ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appliance

AH0 P L AY1 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appliance-, *appliance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appliance(n) เครื่องใช้, Syn. implement, instrument, apparatus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appliance(อะไพล'เอินซฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องกลสำหรับใช้สอยในบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
appliance(n) การใช้ประโยชน์,เครื่องมือ,เครื่องใช้,อุปกรณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appliance methodวิธีที่ใช้อุปกรณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
appliances heatความร้อนของเครื่องใช้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appliancesอุปกรณ์เสริม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
applianceA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
applianceElectrical appliances have made housework easier.
appliancePeople are buying iMacs the same way they buy household appliances.
applianceWe tend to use more and more electric appliances in the home.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ของใช้(n) appliance, See also: utensils, wares, Syn. บริภัณฑ์, เครื่องใช้, ข้าวของเครื่องใช้, สิ่งของ, Ant. ของกิน, Example: ของใช้ทุกอย่างในโรงแรมน่าจับต้องทุกชิ้น, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: ของสำหรับใช้
ข้าวของเครื่องใช้(n) appliance, See also: tool, equipment, Syn. สิ่งของเครื่องใช้, สิ่งของ, Example: ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างของคุณยายล้วนโบร่ำโบราณแต่ยังอยู่ในสภาพดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าวของเครื่องใช้[khāokhøng khreūangchai] (n, exp) EN: appliance ; tool ; equipment  FR: appareil [m] ; éauipement [m]
เครื่อง[khreūang] (n) EN: tool ; instrument ; apparatus ; appliance ; equipment ; implement  FR: appareil [m] ; ustensile [m] ; instrument [m]
เครื่อง[khreūang] (n) EN: [classifier : machines ; tools ; appliances (TVs, radios, refrigerators ...)]  FR: [classificateur : machines ; outils ; appareils électroménagers (télévisions, radios, réfrigérateurs ...) ; appareillages électriques]
เครื่องใช้[khreūangchai] (n) EN: utensil ; equipement ; tool ; instrument ; apparatus ; appliance ;device ; machine  FR: appareil [m] ; outil [m] ; instrument [m] ; équipement [m]
เครื่องใช้ไฟฟ้า[khreūangchai faifā] (n, exp) EN: electric appliances ; electrical appliances ; electric equipment ; power tools  FR: appareil électrique [m]
เครื่องมือ[khreūangmeū] (n) EN: tool ; instrument ; appliance ; apparatus ; implement ; equipment  FR: outil [m] ; outillage [m] ; instrument [m] ; appareil [m]
อุปกรณ์[uppakøn] (n) EN: equipement ; accessory ; apparatus ; instrument ; appliance ; tool ; implement ; adjunct  FR: équipement [m] ; accessoire [m] ; instrument [m] ; appareil [m] ; appareillage [m] ; ustensile [m] ; machine [f] ; article [m] ; fourniture [f]
อุปกรณ์เชิงกล[uppakøn choēngkøn] (n, exp) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget  FR: appareil [m]
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์[uppakøn ilekthrønik] (n, exp) EN: electronic appliance  FR: appareil électronique [m]
อุปกรณ์การแพทย์[uppakøn kān phaēt] (n, exp) EN: medical appliance ; medical device  FR: appareil médical [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPLIANCE AH0 P L AY1 AH0 N S
APPLIANCES AH0 P L AY1 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appliance (n) ˈəplˈaɪəns (@1 p l ai1 @ n s)
appliances (n) ˈəplˈaɪənsɪz (@1 p l ai1 @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
用具[yòng jù, ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ, ] appliance; utensil, #17,194 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haushaltsgerätehersteller {m}appliance manufacturer [Add to Longdo]
Haushaltsgeräteindustrie {f}appliance industry [Add to Longdo]
Vorrichtung {f}; Gerät {n} | Vorrichtungen {pl}appliance | appliances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプライアンス[apuraiansu] (n) appliance [Add to Longdo]
アプライアンスサーバ[apuraiansusa-ba] (n) {comp} appliance server [Add to Longdo]
医療器械[いりょうきかい, iryoukikai] (n) medical appliances; surgical instruments [Add to Longdo]
家庭電気器具[かていでんききぐ, kateidenkikigu] (n) household electric appliances [Add to Longdo]
家電[かでん, kaden] (n) consumer electronics; consumer electrical appliances; (P) [Add to Longdo]
家電メーカー[かでんメーカー, kaden me-ka-] (n) household (electrical) appliance manufacturer; consumer-electronics maker; white goods maker [Add to Longdo]
家電製品[かでんせいひん, kadenseihin] (n) consumer electronics; home appliances [Add to Longdo]
機械(P);器械(P)[きかい, kikai] (n) (1) machine; mechanism; (2) (often 器械) instrument; appliance; apparatus; (P) [Add to Longdo]
軽電機[けいでんき, keidenki] (n) (electrical) appliance [Add to Longdo]
弱電器[じゃくでんき, jakudenki] (n) light electrical appliance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appliance
   n 1: a device or control that is very useful for a particular
      job [syn: {appliance}, {contraption}, {contrivance},
      {convenience}, {gadget}, {gizmo}, {gismo}, {widget}]
   2: durable goods for home or office use

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top