarrel, See also: argue, altercate, clash, dispute, squabble, Syn. ทะเลาะ, เถียง, ทุ่มเถียง, มีปากมีเสียง, ทะเลาะวิวาท, ทะเลาะเบาะแว้ง, Ant. ปรองดอง, Example: พี่น้องมีปากเสียงกันแต่เช้า, Thai Definition: ทุ่มเถียงกันรุนแรงถึงขั้นวิวาท
วิภาษ(v) argue, See also: debate, retort, dispute, Syn. พูดแตกต่าง, พูดแย้ง, พูดโต้, Notes: (สันสกฤต)
โต้คารม(v) argue, See also: dispute, debate, Syn. ปะทะคารม, ประคารม, Example: กว่าจะเข้าวาระที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ต้องเสียเวลาโต้คารมคารมระหว่างส.ส.พรรคฝ่ายค้านและส.ส.พรรครัฐบาล 2 ชั่วโมง, Thai Definition: พูดโต้ตอบกันไปมาด้วยถ้อยคำลึกซึ้ง
โต้เถียง(v) argue, See also: debate, dispute, Example: ผมเป็นคนค่อนข้างดื้อเอาการอยู่ ถึงแม้จะมีนิสัยค่อนข้างสงบ ไม่ชอบโต้เถียงกับใคร แต่ผมก็ถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญ, Thai Definition: เถียงกันไปมา
โต้แย้ง(v) argue, See also: counter, oppose, contradict, dispute, Ant. เห็นด้วย, คล้อยตาม, Example: สถาปนิกโต้แย้งวิศวกรอย่างเอาจริงเอาจัง, Thai Definition: แสดงความเห็นขัดแย้งกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[aphiprāi] (v) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue  FR: débattre ; discuter ; délibérer
ฉะ[cha] (v) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold
ดูหมิ่น[dūmin] (v) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult  FR: mépriser ; dédaigner ; narguer
กัด[kat] (v) EN: quarrel ; argue ; fight ; be at odds
เกี่ยงงอน[kīeng-ngøn] (v) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue  FR: rechigner ; renâcler
นกอินทรีหางขาว[nok insī hāng khāo] (n, exp) EN: White-tailed Eagle  FR: Pygargue à queue blanche [m] ; Pygargue ordinaire [m] ; Grand Aigle pêcheur [m] ; Orfraie ; Grand Aigle de mer [m]
นกอินทรีหัว(สี)นวล[nok insī hūa (sī) nūan] (n, exp) EN: Palla's Fish-Eagle  FR: Pygargue de Pallas [m]
นกออก[nok øk] (n, exp) EN: White-bellied Sea-Eagle  FR: Pygargue blagre [m] ; Aigle pêcheur d’Asie [m] ; Pygargue à ventre blanc [m]
ออกทะเล[øk thalē] (v, exp) FR: alarguer (vx)
ปะทะคารม[patha khārom] (v, exp) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords

CMU English Pronouncing Dictionary
ARGUE AA1 R G Y UW0
ARGUED AA1 R G Y UW0 D
ARGUES AA1 R G Y UW0 Z
ARGUETA AA0 R G EY1 T AH0
ARGUELLO AA0 R G EH1 L OW0
ARGUELLES AA0 R G EY1 L EH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
argue (v) ˈaːgjuː (aa1 g y uu)
argued (v) ˈaːgjuːd (aa1 g y uu d)
argues (v) ˈaːgjuːz (aa1 g y uu z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎゃふん[gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue [Add to Longdo]
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence [Add to Longdo]
と言ってしまえばそれまで[といってしまえばそれまで, toitteshimaebasoremade] (exp) it is certain true that ... (but); you can't argue that it's not ... (but) [Add to Longdo]
やり合う;遣り合う[やりあう, yariau] (v5u,vt) to compete with; to argue with; to quarrel [Add to Longdo]
アーギュー[a-gyu-] (n,vs) argue [Add to Longdo]
フランス菊[フランスぎく;フランスギク, furansu giku ; furansugiku] (n) (uk) oxeye daisy (Leucanthemum vulgare); marguerite [Add to Longdo]
マーガレット;マガレイト;マガレート[ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885) [Add to Longdo]
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P) [Add to Longdo]
遣り付ける;遣りつける[やりつける, yaritsukeru] (v1,vt) to be accustomed to; to be used to; to argue into silence; to talk down [Add to Longdo]
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 argue
   v 1: present reasons and arguments [syn: {argue}, {reason}]
   2: have an argument about something [syn: {argue}, {contend},
     {debate}, {fence}]
   3: give evidence of; "The evidence argues for your claim"; "The
     results indicate the need for more work" [syn: {argue},
     {indicate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top