ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbiter

AA1 R B IH0 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbiter-, *arbiter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arbiter(n) ผู้ตัดสิน, See also: ผู้ชี้ขาด, Syn. umpire, arbitretor, judge
arbiter(n) ผู้ที่มีอิทธิพล, See also: ผู้ที่มีอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbiter(อาร์'บิเทอะ) n. ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,คนชี้ขาด,ผู้กำชะตาชีวิต,อนุญาโตตุลาการ (judge)

English-Thai: Nontri Dictionary
arbiter(n) ผู้ตัดสิน,ตุลาการ,ผู้ชี้ขาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's commercial fare and they will line up with the idea to let the marketplace be the ultimate arbiter of all of the age of biology.และคนกลุ่มนี้ก็เสนอความคิด ให้ตลาดเป็นผู้ชี้ขาดขั้นสุดท้าย ในยุคชีวภาพนี้ The Corporation (2003)
He's not exactly the arbiter of great literature, is he?เขาไม่ใช่ปรมาจารย์ อักษรศาสตร์ซักหน่อยไม่ใช่เรอะ? Grin and Bear It (2007)
I mean, you're this school's arbiter of taste.- ว่าไป Funk (2010)
While I love My Chemical Romance, and I think we all kicked butt on that number... as our team leader and arbiter of all that is good...ที่จริงหนูรัก วง My Chemical Romance และหนูคิดว่า พวกเราต้องโดนเล่นงานแน่ ถ้าใช้เพลงนั้น ในฐานะที่เป็นหัวหน้าทีม Comeback (2011)
You're declaring yourself the sole arbiter of true love?คุณคิดว่า คุณเป็นผู้ชี้ขาดว่าอันไหนคือรักแท้ Fall from Grace (2011)
"My mother considers herself an arbiter of Parisian style, but the only French she is intimate with are fries."ถึงแม่จะเป็นคนกว้างขวางในปารีส แต่ที่ความเป็นฝรั่งเศษอย่างเดียวที่แม่คุ้นเคยก็คือ เฟร้นท์ฟราย The Return of the Ring (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมการ[kammakān] (n) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter  FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการชี้ขาด[kammakān chīkhāt] (n, exp) EN: referee ; umpire ; arbiter ; arbitrator
กรรมการกลาง[kammakān klāng] (n, exp) EN: arbiter ; the one who has to say ; central committee
ตุลาการ[tulākān] (n) EN: judge ; arbitrator ; arbiter ; adjudicator ; body of judges ; bench  FR: juge [m] ; magistrat [m] ; magistrature [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARBITER AA1 R B IH0 T ER0
ARBITERS AA1 R B AH0 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arbiter (n) ˈaːbɪtər (aa1 b i t @ r)
arbiters (n) ˈaːbɪtəz (aa1 b i t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アービタ[a-bita] (n) arbiter [Add to Longdo]
アビタ[abita] (n) arbiter [Add to Longdo]
風狂[ふうきょう, fuukyou] (n,vs) (1) insanity; insane person; (2) arbiter of taste; connoisseur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arbiter
   n 1: someone with the power to settle matters at will; "she was
      the final arbiter on all matters of fashion" [syn:
      {arbiter}, {supreme authority}]
   2: someone chosen to judge and decide a disputed issue; "the
     critic was considered to be an arbiter of modern literature";
     "the arbitrator's authority derived from the consent of the
     disputants"; "an umpire was appointed to settle the tax case"
     [syn: {arbiter}, {arbitrator}, {umpire}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top