ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arch

AA1 R CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arch-, *arch*
English-Thai: Longdo Dictionary
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arch(n) การก่อตัวของหินเป็นรูปโค้ง
arch(n) โครงสร้างที่มีรูปโค้ง, Syn. arc, curve, vault
arch(n) ทางเดินใต้ประตูรูปโค้ง, See also: ซุ้มประตู
arch(vt) ทำให้โค้ง, See also: ทำให้งอ, Syn. bend, curve
arch(vi) มีรูปโค้ง, See also: มีโครงสร้างโค้ง
arch(n) สิ่งที่มีลักษณะโค้ง
arch(adj) ที่มีเล่ห์เหลี่ยม, See also: เป็นหัวโจก, Syn. crafty, sly
arch(adj) สำคัญ, Syn. main, chief
arch(prf) หัวหน้า, See also: สำคัญ
arch(suf) ผู้นำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arch(a) eology (อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -arch (a) eologist n.
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
arch 2(อาร์ค) adj. สำคัญที่สุด,หัวหน้า, สำคัญ, มหา,บรม, เอก. -archness n., Syn. chief
arch-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'หัวหน้า', Syn. - archi-. -archy-
arch. e.abbr. Architectural Engineer
archaeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
archaic(อาร์เค'อิค) adj. โบราณ,เก่าแก่,แบบโบราณ, Syn. antiquated --A. modern
archaicism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)
archaise(อาร์'คีไอซฺ) vt. ทำให้มีลักษณะโบราณ, ใช้ศัพท์หรือคำโบราณ, แสดง
archaism(อาร'์ คีอิส'ึม,อาร์เค'อิส'ซึม) n. สิ่งที่โบราณ (ศัพท์,ภาษา, ธรรมเนียม) , การใช้สิ่งที่โบราณ. -archaist n., archaistic adj. (archaic word,usage, etc.)

English-Thai: Nontri Dictionary
arch(adj) สำคัญที่สุด,เอก,บรม,มหา,มารยา,เล่ห์กระเท่ห์
arch(n) ประตูโค้ง
arch(vi) โค้ง,โก่ง
archaeological(adj) เกี่ยวกับโบราณคดี
archaeologist(n) นักโบราณคดี
archaeology(n) โบราณคดี
archaic(adj) เก่า,คร่ำคร่า,โบราณ,พ้นสมัย
archangel(n) หัวหน้าเทวทูต,หัวหน้าทูตสวรรค์,ประมุขทูตสวรรค์
archbishop(n) หัวหน้าบาทหลวง,พระสันตปาปา
archdeacon(n) ผู้ช่วยบาทหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
archช่องโค้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
archส่วนโค้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arch formรูปร่างของส่วนโค้ง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
arch, aorticส่วนโค้งเอออร์ตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, costalส่วนโค้งซี่โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, palatalส่วนโค้งเพดานปาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, palatineหลืบเพดานอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, pubicส่วนโค้งหัวหน่าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, superciliary; arch, supraciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, supraciliary; arch, superciliary; arch, supraorbitalโหนกคิ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archส่วนโค้ง, ลักษณะรูปแนวโค้ง, เส้นโค้งจากปลายนิ้วข้างหนึ่งไปถึงอึกข้างหนึ่ง, อาร์ช [การแพทย์]
arch damarch dam, เขื่อนโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Arch Supportsอุปกรณ์หนุนความโค้ง [การแพทย์]
Arch, Distal Transverseแนวโค้งขวางส่วนปลาย [การแพทย์]
Arch, Longitudinalแนวโค้งตามยาว [การแพทย์]
Arch, Plainโค้งราบ(ของลายนิ้วมือ) [การแพทย์]
Arch, Proximal Transverseแนวโค้งขวางส่วนต้น [การแพทย์]
Arch, Tentedโค้งกระโจม (ของลายนิ้วมือ) [การแพทย์]
Archaeological datingการกำหนดอายุทางโบราณคดี [TU Subject Heading]
Archaeological geologyธรณีวิทยาโบราณคดี [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archaeologist(n) นักโบราณคดี
Archangel(n) อัครทูตสวรรค์, See also: angel
Archbasilica(n) อัครมหาวิหาร
archetypal(adj) ซึ่งเป็นตัวอย่าง, See also: model, representative, standard, archetypical, classic, exemplary, conve, Syn. typical
archival copyสำเนาบันทึกเอกสารสำคัญ
archway(n) อุโมงค์ทางเดิน
archwayทางลอด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archA famous architect built this house.
