ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appreciation

AH0 P R IY2 SH IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appreciation-, *appreciation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciation(n) การประเมินค่า, Syn. evaluation
appreciation(n) การมีค่าเพิ่มขึ้น
appreciation(n) ความสำนึกบุญคุณ, See also: ความขอบคุณ, ความกตัญญู, Syn. thankfulness, recognition, gratefulness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance, Ant. disregard, depreciation
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appreciationความนิยม [TU Subject Heading]
Appreciationการเพิ่มค่า, Example: โดยทั่วไป หมายถึงการเพิ่มค่าของเงินตราสกุลหนึ่ง เมื่อเทียบกับเงินตราสกุล อื่น ๆ เช่น ค่าเงินเยนญี่ปุ่นได้เพิ่มค่าขึ้นจาก อัตรา 110 เยน ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็น 100 เยน ต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ การเพิ่มค่าเงินเป็นการสะท้อน ให้เห็นถึงสถานะทางด้านดุลการชำระเงินระหว่างประเทศด้วยกัน ประเทศที่มีดุลการชำระเงินเกินดุลมากๆ ติดต่อกันก็จะส่งผลให้ค่าของเงินตราประเทศนั้น เพิ่มค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินของประเทศอื่นๆ การเพิ่มค่านี้อาจใช้กับสิ่งของและสินทรัพย์ต่างๆ นอกจาเงินตราได้ เช่น มูลค่าตลาดของหุ้นที่มีอยู่ในบริษัทต่างๆ ที่ดิน หรือเครื่องประดับเพชรพลอย [สิ่งแวดล้อม]
Appreciationชื่นชมยินดีในผลงาน [การแพทย์]
Appreciationการแปล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
appreciationค่าเพิ่ม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appreciationA smile may convey understanding, joy, or an appreciation of humor.
appreciationHere is a present for you in token of our appreciation.
appreciationHe sent me a letter of appreciation.
appreciationI don't know if you'd call it a hobby, but to stretch it a little, you could say music appreciation is my hobby.
appreciationI have some appreciation of your problems.
appreciationI wanted to show them my appreciation.
appreciationI want to express my appreciation for your help.
appreciationI wish to express my deep appreciation for your kindness.
appreciationMay I present this to you in token of my appreciation?
appreciationThen the guest of honor opens them and expresses his or her appreciation.
appreciationThe yen's appreciation accelerated the decline of that company.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำนิยม(n) appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชมเชย, คำสรรเสริญ, Example: เขาโทรศัพท์มาให้ผมเขียนคำนิยมให้กับหนังของเขา
คำชมเชย(n) appreciation, See also: eulogy, praise, good opinion, favourable comment, admiring words, Syn. คำชม, คำยกย่อง, คำเยินยอ, Example: รองประธานรัฐสภาได้รับคำชมเชยจากสื่อมวลชนถึงการวางตัวเป็นกลางในการอภิปราย
ปฏิการะ(n) gratitude, See also: appreciation, repaying a kindness, Syn. ปฏิการ, แทนคุณ, ทดแทน, ชดเชย, การสนองคุณ, การตอบแทนคุณ, Ant. อุปการะ, อุปการคุณ
ความซึ้ง(n) impressiveness, See also: appreciation, profoundness, Syn. ความซึ้งใจ, ความซาบซึ้งใจ
ความนิยม(n) favor, See also: appreciation, popularity, liking, approval, Syn. ความชอบ, ความชื่นชอบ, ความชื่นชม, Ant. ความเกลียด, ความรังเกียจ, Example: ความนิยมที่ผู้ชมมีต่อนักร้องคนนี้ช่างมากมายเหลือเกิน
ความชื่นชม(n) appreciation, See also: admiration, satisfaction, Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี, Ant. ความรังเกียจ, Thai Definition: ความปีติยินดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[cheūnchom] (n) EN: appreciation  FR: appréciation [f]
กตัญญู[katanyū] (n) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety  FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
คำนิยม[khamniyom] (n) EN: appreciation ; eulogy ; praise ; good opinion ; favourable comment ; admiring words ; encomium
ของชำร่วย[khøng chamrūay] (n, exp) EN: gift ; present ; keepsake ; small token of one's appreciation ; souvenir ; memento
ความเห็น[khwāmhen] (n) EN: opinion ; view ; viewpoint ; idea ; suggestion ; assumption ; belief ; thought ; understanding  FR: opinion [f] ; avis [m] ; idée [f] ; jugement [m] ; appréciation [f] ; point de vue [m]
ความนิยม[khwām niyom] (n) EN: favour ; favor (Am.) ; appreciation ; popularity ; liking ; approval  FR: popularité [f]
ความนิยมชมชอบ[khwām niyom chomchøp] (n, exp) EN: popularity ; liking ; appreciation ; favour = favor (Am.) ; approval
ความสำนึกบุญคุณ[khwām samneuk bunkhun] (n, exp) EN: appreciation

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRECIATION AH0 P R IY2 SH IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciation (n) ˈəprˌiːʃɪˈɛɪʃən (@1 p r ii2 sh i ei1 sh @ n)
appreciations (n) ˈəprˌiːʃɪˈɛɪʃənz (@1 p r ii2 sh i ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增值[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, ] appreciation (of a car, house etc); to increase in value, #5,400 [Add to Longdo]
赏识[shǎng shí, ㄕㄤˇ ㄕˊ, / ] appreciation, #22,902 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewertungsüberschuss {m}appreciation surplus [Add to Longdo]
Problembewusstsein {n}appreciation of the problem [Add to Longdo]
Problembewusstsein {n}appreciation of the difficulties [Add to Longdo]
Zuschreibung {f}appreciation in value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
意識一般[いしきいっぱん, ishikiippan] (n) transcendental appreciation [Add to Longdo]
円高ドル安[えんだかドルやす, endaka doru yasu] (n) appreciation of the yen against the (American) dollar [Add to Longdo]
会得[えとく, etoku] (n,vs) understanding; comprehension; grasp; perception; appreciation; mastery (of an art or skill) [Add to Longdo]
感謝の印[かんしゃのしるし, kanshanoshirushi] (n) token of appreciation [Add to Longdo]
感佩[かんぱい, kanpai] (n,vs) deep gratitude; heartfelt appreciation; not forgetting to express one's gratitude. [Add to Longdo]
鑑賞[かんしょう, kanshou] (n,vs) appreciation (e.g. of art); aesthetic sense; (P) [Add to Longdo]
鑑賞眼[かんしょうがん, kanshougan] (n) appreciation (e.g. of art) [Add to Longdo]
玩味[がんみ, ganmi] (n,vs) relish; appreciation [Add to Longdo]
思いやり予算[おもいやりよさん, omoiyariyosan] (n) omoiyari yosan; appreciation payment; financial support towards welfare benefits and allowances of U.S. forces stationed in Japan [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appreciation
   n 1: understanding of the nature or meaning or quality or
      magnitude of something; "he has a good grasp of accounting
      practices" [syn: {appreciation}, {grasp}, {hold}]
   2: delicate discrimination (especially of aesthetic values);
     "arrogance and lack of taste contributed to his rapid
     success"; "to ask at that particular time was the ultimate in
     bad taste" [syn: {taste}, {appreciation}, {discernment},
     {perceptiveness}]
   3: an expression of gratitude; "he expressed his appreciation in
     a short note"
   4: a favorable judgment; "a small token in admiration of your
     works" [syn: {admiration}, {appreciation}]
   5: an increase in price or value; "an appreciation of 30% in the
     value of real estate" [ant: {depreciation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top