ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

area

EH1 R IY0 AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -area-, *area*
Possible hiragana form: あれあ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
area(n) บริเวณ, See also: พื้นที่, Syn. space
area(n) พื้นผิว
area(n) ย่าน, See also: แถบ, บริเวณ, แถว, ละแวก, ถิ่น, อาณาบริเวณ, Syn. region, tract

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
area(แอ'เรีย) n. พื้นที่, เนื้อที่,อาณาบริเวณ, เขต,สาขาวิชา, Syn. section, space, field, zone
area codeเลขหน่วยที่หมายถึงเขตโทรศัพท์ของส่วนต่าง ๆ ของประเทศ
areaway(แอร'เรียเวย์) n. ที่ว่างหน้าห้องใต้ดิน
caesarean(ซิซารฺ์'เรียน) adj. เกี่ยวกับซีซาร์, Syn. Cesarean, Cesarian
caesarean section(-เซค'เชิน) n. การผ่าผนังช่องท้องและมดลูกเพื่อเอาทารกในครรภ์ออก, Syn. Caesarean operation
campus area networkข่ายงานบริเวณวิทยาเขตหมายถึงข่ายงานร่วมกันภายในแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีวิทยาเขต (campus) หลายวิทยาเขต คอมพิวเตอร์ในแต่ละวิทยาเขตจะทำงานร่วมกันได้ ใช้ข้อมูลหรือโปรแกรมร่วมกันได้ ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือใช้อุปกรณ์บางอย่างร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์ นับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีดู local area network ประกอบ
cesarean(ซิแซร'เรียน) adj.,n. = Caesarean., Syn. Cesarian
high memory areaเขตปฏิบัติการหน่วยความจำสูงใช้ตัวย่อว่า HMA หมายถึงขนาดของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบดอส (เดิมมี 64 K) ที่สามารถนำมาขยายเพิ่มขึ้นให้เกิน กว่า 1 เมกะไบต์ได้
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
shakespearean(เชคสเพีย'เรียน) adj. เกี่ยวกับเชคสเปียร์หรือผลงานของเขา., See also: Shakespeareanism n. Shakespearianism n., Syn. Shakespearian

English-Thai: Nontri Dictionary
area(n) พื้นที่,เขต,เนื้อที่,บริเวณ,สาขาวิชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
areaพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
areaพื้นที่, ท้องที่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
areaพื้นที่, เขต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
area measureมาตราวัดพื้นที่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
area of annulusพื้นที่แผ่นวงแหวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
area samplingการเลือกพื้นที่ตัวอย่าง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
area studiesภูมิภาคศึกษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
area, basal seat; area, denture supporting; area, tissue-bearing; denture foundationบริเวณรองรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, basal seat; area, denture supporting; area, tissue-bearing; denture foundationบริเวณรอบรับฐานฟันปลอม [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
area, body surfaceพื้นที่ผิวกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Areaพื้นที่ [การแพทย์]
Area measurementการรังวัด [TU Subject Heading]
Area Methodการฝังกลบบนพื้นที่, Example: เป็นวิธีฝังกลบขยะมูลฝอย โดยเริ่มจากระดับเดิมโดยไม่มีการขุดดิน ทำการบดอัดขยะมูลฝอยตามแนวราบก่อน แล้วค่อยบดอัดทับในชั้นถัดไป สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนได้ระดับที่กำหนด [สิ่งแวดล้อม]
Area Methodวิธีพื้นที่ [การแพทย์]
Area monitoringการเฝ้าสังเกตพื้นที่, การเฝ้าสังเกตปริมาณรังสี หรือการเปื้อนของสารกัมมันตรังสีจากการตรวจวัดพื้นที่ในสถานปฏิบัติการทางรังสี ณ ตำแหน่งต่างๆ [นิวเคลียร์]
Area studiesภูมิภาคศึกษา [TU Subject Heading]
Area surveyการสำรวจพื้นที่, ขั้นตอนเบื้องต้นในการหาพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์หรือทางรังสี โดยสำรวจข้อมูลและปัจจัยต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจมีต่อความปลอดภัยของสถานปฏิบัติการ และคัดสถานที่ที่ไม่เหมาะสมออก [นิวเคลียร์]
Area under Curveพื้นที่ภายใต้โค้ง [การแพทย์]
Area-capacity curveArea-capacity curve, โค้งพื้นที่ความจุ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Areas of Increased Density, Multipleบริเวณขาวทึบขึ้นหลายแห่งในกะโหลกศีรษะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
areal featureลักษณะประจำเขต

