ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

approval

AH0 P R UW1 V AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -approval-, *approval*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
approval(n) การอนุมัติ, See also: การอนุญาต
approval(n) ความเห็นพ้อง, See also: ความยินยอมพร้อมใจ, ความเห็นชอบด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
approval(อะพรู'เวิล) n. การเห็นด้วย,การอนุญาต,การแสดงความพอใจ, Syn. approbation, acceptance, favour, Ant. disapproval
disapproval(ดิสอะพรู'เวิล) n. ความไม่เห็นด้วย,การไม่อนุญาต,ความไม่พอใจ,ความรังเกียจ,สีหน้าความรู้สึกหรือคำพูดที่ไม่เห็นด้วย, Syn. blame

English-Thai: Nontri Dictionary
approval(n) การยินยอม,การเห็นด้วย,การเห็นชอบ,การอนุมัติ
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approvalsการยอมรับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
approvalAfter tying up loose ends on the house, the carpenter gave the painter approval to begin work.
approvalBeing silent is regarded in effect as approval.
approvalHe gave me his stamp of approval.
approvalHe would smile his approval.
approvalI asked for their approval.
approvalIf the quality of your product meets with our customer's approval, we will place regular orders.
approvalI need your approval before I leave work early.
approvalI would be grateful for your approval of this request.
approvalPeople communicate approval by nodding, by clapping their hands, by smiling or laughing.
approvalShe grinned her approval.
approvalThe plan is subject to his approval.
approvalThose goods are on approval.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การอนุมัติ(n) approval, See also: permission, Syn. การยินยอม, การอนุญาต, Example: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้มีการลดภาษีเครื่องจักรเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามนโยบายส่งเสริมอุตสาหรรม, Thai Definition: การให้อำนาจกระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้รับความเห็นชอบ[dāirap khwām henchøp] (v, exp) EN: meet with approval ; get approval
เห็นพ้องต้องกัน[hen phøng tǿng kan] (v, exp) EN: all agree ; express approval ; give consent ; view favorably
การอนุมัติ[kān anumat] (n) EN: approval ; permission ; authorization  FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f]
การเห็นชอบ[kān henchøp] (n) EN: acceptance ; approval
การเห็นด้วย[kān hendūay] (n) EN: approval  FR: accord [m]
การขออนุมัติ[kān khø anumat] (n, exp) EN: asking for approval  FR: demande d'approbation [f]
การยินยอม[kān yinyøm] (n) EN: approval
การยอมรับโดยปริยาย[kān yømrap dōi pariyāi] (n, exp) EN: tacit approval
ขายเผื่อชอบ[khāipheūachøp] (v, exp) EN: sell on approval
ครหา[kharahā] (n) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation  FR: critique [f] ; désapprobation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPROVAL AH0 P R UW1 V AH0 L
APPROVALS AH0 P R UW1 V AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
approval (n) ˈəprˈuːvəl (@1 p r uu1 v @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赞成票[zàn chéng piào, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ ㄆㄧㄠˋ, / ] approval; affirmative vote, #25,495 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abnahmeprüfung {f}approval test; proof test [Add to Longdo]
Abnahmezeugnis {n}approval certificate [Add to Longdo]
Ansichtsbestellung {f}approval order [Add to Longdo]
Billigung {f}; Befürwortung {f}; Zustimmung {f} | Billigungen {pl}; Befürwortungen {pl}; Zustimmungen {pl}approval | approvals [Add to Longdo]
Einverständnis {n} (zu)approval (of) [Add to Longdo]
Einzelzulassung {f}approval for specific use [Add to Longdo]
Freigabeprüfung {f}approval test [Add to Longdo]
Genehmigung {f} | Genehmigung des Angebotsapproval | proposal approva [Add to Longdo]
Genehmigungsbehörde {f}approval agency [Add to Longdo]
Genehmigungsbogen {m}approval sheet [Add to Longdo]
Kauf auf Probeapproval sale [Add to Longdo]
Zulassung {f}; Genehmigung {f}; Abnahme {f} | Zulassungen {pl}; Genehmigungen {pl}; Abnahmen {pl} | Zustimmung {f} der Elternapproval | approvals | parental approval [Add to Longdo]
Zulassungsverfahren {n}approval procedure [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
アプルーバル[apuru-baru] (n) approval [Add to Longdo]
叡感[えいかん, eikan] (n) emperor's approval [Add to Longdo]
仮決[かけつ, kaketsu] (n) conditional approval [Add to Longdo]
可決[かけつ, kaketsu] (n,vs) approval; adoption (e.g. motion, bill); passage; (P) [Add to Longdo]
嘉賞[かしょう, kashou] (n,vs) approval [Add to Longdo]
許可[きょか, kyoka] (n) (1) permission; approval; authorization; license; (vs) (2) to permit; to authorize; (P) [Add to Longdo]
許認可[きょにんか, kyoninka] (n,vs) approval and authorization; permits and licences [Add to Longdo]
許認可権[きょにんかけん, kyoninkaken] (n) ministerial authority to grant permits and approvals [Add to Longdo]
許否[きょひ, kyohi] (n) approval and disapproval [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
許可[きょか, kyoka] authorization (vs), permission, approval [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
最終認可[さいしゅうにんか, saishuuninka] final approval [Add to Longdo]
承認履歴[しょうにんりれき, shouninrireki] approval log [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 approval
   n 1: the formal act of approving; "he gave the project his
      blessing"; "his decision merited the approval of any
      sensible person" [syn: {blessing}, {approval}, {approving}]
      [ant: {disapproval}]
   2: a feeling of liking something or someone good; "although she
     fussed at them, she secretly viewed all her children with
     approval" [ant: {disapproval}]
   3: acceptance as satisfactory; "he bought it on approval" [syn:
     {approval}, {favorable reception}, {favourable reception}]
   4: a message expressing a favorable opinion; "words of approval
     seldom passed his lips" [syn: {approval}, {commendation}]
     [ant: {disapproval}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top