ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appreciate

AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appreciate-, *appreciate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appreciate(vi) (ราคา) ขึ้น
appreciate(vt) ขึ้นราคา
appreciate(vt) ยกย่อง, See also: ชื่นชม, Syn. value, esteem, cherish, Ant. despise, disdain
appreciate(vt) สำนึกบุญคุณ, See also: เห็นคุณค่า, สำนึกคุณค่า, Syn. thank, welcome, be appreciative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize, acknowledge

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appreciateAlmost everybody appreciates good food.
appreciateA musician can appreciate small differences in sounds.
appreciateAny comments will be gratefully appreciated.
appreciateAny input would be appreciated!
appreciateAnything you could do in support of their effort would be very much appreciated.
appreciateAppreciate the importance of propaganda in politics.
appreciateChris does not appreciate how Beth lost his clock he lent her.
appreciateHe appreciate Japanese culture.
appreciateHe appreciates his parents' love.
appreciateHe cannot appreciate friendship.
appreciateHe learned to appreciate literature.
appreciateHer abilities are not appreciated in school.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เห็นคุณค่า(v) appreciate, See also: gratify, acknowledge, Syn. เห็นค่า, Ant. ไม่เห็นคุณค่า, Example: ปัจจุบันนี้ ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าของยาสมุนไพรมากขึ้น, Thai Definition: เล็งเห็นถึงสิ่งดีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
สำนึก(v) realize, See also: appreciate, Syn. รู้ตัว, รับรู้
เข้าถึง(v) appreciate, See also: regard, Example: คนพวกนี้เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าได้ง่าย เพราะมีจิตศรัทธามากเหลือเกิน, Thai Definition: เข้าใจหรือรู้ความหมายอย่างลึกซึ้ง
รู้คุณค่า(v) appreciate the value (of), Example: นักอ่านที่ดีควรจะรู้จักเลือกหนังสืออ่าน และรู้คุณค่าของสิ่งที่อ่าน
ซาบซึ้ง(v) appreciate, See also: be grateful, be thankful for, Syn. ประทับใจ, จับใจ, ปลื้มปิติ, Example: ราษฎรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai Definition: อาการที่รู้สึกจับใจอย่างลึกซึ้ง, อาการที่รู้สึกปิติปลาบปลื้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชม[cheūnchom] (v) EN: admire ; look up to ; gloat over ; praise ; commend ; eulogize ; appreciate ; laud  FR: admirer ; apprécier ; louanger ; se réjouir
เคารพนับถือ[khaoropnaptheū] (v, exp) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate  FR: respecter ; estimer
สำนึก[samneuk] (v) EN: realize ; appreciate ; be aware (of) ; know ; feel contrite ; call to mind ; perceive ; be aware of ; be conscious of ; be mindful of ; be conversant with ; be familiar with  FR: avoir le sentiment ; apprécier ; percevoir ; sentir ; avoir conscience ; réaliser
สำนึกบุญคุณ[samneuk bunkhun] (v, exp) EN: appreciate ; be appreciative ; thank ; welcome
ซาบซึ้ง[sāpseung] (v) EN: appreciate ; be grateful (for) ; be overwhelmed (by)

CMU English Pronouncing Dictionary
APPRECIATE AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T
APPRECIATED AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T IH0 D
APPRECIATES AH0 P R IY1 SH IY0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appreciate (v) ˈəprˈiːʃɪɛɪt (@1 p r ii1 sh i ei t)
appreciated (v) ˈəprˈiːʃɪɛɪtɪd (@1 p r ii1 sh i ei t i d)
appreciates (v) ˈəprˈiːʃɪɛɪts (@1 p r ii1 sh i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P) [Add to Longdo]
ご苦労さん;御苦労さん[ごくろうさん, gokurousan] (exp) I appreciate your efforts [Add to Longdo]
もて遊ぶ;玩ぶ;弄ぶ;翫ぶ[もてあそぶ, moteasobu] (v5b,vt) (1) (uk) to play with (a toy, one's hair, etc.); to fiddle with; (2) to toy with (one's emotions, etc.); to trifle with; (3) to do with something as one pleases; (4) to appreciate [Add to Longdo]
哀れむ(P);憐れむ;閔れむ(oK)[あわれむ, awaremu] (v5m,vt) (1) to commiserate; to pity; to have mercy on; to sympathize with; to sympathise with; (2) (哀れむ only) (arch) to enjoy the beauty of; to appreciate (e.g. the moon, flowers); (P) [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
解す[げす, gesu] (v5s,vt) (1) (See 解する) to understand; to appreciate; (2) to interpret [Add to Longdo]
解する[かいする, kaisuru] (vs-s,vt) (1) to understand; to appreciate; (2) to interpret [Add to Longdo]
絵心[えごころ, egokoro] (n) artistic inclinations or taste; ability to appreciate painting; desire to paint [Add to Longdo]
苦心を買われる[くしんをかわれる, kushinwokawareru] (exp,v1) to have one's labor appreciated (labour) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appreciate
   v 1: recognize with gratitude; be grateful for
   2: be fully aware of; realize fully; "Do you appreciate the full
     meaning of this letter?" [syn: {appreciate}, {take account}]
   3: hold dear; "I prize these old photographs" [syn: {prize},
     {value}, {treasure}, {appreciate}]
   4: gain in value; "The yen appreciated again!" [syn:
     {appreciate}, {apprize}, {apprise}, {revalue}] [ant:
     {depreciate}, {devaluate}, {devalue}, {undervalue}]
   5: increase the value of; "The Germans want to appreciate the
     Deutsche Mark" [syn: {appreciate}, {apprize}, {apprise}]
     [ant: {depreciate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top