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
areaAccepting money as a politician is sometimes a gray area.
areaA forest fire broke out in this area.
areaAfter fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.
areaAfter one or two large factories have been build in or near a town, people come to find work, and soon an industrial area begins to grow.
areaA generous tax break will be provided to foreign companies that set up factories in the area.
areaAnd because Deal is very near continental Europe, it's always been one of the first areas of Britain to be invaded.
areaAnd drove all from temple area, both sheep and cattle;
areaAnd now, think about a county, any county, and imagine this county divided into five or six different areas.
areaAnd our council is the local government for our area.
areaAre you familiar with this area?
areaA room 8 feet square has an area of 64 square feet.
areaAs we entered the shopping district Haruna's gaze darted about, just like she was a rustic from the hills, as she looked over the area.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พท.(n) area, Syn. พื้นที่
รหัสทางไกล(n) area code, Example: ก่อนกดหมายเลขโทรศัพท์ทุกครั้ง ต้องกดรหัสทางไกลเสียก่อน
สถาน(n) place, See also: area, site, position, locality, establishment, institute, Syn. ที่ตั้ง, Example: รัฐบาลจัดตั้งสถานแนะแนวปัญหาชีวิตและการเลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้ครอบครัวอยู่กันอย่างราบรื่น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาณาบริเวณ(n) territory, See also: area, region, Syn. อาณาเขต, ขอบเขต, บริเวณ, เขต, Example: จีนเป็นรัฐทางการเมืองที่ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลใหญ่โตกว่าสหรัฐอเมริกา, Thai Definition: ขอบเขตของสถานที่
ภูมิภาค(n) region, See also: area, part, district, Syn. ภาค, เขต, ถิ่น, Example: สงครามยังระเบิดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อสนองตัณหาของบริษัทผลิตอาวุธ, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: อาณาบริเวณที่มีลักษณะบางอย่าง เช่นลักษณะทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ คล้ายคลึงกันจนสามารถจัดเข้าพวกกันได้ และแตกต่างกับบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
ย่าน(n) area, See also: section, locality, district, quarter, zone, region, Syn. เขต, แถว, ที่, บริเวณ, ถิ่นที่, Example: บ้านเขาอยู่ในย่านของคนรวย รถติดทั้งเช้าทั้งเย็น, Thai Definition: แถบหรือบริเวณที่ตำแหน่งนั้น
เขต(n) area, See also: boundary, border, region, zone, Syn. อาณาบริเวณ, บริเวณ, เขตแดน, แถบ, ถิ่น, ย่าน, อาณาเขต, แนว, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตัวแบ่งเขตกรุงเทพและเขตธนบุรี, Count Unit: เขต, Thai Definition: แดนหรือแนวที่กำหนดขีดคั่นไว้
แถบ(clas) area, See also: zone, region, side, sphere, district, belt, Syn. ซีก, ด้าน, Example: ตู้ใบนี้ถูกไฟไหม้ไปแถบหนึ่ง
แถบ(n) zone, See also: area, Syn. โซน, เขต, ถิ่น, แถว, Example: คนที่อยู่แถบนี้เขามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
ฝีเย็บ(n) part of body between vagina and anus, See also: area between the external sex orgasm and anus, Example: ในการตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากของเพศชาย พบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการปวดบริเวณก้นกบ ฝีเย็บ ใกล้ท่อทวารหนัก, Thai Definition: บริเวณระหว่างอวัยวะเพศกับทวารหนัก สำหรับหญิงมักฉีกขาดได้ง่ายเนื่องจากการคลอดบุตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[ānābøriwēn] (n) EN: territory ; area ; region  FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[ānājak] (n) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world  FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
บียาร์เรอัล[Bīyārēal] (tm) EN: Villareal  FR: Villaréal [m]
บริเวณ[børiwēn] (n) EN: area ; zone ; secteur ; compound  FR: quartier [m] ; zone [f] ; secteur [m] ; partie [f]
บริเวณจำหน่าย[børiwēn jamnāi] (n, exp) EN: retail area ; sales area
ชนบท[chonnabot] (n) EN: contryside ; country ; rural areas ; up-country  FR: campagne [f] ; région rurale [f]
ด้าน[dān] (n) EN: side ; quarter ; sector ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department  FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
เจ้าที่[jao thī] (n, exp) EN: spirit of the area ; protecting spirit of a place  FR: esprit du lieu [m] ; esprit local [m]
จุดผ่อนผัน[jut phǿnphan] (n, exp) EN: temporarily permitted area  FR: zone autorisée [f]
จุดผ่อนปรน[jut phǿnpron] (n, exp) EN: temporarily permitted area  FR: zone provisoirement autorisée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AREA EH1 R IY0 AH0
AREAS EH1 R IY0 AH0 Z
AREA'S EH1 R IY0 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
area (n) ˈɛəʳrɪəʳ (e@1 r i@)