archAn architect should not pretend to be an artist.
archArchaeologists are those who hunt for clues about the lifestyles of ancient peoples.
archArchie made a move on her.
archA small bridge arched the stream.
archBy architectural symmetry, Emmet means geometric symmetry combined with aesthetic uniformity.
archCats arch their back.
archDespite adversity, the architect achieved worldwide fame.
archDoes ALC's web site include an archive of English expressions?
archFrom the standpoint of architectural design, there can be more alternatives to this approach.
archHe arched his eyebrows in surprise.
archHe is an archeologist's assistant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาปัตยกรรมศาสตร์(n) architecture, See also: architectural science, Syn. สถาปัตย์, Example: สถาบันผลิตสถาปนิกที่มีทักษะทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ในระดับสากลขึ้นมากมาย, Thai Definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง
สถาปนิก(n) architect, Syn. นักออกแบบ, คนเขียนแบบ, Count Unit: คน
สถาปัตยกรรม(n) architecture
สถาปัตย์(n) architecture, Syn. สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: ลูกชายคนสุดท้องของเขากำลังเรียนสถาปัตย์ อยู่ที่จุฬา, Thai Definition: ศิลปะ หรือวิชาที่ว่าด้วยการก่อสร้าง
แม่บท(n) original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai Definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
โบราณคดี(n) archaeology, Syn. โบราณคดีวิทยา, Example: การขุดค้นพบที่บ้านเชียงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัยวิชาโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์, Thai Definition: วิชาที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน
สถาปนิก(n) architect, Example: สถาปนิกเป็นผู้กำหนดรูปบ้าน อันได้แก่ ทรวดทรงของบ้านและการจัดห้องต่างๆ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ออกแบบก่อสร้างในทางสถาปัตยกรรม, Notes: (สันสกฤต)
สถาปัตยกรรม(n) architecture, See also: edifice, structure, Syn. สถาปัตย์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, Example: พระที่นั่งพิมานปฐมเป็นสถาปัตยกรรมในรูปแบบไทยประยุกต์, Thai Definition: ศิลปะหรือวิชาว่าด้วยการก่อสร้าง, Notes: (สันสกฤต)
โบราณสถาน(n) ancient remains, See also: archaeological site, historic site, Example: วัดนางนองวรวิหารเป็นอารามหลวงที่รวบรวมโบราณสถาน โบราณวัตถุหลายยุคหลายสมัยทั้งศิลปะแบบไทยจีนและยุโรปคละกัน, Thai Definition: สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป
แม่แบบ(n) model, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ, Example: ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว, Count Unit: แบบ, Thai Definition: แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[ākhān wijai] (n, exp) EN: research center  FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อาร์คิมิดีส[Ākhimidīt] (n, prop) EN: Archimedes  FR: Archimède
อนาธิปไตย[anāthippatai] (n) EN: anarchy ; anarchism  FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อธิป[athip] (n) EN: king; monarch; sovereign  FR: souverain [m] ; roi [m]
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบแปลน[baēp plaēn] (n, exp) EN: drawing plan  FR: plan d'architecte [m]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [m] ; modèle [m]
บันได[bandai] (n) EN: staircase ; stairs  FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
บรรหาร ศิลปอาชา[Bānhān Sinlapa-āchā] (n, prop) EN: Banharn Silapa-archa  FR: Banharn Silapa-archa
บรรณสาร[bannasān] (n) EN: papers ; archives  FR: document officiel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCH AA1 R CH
ARCHES AA1 R CH AH0 Z
ARCHER AA1 R CH ER0
ARCHIE AA1 R CH IY0
ARCHEY AA1 R K IY0
ARCHED AA1 R CH T
ARCHES AA1 R CH IH0 Z
ARCHLY AA1 R CH L IY0
ARCHERD AA1 R K ER0 D
ARCHWAY AA1 R CH W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arch (v) ˈaːtʃ (aa1 ch)
arch- (j) aːtʃ- (aa ch -)
Archie (n) ˈaːtʃiː (aa1 ch ii)
arched (v) ˈaːtʃt (aa1 ch t)
archer (n) ˈaːtʃər (aa1 ch @ r)
arches (v) ˈaːtʃɪz (aa1 ch i z)
archly (a) ˈaːtʃliː (aa1 ch l ii)
archaic (j) ˈaːkˈɛɪɪk (aa1 k ei1 i k)
archers (n) ˈaːtʃəz (aa1 ch @ z)
archery (n) ˈaːtʃəriː (aa1 ch @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考古[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, ] archeology, #8,893 [Add to Longdo]
