ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

approximately

AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -approximately-, *approximately*, approximate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approximately(adv) โดยประมาณ, Syn. porximately

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
approximatelyChemical products account for approximately two-thirds of our exports.
approximatelyQuickly stop the flow of milk, leave to stand for approximately 30 minutes for the milk to solidify.
approximatelyThe bridge is approximately a mile long.
approximatelyThe figure indicates approximately two thirds of the freshmen are indifferent to politics.
approximatelyThe Narita Express will take you directly to Tokyo Station in approximately 90 minutes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยประมาณ(adv) approximately, Syn. เกือบ, ราวๆ, ประมาณ, คร่าวๆ, ใกล้เคียง, Ant. โดยตรง, กำหนดแน่นอน, เฉพาะเจาะจง, Example: การเดินทางจากบ้านของเขาไปถึงที่ทำงานใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณ, Thai Definition: ที่กะหรือคะเนให้ใกล้เคียงความจริง
คร่าว(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about, Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ, Ant. อย่างละเอียด, Example: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าวๆ(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยประมาณ[dōi pramān] (adv) EN: approximately ; about ; almost exact  FR: approximativement ; à peu près
คร่าว[khrāo] (adv) EN: approximately
คร่าว ๆ[khrāo-khrāo] (adv) EN: approximately
เลา ๆ[lao-lao] (adv) EN: roughly ; vaguely ; approximately ; in outline  FR: approximativement ; grossièrement
ประมาณ[pramān] (adv) EN: about ; approximately ; in the neighborhood of  FR: environ ; approximativement ; à peu près ; aux alentours de ; aux environs de ; de l'ordre de ; vers
อย่างคร่าว ๆ[yāng khrāo-khrāo] (adv) EN: approximately ; roughly  FR: grosso modo

CMU English Pronouncing Dictionary
APPROXIMATELY AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
approximately (a) ˈəprˈɒksɪmətliː (@1 p r o1 k s i m @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大约[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, / ] approximately; about, #2,450 [Add to Longdo]
约合[yuē hé, ㄩㄝ ㄏㄜˊ, / ] approximately; about (some numerical value), #10,859 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
annähernd gleich zuapproximately identically to [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くらい(P);ぐらい(P)[kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
ざっくり[zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles [Add to Longdo]
サロス[sarosu] (n) saros (period of approximately 18 years and 11 days between repetition of eclipses) [Add to Longdo]
スズメダイ科[スズメダイか, suzumedai ka] (n) Pomacentridae (family containing about 360 species of primarily marine tropical damselfishes and clownfishes in approximately 29 genera) [Add to Longdo]
ニッケル銅[ニッケルどう, nikkeru dou] (n) (See 白銅) cupronickel (alloy of approximately 80% copper and 20% nickel) [Add to Longdo]
許し;許[ばかし;ばっかし, bakashi ; bakkashi] (prt) (1) (uk) (col) (See 許り) approximately; about; (2) only; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.) [Add to Longdo]
許り(P);許[ばかり(P);ばっかり;ばっか(許), bakari (P); bakkari ; bakka ( moto )] (prt) (1) (uk) approximately; about; (2) only; merely; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.); (P) [Add to Longdo]
[しゃく, shaku] (n) (1) shaku (unit of distance approximately equal to 30.3 cm); (2) rule; measure; scale; (3) length; (P) [Add to Longdo]
小半日[こはんにち, kohannichi] (n-adv,n-t) approximately half a day [Add to Longdo]
前後[まえしりえ, maeshirie] (n) (1) front and rear; front and back; before and behind; (2) before and after; (3) order; context; (4) consequences; (n,vs) (5) inversion; reversion; getting out of order; (6) co-occurring; (n-suf,n) (7) around; about; approximately; nearly; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 approximately
   adv 1: (of quantities) imprecise but fairly close to correct;
       "lasted approximately an hour"; "in just about a minute";
       "he's about 30 years old"; "I've had about all I can
       stand"; "we meet about once a month"; "some forty people
       came"; "weighs around a hundred pounds"; "roughly
       $3,000"; "holds 3 gallons, more or less"; "20 or so
       people were at the party" [syn: {approximately}, {about},
       {close to}, {just about}, {some}, {roughly}, {more or
       less}, {around}, {or so}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top