areas (n) ˈɛəʳrɪəʳz (e@1 r i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qū, ㄑㄩ, / ] area; region; district; small; distinguish, #320 [Add to Longdo]
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, ] area; place; space; room; territory; part; respect, #330 [Add to Longdo]
区域[qū yù, ㄑㄩ ㄩˋ, / ] area; region; district, #1,217 [Add to Longdo]
地域[dì yù, ㄉㄧˋ ㄩˋ, ] area; district; region, #6,877 [Add to Longdo]
城关[chéng guān, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄢ, / ] area outside a city gate, #34,600 [Add to Longdo]
区号[qū hào, ㄑㄩ ㄏㄠˋ, / ] area code, #49,485 [Add to Longdo]
地亩[dì mǔ, ㄉㄧˋ ㄇㄨˇ, / ] area of farmland, #110,588 [Add to Longdo]
太液池[Tài yè chí, ㄊㄞˋ ㄧㄝˋ ㄔˊ, ] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai, #119,282 [Add to Longdo]
唐家山[Táng jiā shān, ㄊㄤˊ ㄐㄧㄚ ㄕㄢ, ] area in Beichuan county Sichuan, #282,040 [Add to Longdo]
场区应急[chǎng qū yīng jí, ㄔㄤˇ ㄑㄩ ㄧㄥ ㄐㄧˊ, / ] area emergency [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altbausanierung {f}area rehabilitation [Add to Longdo]
Anbaufläche {f} | Anbauflächen {pl}area under cultivation | areas under cultivation [Add to Longdo]
Anwendungsgebiet {n}; Anwendungsbereich {m}area of application; field of application; scope of application [Add to Longdo]
Arbeitsbereich {m}area of operations [Add to Longdo]
Auslieferungsgebiet {n}area of distribution [Add to Longdo]
Bebauungsplangebiet {n}area covered by a binding land-use plan [Add to Longdo]
Bereich {m}; Gebiet {n}; Fläche {f}; Areal {n}; bestimmter Bereich | Bereiche {pl} | bebautes Gebiet | eingriffsempfindliche Bereichearea | areas | built-up area | areas sensitive to interferences [Add to Longdo]
Bereichsadresse {f}area address [Add to Longdo]
Bereichsanfang {m}area start [Add to Longdo]
Bereichsangabe {f}area specification [Add to Longdo]
Bereichsauflösung {f}area deallocation [Add to Longdo]
Bereichsdefinition {f}area definition [Add to Longdo]
Bereichsgrenze {f}area boundary [Add to Longdo]
Bereichskennzeichen {n}area flag [Add to Longdo]
Bereichskontroller {m}area controller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
LAN[ラン, ran] (n) {comp} local area network; LAN [Add to Longdo]
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN [Add to Longdo]
あれあれ[areare] (int) whoa (used to express surprise or stupefaction) [Add to Longdo]
お火焚;御火焚;御火焼[おひたき;おほたき, ohitaki ; ohotaki] (n) Kyoto area festival held on the 11th lunar month (wherein bonfires are burned at shrines) [Add to Longdo]
この辺;此の辺[このへん, konohen] (pn,adj-no) this area; around here [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
すだれ頭;簾頭[すだれあたま, sudareatama] (n) (See すだれ・1,バーコードヘア) combover; comb-over; bamboo screen head (due to looking like the slats of a bamboo screen) [Add to Longdo]
すっこむ[sukkomu] (v5m) (See 引っ込む) to draw back; to leave (the area) [Add to Longdo]
そこら辺(P);其処等辺[そこらへん, sokorahen] (n-adv) (uk) (col) (See そこら) hereabouts; around there; that area; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] echo area, echo volume [Add to Longdo]
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] echo area, echo volume [Add to Longdo]
エリアコード[えりあこーど, eriako-do] area code [Add to Longdo]
エリア境界[エリアきょうかい, eria kyoukai] area boundary [Add to Longdo]
カバーエリア[かばーえりあ, kaba-eria] coverage area [Add to Longdo]
クリアエリア[くりあえりあ, kuriaeria] clear area [Add to Longdo]
グラフ領域[ぐらふりょういき, gurafuryouiki] graph area [Add to Longdo]
サービス提供区域[サービスていきょうくいき, sa-bisu teikyoukuiki] service area boundary [Add to Longdo]
サービス提供地域[さあびすていきょうちいき, saabisuteikyouchiiki] service area [Add to Longdo]
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 area
   n 1: a particular geographical region of indefinite boundary
      (usually serving some special purpose or distinguished by
      its people or culture or geography); "it was a mountainous
      area"; "Bible country" [syn: {area}, {country}]
   2: a subject of study; "it was his area of specialization";
     "areas of interest include..."
   3: a part of an animal that has a special function or is
     supplied by a given artery or nerve; "in the abdominal
     region" [syn: {area}, {region}]
   4: a particular environment or walk of life; "his social sphere
     is limited"; "it was a closed area of employment"; "he's out
     of my orbit" [syn: {sphere}, {domain}, {area}, {orbit},
     {field}, {arena}]
   5: a part of a structure having some specific characteristic or
     function; "the spacious cooking area provided plenty of room
     for servants"
   6: the extent of a 2-dimensional surface enclosed within a
     boundary; "the area of a rectangle"; "it was about 500 square
     feet in area" [syn: {area}, {expanse}, {surface area}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top