ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

architectural

AA2 R K AH0 T EH1 K CH ER0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -architectural-, *architectural*
English-Thai: Nontri Dictionary
architectural(adj) ในเชิงสถาปัตยกรรม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Architectural acousticsสวนศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectural criticismการวิจารณ์สถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectural designการออกแบบสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectural drawingการเขียนแบบสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectural drawingการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม, Example: การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม (Architectural drawing) หมายถึง การเขียนแบบทางเทคนิคหรือภาพสเก็ตซ์ของโครงการก่อสร้างที่จัดทำโดยสถาปนิกหรือบริษัทสถาปนิก ภาพวาดนี้จะแสดงให้เห็นทุกขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้างรวมถึงข้อกำหนดที่ใช้โดยผู้รับเหมาเพื่อการประมูล การซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมนั้น จะเป็นการเขียนแบบในลักษณะภาพฉาย หรือ ภาพ 2 มิติ เป็นส่วนใหญ่ และ มีการใช้สัญลักษณ์ด้วย โดยสถาปนิกจะออกแบบและเขียนแบบ สำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และอาคารพาณิชย์ โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย งบประมาณการก่อสร้าง และการใช้งานอย่างคุ้มค่า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Architectural firmsบริษัทสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectural photographyการถ่ายภาพสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]
Architectural practiceการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Architectural history major, Yale.- ผมจบสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์จากเยล National Treasure: Book of Secrets (2007)
It's an architectural landmark.มันเป็นหลักเขตทางสถาปัตยกรรม Self Made Man (2008)
Okay, I'll see if I can locate any distinctive architectural markers outside the windows.โอเค ฉันจะลองหาว่าเขาอยู่ที่ไหน ทุกโครงสร้างของสถาปัตยกรรม มีความแตกต่างที่หน้าต่าง The Plain in the Prodigy (2009)
Maybe we don't need architectural markers.บางทีเราอาจไม่ต้องใช้ จุดเด่นของสถาปัตยกรรม The Plain in the Prodigy (2009)
This Amida Hall expresses the sophistication of the art from the Jodo sect to modern society making it an architectural treasure.อมิดะ ฮอลล์นี้ แสดงออกถึงความซับซ้อนของศิลปะ จากยุคโจโดถึงสังคมสมัยใหม่ ...ทำให้มันเป็นสมบัติแห่งสถาปัตยกรรม Ohitori sama (2009)
I get the impression that there was never much of an architectural plan for CERN.มันเป็นปิรามิดของเวลาของเรา What Are We Really Made Of? (2010)
Compartmentalization began as an architectural theory...การแบ่งส่วนเริ่มต้นที่ ทฤษฏีของสถาปัตยกรรม Everything Is Illumenated (2010)
I mean, I had a job lined up at an architectural firm here in the city...ที่บริษัทสถาปนิกในเมืองชื่อ นิชล แอนด์ รูค Pilot (2012)
I asked operations to cue up the architectural folders for you.ผมได้จัดหาข้อมูล เรื่องอาคารแถวนั้นให้คุณแล้ว Beirut Is Back (2012)
The carved frame surmounts an inlaid stripe, and two doors engraved with architectural motifs, surrounded by carvings of fruit and masks.กรอบแกะสลักเป็นลวดลายเส้น ประตูสองบานสลักเสลา ด้วยลวดลายสถาปัตยกรรม ล้อมรอบด้วยงานแกะสลักรูปผลไม้ The Best Offer (2013)
Maybe it's some kind of an architectural blueprint.มันอาจจะเป็นพิมพ์เขียว ทางสถาปัตยกรรม ก็ได้ The Well of Souls (2015)
Tina Turner has a house in Nice, and Architectural Digest is sending me to write about it.ทิน่า เทอร์เนอร์มีบ้านในนีซ แล้วอาร์คิเทกเจอรัลไดเจสต์ ส่งแม่มาเขียนข่าวเรื่องนั้น Frank & Lola (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
architecturalBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
architecturalFrom the standpoint of architectural design, there can be more alternatives to this approach.
architecturalIt is beyond the scope of the present work to describe all the components that comprise Emmet's architectural style.
architecturalIt is certain that Emmet contrived his 'dyad' style to facilitate the process of architectural design.
architecturalMany architectural monstrosities are seen in Tokyo.
architecturalThis is a historical examination of the birth of his unique architectural style.
architecturalThis is a superb illustration of how Emmet modified the traditional architectural designs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาปัตยกรรมศาสตร์(n) architecture, See also: architectural science, Syn. สถาปัตย์, Example: สถาบันผลิตสถาปนิกที่มีทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากลขึ้นมากมาย, Thai Definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม[kīokap sathāpattayakam] (adj) EN: architectural  FR: architectural
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม[rūpbaēp thāng sathāpattayakam] (n, exp) EN: architectural styles  FR: style architectural [m]
สถาปัตยกรรมศาสตร์[sathāpattayakamsāt] (n) EN: architecture ; architectural science  FR: architecture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHITECTURAL AA2 R K AH0 T EH1 K CH ER0 AH0 L
ARCHITECTURALLY AA2 R K IH0 T EH1 K CH ER0 AH0 L IY0
ARCHITECTURALLY AA2 R K IH0 T EH1 K CH R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
architectural (j) ˌaːkɪtˈɛktʃərəl (aa2 k i t e1 k ch @ r @ l)
architecturally (a) ˌaːkɪtˈɛktʃərəliː (aa2 k i t e1 k ch @ r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
建筑学[jiàn zhù xué, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] architectural; architecture, #42,151 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Architektengruppe {f}architectural firm [Add to Longdo]
Bauakustik {f}architectural acoustics [Add to Longdo]
Baukeramik {f}architectural ceramics; structural ceramics [Add to Longdo]
Baustil {m}architectural style [Add to Longdo]
Bautechnik {f}architectural technology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーキテクチャラル;アーキテクチュラル[a-kitekuchararu ; a-kitekuchuraru] (n) architectural [Add to Longdo]
茨;荊;棘[いばら;イバラ, ibara ; ibara] (n) (1) thorny shrub; (2) (often written 薔薇) wild rose; briar; (3) thorn; (4) (architectural) cusp [Add to Longdo]
建築史[けんちくし, kenchikushi] (n) architectural history; history of architecture [Add to Longdo]
建築物[けんちくぶつ, kenchikubutsu] (n) a building; architectural structure [Add to Longdo]
建築様式[けんちくようしき, kenchikuyoushiki] (n) architectural style [Add to Longdo]
校倉造り[あぜくらづくり, azekuradukuri] (n) ancient architectural style utilizing intercrossed triangle logs [Add to Longdo]
妻入り;妻入(io)[つまいり, tsumairi] (n) (See 平入り) Japanese traditional architectural style where the main entrance is on one or both of the gabled sides [Add to Longdo]
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) [Add to Longdo]
大社造り[たいしゃづくり;おおやしろづくり, taishadukuri ; ooyashirodukuri] (n) oldest architectural style for Shinto shrines (e.g. used at Izumo shrine) [Add to Longdo]
平入り;平入(io)[ひらいり, hirairi] (n) (See 妻入り) Japanese traditional architectural structure, where the building has its main entrance on the side which runs parallel to the roof's ridge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  architectural
      adj 1: of or pertaining to the art and science of architecture;
             "architectural history"; "architectural design"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top