ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arboreal

AA0 R B AO1 R IY0 AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arboreal-, *arboreal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arboreal(อาร์บอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
arboreal(adj) เกี่ยวกับต้นไม้,คล้ายต้นไม้

CMU English Pronouncing Dictionary
ARBOREAL AA0 R B AO1 R IY0 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arboreal (j) ˈaːbˈɔːrɪəʳl (aa1 b oo1 r i@ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
树栖[shù qī, ㄕㄨˋ ㄑㄧ, / ] arboreal; tree-dwelling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
緑細大蜥蜴[みどりほそおおとかげ;ミドリホソオオトカゲ, midorihosoootokage ; midorihosoootokage] (n) (uk) (See エメラルドツリーモニター) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor [Add to Longdo]
貂;黄鼬[てん;テン, ten ; ten] (n) (1) (uk) Japanese marten (Martes melampus); (2) marten (any arboreal weasel-like mammal of genus Martes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arboreal
   adj 1: of or relating to or formed by trees; "an arborous roof"
       [syn: {arborical}, {arboreal}, {arborary}, {arborous}]
   2: inhabiting or frequenting trees; "arboreal apes" [syn:
     {arboreal}, {arboreous}, {tree-living}] [ant: {nonarboreal}]
   3: resembling a tree in form and branching structure;
     "arborescent coral found off the coast of Bermuda";
     "dendriform sponges" [syn: {arboreal}, {arboreous},
     {arborescent}, {arboresque}, {arboriform}, {dendriform},
     {dendroid}, {dendroidal}, {treelike}, {tree-shaped}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top