ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbitrament

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbitrament-, *arbitrament*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbitrament(อาร์บิท'ระเมินทฺ) n. การตัดสิน,การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrament(n) อำนาจชี้ขาด,การตัดสิน,คำตัดสิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arbitramentคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arbitrament (n) ˈaːbˈɪtrəmənt (aa1 b i1 t r @ m @ n t)
arbitraments (n) ˈaːbˈɪtrəmənts (aa1 b i1 t r @ m @ n t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arbitrament
   n 1: the act of deciding as an arbiter; giving authoritative
      judgment; "they submitted their disagreement to
      arbitration" [syn: {arbitration}, {arbitrament},
      {arbitrement}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top