ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprentice

AH0 P R EH1 N T AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprentice-, *apprentice*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprentice(n) ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์, See also: มือสมัครเล่น
apprentice(n) ผู้ฝึกงาน, See also: เด็กฝึกงาน, Syn. trainee, learner
apprentice to(phrv) ฝึกงานเป็น (ปกติใช้ passive voice), See also: ฝึกเป็น, ได้รับการฝึกงานเกี่ยวกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprentice(อะเพรน'ทิส) n. ผู้ฝึกงาน,เด็กฝึกงาน,ผู้เรียนรู้,ผู้กำลังได้รับการฝึกอย่างพิเศษ. -vt. ทำให้เป็นผู้ฝึกงาน. -apprenticeship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
apprentice(n) เด็กฝึกงาน,ลูกมือฝึกหัด
apprentice(vi) ฝึกหัด,ฝึกงาน
apprenticeship(n) การฝึกงาน,การฝึกหัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apprenticeลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
apprenticeผู้ฝึกหัดงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
apprenticeผู้ฝึกหัดงาน, ลูกมือฝึกหัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
apprenticeshipการเป็นลูกมือฝึกหัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apprenticesผู้ฝึกงาน [TU Subject Heading]
Apprenticeship programsโปรแกรมช่างฝึกหัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apprenticeApprenticeship is a system where you eat, sleep and live with your master and are taught various martial arts know-how and secrets.
apprenticeMy brother, being yet unmarried, did not keep house, but boarded himself and his apprentices in another family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝึกงาน(v) apprentice, See also: train, Example: ตอนนี้ผมมาฝึกงานที่กระทรวงการคลัง สนุกดี มีความรู้เพิ่มมาก, Thai Definition: สอนให้ทำงานจนทำได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างฝึกหัด[chang feukhat] (n, exp) EN: apprentice [m]
ช่างหัดใหม่[chang hat mai] (n, exp) EN: apprentice
ฝึกงาน[feukngān] (v) EN: apprentice ; train
ลูกศิษย์[lūksit] (n) EN: student ; pupil ; trainee ; apprentice   FR: écolier [m]
ผู้ฝึกหัดงาน[phū feukhat ngān] (n, exp) EN: apprentice ; trainee
ผู้ฝึกงาน[phūfeukngān] (n) EN: apprentice ; trainee ; learner  FR: apprenti [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRENTICE AH0 P R EH1 N T AH0 S
APPRENTICE AH0 P R EH1 N T IH0 S
APPRENTICED AH0 P R EH1 N T AH0 S T
APPRENTICES AH0 P R EH1 N T AH0 S IH0 Z
APPRENTICESHIP AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P
APPRENTICESHIPS AH0 P R EH1 N T AH0 S SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprentice (v) ˈəprˈɛntɪs (@1 p r e1 n t i s)
apprenticed (v) ˈəprˈɛntɪst (@1 p r e1 n t i s t)
apprentices (v) ˈəprˈɛntɪsɪz (@1 p r e1 n t i s i z)
apprenticeship (n) ˈəprˈɛntɪʃɪp (@1 p r e1 n t i sh i p)
apprenticeships (n) ˈəprˈɛntɪʃɪps (@1 p r e1 n t i sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tú, ㄊㄨˊ, ] apprentice; disciple, #7,404 [Add to Longdo]
徒弟[tú dì, ㄊㄨˊ ㄉㄧˋ, ] apprentice; disciple, #11,669 [Add to Longdo]
学徒[xué tú, ㄒㄩㄝˊ ㄊㄨˊ, / ] apprentice, #23,502 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lehrling {m} | Lehrlinge {pl}apprentice | apprentices [Add to Longdo]
Lehrlingssystem {n}; Lehrlingsausbildungssystem {n}apprentice system [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お店;御店[おたな, otana] (n) (1) (See 店・たな) merchant's home (esp. used by apprentices, etc.); (2) (your) rental home [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]
どん[don] (pref) (1) very; totally; (2) (See 殿・どの) polite suffix used after a person's name (often of an apprentice; used much more broadly in southern Kyushu); (n,adv-to) (3) bang (e.g. of large drum, signal pistol, etc.); with a thud; sound when slamming something down [Add to Longdo]
下剃り[したぞり, shitazori] (n,vs) barber's apprentice [Add to Longdo]
家事見習;家事見習い[かじみならい, kajiminarai] (n) apprenticeship in the running of a household; prospective bride who undertakes an apprenticeship to learn housekeeping [Add to Longdo]
勤め上げる[つとめあげる, tsutomeageru] (v1,vt) to serve out one's apprenticeship; to serve out one's time [Add to Longdo]
勤め奉公[つとめぼうこう, tsutomeboukou] (n) apprenticeship [Add to Longdo]
襟替え;襟換え[えりがえ, erigae] (n) (See 半玉,舞子・1) becoming a geisha (of a geisha apprentice) [Add to Longdo]
兄弟子[あにでし, anideshi] (n) senior schoolmate; senior apprentice [Add to Longdo]
兄弟弟子[きょうだいでし, kyoudaideshi] (n) fellow pupil (apprentice) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apprentice
   n 1: works for an expert to learn a trade [syn: {apprentice},
      {learner}, {prentice}]
   v 1: be or work as an apprentice; "She apprenticed with the
      great master"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top