ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

approve

AH0 P R UW1 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -approve-, *approve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approve(vt) เห็นด้วย, See also: เห็นควร, เห็นสมควร, เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ, Syn. affirm, support, ratify, Ant. refect, veto
approve(vt) อนุมัติ, Syn. sanction, authorize, Ant. prohibit
approved(adj) ที่อนุมัติ, Syn. authorized, passed
approve of(phrv) เห็นชอบกับ (ปกติใช้รูป simple tenses), See also: เห็นด้วยกับ, Ant. disapprove of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
disapprove(ดิสอะพรูฟว') vt. ไม่เห็นด้วย,ไม่พอใจ,รังเกียจ,ไม่อนุญาต., See also: disapprover n. ดูdisapprove, Syn. criticize

English-Thai: Nontri Dictionary
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
approveอนุมัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
approved schoolโรงเรียนสำหรับเด็กที่กระทำผิดอาญา, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
approved(adj) ได้รับการรับรองแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
approveA famous Japanese poet does not approve of any fixed doctrine in haiku.
approveAll of us approved of the plan.
approveAs far as I'm concerned, I will not approve of the plan.
approveAs for me, I will not approve of the plan.
approveCould you approve my proposal?
approveDid your parents approve of your marriage?
approveDo you approve of Jill's new hairstyle?
approveEven after being approved, difficulties might arise in the actual construction of the line.
approveFather will never approve of my marriage.
approveGranting that you are right, we still can't approve of your plan.
approveHe could not approve of my going there.
approveHe didn't approve of wasting time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุมัติ(v) approve, See also: allow, Ant. ไม่อนุมัติ, Example: สหรัฐฯ ได้อนุมัติเงินจำนวน 33 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับโครงการวิจัยโครงข่ายระบบประสาทมาให้ประเทศไทย, Thai Definition: ให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เห็นชอบ(v) approve of, See also: agree to, consent to, assent to, endorse, Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม, Example: คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร
เห็นดี(v) approve of, See also: favour, concur, agree with, Syn. เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ, เห็นดีเห็นงาม, Example: ประชาชนหลายๆ ฝ่ายเห็นดีด้วยกับการกระทำของรัฐบาล, Thai Definition: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย
เห็นดีเห็นชอบ(v) approve of, See also: favour, concur, agree with, Syn. เห็นดี, เห็นดีเห็นงาม, เห็นชอบ, Example: ราษฎรเห็นดีเห็นชอบกับการทำงานของรัฐบาล, Thai Definition: รู้สึกมีความเห็นเข้าข้างตามไปด้วย
ไม่รังเกียจ(v) do not mind, See also: approve

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุมัติงบประมาณ[anumat ngoppramān] (v, exp) EN: approve the budget
เห็นชอบ[henchøp] (v, exp) EN: be in vavour of ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse  FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วย[hendūay] (v) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve  FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
ครหา[kharahā] (v) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove  FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ไม่ยอมรับ[mai yømrap] (v, exp) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove  FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter
หมั่นไส้[mansai] (v) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by  FR: être dégoûté ; être écoeuré
ผ่านการเห็นชอบ[phān kān henchøp] (v, exp) EN: be approved
พอใจ[phøjai] (v) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve  FR: être satisfait ; être content
รับ[rap] (v) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with  FR: accepter ; admettre

CMU English Pronouncing Dictionary
APPROVE AH0 P R UW1 V
APPROVED AH0 P R UW1 V D
APPROVES AH0 P R UW1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
approve (v) ˈəprˈuːv (@1 p r uu1 v)
approved (v) ˈəprˈuːvd (@1 p r uu1 v d)
approves (v) ˈəprˈuːvz (@1 p r uu1 v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赞成[zàn chéng, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, / ] approve; endorse, #6,830 [Add to Longdo]
批件[pī jiàn, ㄆㄧ ㄐㄧㄢˋ, ] approved document; document with written instructions, #52,938 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
アプルーブ[apuru-bu] (vs) to approve [Add to Longdo]
可とする[かとする, katosuru] (exp,vs-i) to approve (of); to be in favor of; to be in favour of [Add to Longdo]
我が意を得る[わがいをえる, wagaiwoeru] (exp,v1) (See 我が意を得たり) to approve of [Add to Longdo]
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P) [Add to Longdo]
検定済み;検定済(io)[けんていずみ, kenteizumi] (adj-no) authorized; approved [Add to Longdo]
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud [Add to Longdo]
指導要領[しどうようりょう, shidouyouryou] (n) government-approved curriculums; (educational) guidelines [Add to Longdo]
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] (n) {comp} approver; authorizer [Add to Longdo]
承認図[しょうにんず, shouninzu] (n) approved plan or drawing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 approve
   v 1: give sanction to; "I approve of his educational policies"
      [syn: {approve}, {O.K.}, {okay}, {sanction}] [ant:
      {disapprove}, {reject}]
   2: judge to be right or commendable; think well of [ant:
     {disapprove}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top