ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appealingly

AH0 P IY1 L IH0 NG L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appealingly-, *appealingly*, appealing
CMU English Pronouncing Dictionary
APPEALINGLY AH0 P IY1 L IH0 NG L IY0
APPEALING AH0 P IY1 L IH0 NG
UNAPPEALING AH2 N AH0 P IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appealingly (a) ˈəpˈiːlɪŋliː (@1 p ii1 l i ng l ii)
appealing (v) ˈəpˈiːlɪŋ (@1 p ii1 l i ng)
unappealing (j) ˌʌnəpˈiːlɪŋ (uh2 n @ p ii1 l i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appealing(adj) ที่ดึงดูดความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing, Ant. repulsive

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appealingMy mother says she doesn't find rock appealing.
appealingNothing is so appealing as the innocent face of a sleeping baby.
appealingShe gave me an appealing look.
appealingThey are appealing for money to help refugees.
appealingThis isn't an unappealing proposition, is it?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่ามอง(v) attractive, See also: appealing, alluring, charming, nice to look at/watch, Syn. ชวนมอง, น่าดู, Example: ภูเขาสีน้ำเงินเข้มเป็นทิวยาวด้านหน้า ดูสลับซับซ้อน งดงามและน่ามองอย่างยิ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ansprechend; reizvoll; gefälligappealing [Add to Longdo]
ansprechend {adv}appealingly [Add to Longdo]
appellierendappealing to [Add to Longdo]
einwirken | einwirkendto appeal | appealing [Add to Longdo]
flehend; bittendappealing [Add to Longdo]
unanfechtbar {adv}unappealingly [Add to Longdo]
unsympathisch {adj} | unsympathischer | am unsympathischstenunappealing | more unappealing | most unappealing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞっとしない[zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting [Add to Longdo]
冴えない;冱えない[さえない, saenai] (exp,adj-i) (1) dark; dull; sullen; (2) unsatisfactory; dissatisfying; (3) unattractive; unappealing; (4) boring; uninteresting [Add to Longdo]
俗向き[ぞくむき, zokumuki] (n,adj-no) appealing to the public; popular [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  appealingly
      adv 1: in an appealing manner; "the table was set appealingly"
             [ant: {unappealingly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top