ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbitrate

AA1 R B AH0 T R EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbitrate-, *arbitrate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arbitrate(vt) ขอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด, See also: เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด
arbitrate(vt) ตัดสิน, See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง
arbitrate(vi) เป็นผู้ตัดสิน, See also: ชี้ขาด, ยุติการโต้แย้ง, Syn. settle peacefully, smooth out
arbitrate in(phrv) ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง, Syn. adjudicate in
arbitrate on(phrv) ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง, Syn. adjudicate on
arbitrate for(phrv) ตัดสินชี้ขาดเรื่อง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินเรื่อง, Syn. sue for
arbitrate between(phrv) ตัดสินชี้ขาดระหว่าง (ทางกฎหมาย), See also: ตัดสิน, เป็นผู้ตัดสินระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrate(vt) ตัดสิน,ชี้ขาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชี้ขาด(v) judge, See also: arbitrate, make a final decision, decide, rule, Syn. ตัดสิน, พิจารณา, พิพากษา, วินิจฉัย, Example: คำตัดสินของศาลชี้ขาดว่าจำเลยสมควรถูกประหารชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชี้ขาด[chīkhāt] (v) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule  FR: arbitrer ; juger
ไกล่เกลี่ย[klaiklīa] (v) EN: smooth ; reconcile ; conciliate ; compound ; make peace ; arbitrate ; mediate ; patch up ; intervene  FR: s'entremettre ; concilier ; arbitrer

CMU English Pronouncing Dictionary
ARBITRATE AA1 R B AH0 T R EY2 T
ARBITRATED AA1 R B AH0 T R EY2 T IH0 D
ARBITRATES AA1 R B IH0 T R EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arbitrate (v) ˈaːbɪtrɛɪt (aa1 b i t r ei t)
arbitrated (v) ˈaːbɪtrɛɪtɪd (aa1 b i t r ei t i d)
arbitrates (v) ˈaːbɪtrɛɪts (aa1 b i t r ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
調停離婚[ちょうていりこん, chouteirikon] (n) arbitrated divorce; divorce by arbitration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arbitrate
   v 1: act between parties with a view to reconciling differences;
      "He interceded in the family dispute"; "He mediated a
      settlement" [syn: {intercede}, {mediate}, {intermediate},
      {liaise}, {arbitrate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top