建筑师[jiàn zhú shī, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˊ ㄕ, / ] architect, #16,313 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, / ] arch. legendary venomous insect; to poison; to bewitch; to drive to insanity; to harm by witchcraft; intestinal parasite, #21,749 [Add to Longdo]
弧形[hú xíng, ㄏㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, ] arch, #23,281 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] arch; a dome; a vault; lofty; vast, #23,591 [Add to Longdo]
图谱[tú pǔ, ㄊㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] archive of graphics (e.g. maps, documents or botanical figures); atlas; collection of illustrations or sheet music, #24,335 [Add to Longdo]
射箭[shè jiàn, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, ] archery, #26,927 [Add to Longdo]
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] archetype; original shape; true colors, #27,173 [Add to Longdo]
考古学家[kǎo gǔ xué jiā, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, / ] archaeologist, #30,710 [Add to Longdo]
考古学[kǎo gǔ xué, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] archeology, #41,337 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Archiv(n) |das, pl. Archive| เอกสารสำคัญ
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง
schnarchen(vi) |schnarchte, hat geschnarcht| (นอน) กรน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Archäologe {m}archeologist [Add to Longdo]
Archäologie {f} | experimentelle Archäologiearcheology; archaeology | experimental archaeology [Add to Longdo]
Archäometrie {f}archaeometry [Add to Longdo]
Archaikum {n} [geol.]Archean [Add to Longdo]
Archaismus {m}archaism [Add to Longdo]
Archipel {n}archipelago [Add to Longdo]
Architekt {m}; Architektin {f}architect [Add to Longdo]
Architektengruppe {f}architectural firm [Add to Longdo]
Architektur {f}; Baukunst {f} | sakrale Baukunst {f} | die Baukunst betreffendarchitecture | ecclesiastical architecture | architectural [Add to Longdo]
Architektenbüro {n}architect's office; firm of architects [Add to Longdo]
Architrav {m}architrave; epistyle [Add to Longdo]
Archiv {n}archive [Add to Longdo]
Archivar {m}archivist [Add to Longdo]
Archivband {n}archive tape [Add to Longdo]
Archivdatei {f}archive file [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า, Syn. aller à pied
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
[はい, hai] (n) (arch) (See 蓮根) lotus root [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アーカイバ[あーかいば, a-kaiba] archiver [Add to Longdo]
アーカイビング[あーかいびんぐ, a-kaibingu] archiving [Add to Longdo]
アーカイブ[あーかいぶ, a-kaibu] archive [Add to Longdo]
アーカイブファイル[あーかいぶふぁいる, a-kaibufairu] archive file [Add to Longdo]
アーカイブ対象ファイル[アーカイブたいしょうファイル, a-kaibu taishou fairu] archived file [Add to Longdo]
アーキテクチャ[あーきてくちゃ, a-kitekucha] architecture [Add to Longdo]
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search [Add to Longdo]
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search [Add to Longdo]
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
孝古学[こうこがく, koukogaku] Archaeologie [Add to Longdo]
建築家[けんちくか, kenchikuka] Architekt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arch
   adj 1: (used of behavior or attitude) characteristic of those
       who treat others with condescension [syn: {arch},
       {condescending}, {patronizing}, {patronising}]
   2: expert in skulduggery; "an arch criminal"
   3: naughtily or annoyingly playful; "teasing and worrying with
     impish laughter"; "a wicked prank" [syn: {arch}, {impish},
     {implike}, {mischievous}, {pixilated}, {prankish}, {puckish},
     {wicked}]
   n 1: a curved shape in the vertical plane that spans an opening
   2: a curved bony structure supporting or enclosing organs
     (especially the inner sides of the feet)
   3: a passageway under a curved masonry construction; "they built
     a triumphal arch to memorialize their victory" [syn: {arch},
     {archway}]
   4: (architecture) a masonry construction (usually curved) for
     spanning an opening and supporting the weight above it
   v 1: form an arch or curve; "her back arches"; "her hips curve
      nicely" [syn: {arch}, {curve}, {arc}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top