ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ardent

AA1 R D AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ardent-, *ardent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ardent(adj) กระตือรือร้น, Syn. eager, zealous, fervent
ardent(adj) ร้อนแรง, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, Syn. passionate, fervent, impassioned
ardent(adj) สว่างสดใส, See also: กระจ่าง, Syn. glowing, radiant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous,passionate)
ardent spiritsเหล้าที่มีแอลกอฮอล์แรง

English-Thai: Nontri Dictionary
ardent(adj) เร่าร้อน,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ardentHe is an ardent music lover.
ardentHe went abroad in opposition to her ardent wishes.
ardentHe yielded to her ardent wishes.
ardentIn a football game the spectators are usually ardent rooters for one of the two teams, but there also is a small group who will climb on the bandwagon of the winning team.
ardentIt is our ardent hope that the war will end soon.
ardentThis pair of lovers were carrying on an ardent correspondence.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึกคัก[kheukkhak] (adj) EN: full of vigour = vigor (Am.) ; vigorous ; busy  FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
กระตือรือร้น[krateūreūron] (adj) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent  FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
ลุกโชน[lukchōn] (adj) EN: ardent
ร้อนแรง[rønraēng] (adj) EN: vehement ; ardent  FR: ardent ; fervent
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously
ถ่านไฟ[thānfai] (n) EN: embers  FR: braises [fpl] ; charbon ardent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARDENT AA1 R D AH0 N T
ARDENTLY AA1 R D AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ardent (j) ˈaːdnt (aa1 d n t)
ardently (a) ˈaːdntliː (aa1 d n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] ardent; intense; split; crack; rend, #9,665 [Add to Longdo]
殷切[yīn qiè, ㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] ardent; eager; earnest, #25,460 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーダント[a-danto] (adj-no) ardent [Add to Longdo]
アーデント[a-dento] (n) ardent [Add to Longdo]
親衛隊[しんえいたい, shin'eitai] (n) (1) bodyguards; elite guards; imperial guards; (2) Schutzstaffel; SS; (3) groupies; ardent fans [Add to Longdo]
随喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n,vs) worship with adoration; admire ardently [Add to Longdo]
[せつ, setsu] (adj-na,n) eager; earnest; ardent; kind; keen; acute [Add to Longdo]
切なる[せつなる, setsunaru] (adj-pn) eager; earnest; ardent [Add to Longdo]
切に[せつに, setsuni] (adv) eagerly; earnestly; ardently [Add to Longdo]
切情[せつじょう, setsujou] (n) ardent love [Add to Longdo]
大の猫好き[だいのねこずき, dainonekozuki] (n) ardent cat lover (fancier) [Add to Longdo]
熱愛[ねつあい, netsuai] (n,vs,adj-no) love passionately; ardent love; devotion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ardent
   adj 1: characterized by intense emotion; "ardent love"; "an
       ardent lover"; "a fervent desire to change society"; "a
       fervent admirer"; "fiery oratory"; "an impassioned
       appeal"; "a torrid love affair" [syn: {ardent},
       {fervent}, {fervid}, {fiery}, {impassioned}, {perfervid},
       {torrid}]
   2: characterized by strong enthusiasm; "ardent revolutionaries";
     "warm support" [syn: {ardent}, {warm}]
   3: glowing or shining like fire; "from rank to rank she darts
     her ardent eyes"- Alexander Pope; "frightened by his ardent
     burning eyes"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top