ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appeal to

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appeal to-, *appeal to*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appeal to(phrv) ดึงดูดใจ, See also: ทำให้สนใจ
appeal to(phrv) บอก, See also: ขอ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me make a last appeal to your reason, before we inflict more of this on you.เราจะอธิบายเหตุผลครั้งสุดท้าย ก่อนเราจะสอบถามข่าวต่อ Beneath the Planet of the Apes (1970)
You may, of course, appeal to a higher court.คุณ... สามารถร้องขออุทธรณ์ศาลชั้นสูงได้ Oh, God! (1977)
I'll appeal to the board.ผมจะขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ Mannequin (1987)
It falls to me now to appeal to you... the members of the jury, not to get caught up in this... tide of mass hysteria.ว่าตรงกับผมตอนนี้ อุทธรณ์ต่อคุณ ... สมาชิกของคณะลูกขุน, ที่จะไม่ได้รับจมอยู่นี้ ... น้ำขึ้นน้ำลงของฮิสทีเรียมวล In the Name of the Father (1993)
Living here doesn't appeal to everyone.อย่าบอกใครล่ะ Wild Reeds (1994)
Your earthly money holds no appeal to me.เงินของคุณไม่มีอำนาจยั่วยวนผม Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
One did nothing more than study the raw material for a time until one came to understand how best to carve it into a shape that would appeal to Little Miss' love of tiny mammals.ตนไม่ได้ทำอะไรนอกจากศึกษาวัสดุที่ใช้ จนเข้าใจว่าจะแกะให้ดีที่สุดได้อย่างไร จึงจะเป็นรูปที่ถูกใจคุณหนูเล็ก Bicentennial Man (1999)
What makes you think this is going to appeal to my customers?แล้วคุณจะทำให้ลูกค้าสนใจได้ยังไง ? Pilot (2006)
Sang-jun, this concept doesn't appeal to me.ซังจุน แบบนี้ฉันไม่เอานะ 200 Pounds Beauty (2006)
An appeal to her deep concern for hospital property.เธอคงจะสนใจทรัพย์สินของโรงพยาบาล The Right Stuff (2007)
Well, how 'bout I appeal to your wallet, friend?ดีละ, จะเป็นอย่างไรถ้าผมจะร้องทุกข์ กับกระเป๋าสตางค์ของคุณ เพื่อน Prey (2007)
We believe this product has wide appeal to younger women in the upper income groups.เราเชื่อว่าสินค้านี้จะจับกลุ่มลูกค้า่ได้กว้าง ในคนหนุ่มสาวและกลุ่มผู้ใหญ่ Episode #2.2 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appeal toAppeal to the judge for mercy.
appeal toBetween you and me, John's idea doesn't appeal to me very much.
appeal toBetween you and me, Tom's idea doesn't appeal to me very much.
appeal toDo not resort to the sword but appeal to reason.
appeal toDo these paintings appeal to you?
appeal toForeign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.
appeal toHis exhibition at the city museum didn't appeal to me at all.
appeal toHis music and words appeal to young people.
appeal toI appeal to him for his advice.
appeal toI appeal to you to contribute to the new clinic.
appeal toI appeal to you to leave me alone.
appeal toIt may not appeal to some, but I prefer to remain a salaried man; I don't have to worry so much about making both ends meet.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[dīkā] (n) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition  FR: appel devant la Cour suprême

Japanese-English: EDICT Dictionary
バンプ;ヴァンプ[banpu ; vanpu] (n) (1) vamp (woman who uses sex appeal to exploit men); (2) (バンプ only) bump [Add to Longdo]
控訴[こうそ, kouso] (n,vs,adj-no) koso appeal (initial appeal to a higher court); (P) [Add to Longdo]
告文[こうもん;こくぶん, koumon ; kokubun] (n) written report to the gods; imperial edict; written appeal to a superior [Add to Longdo]
上告[じょうこく, joukoku] (n,vs,adj-no) jokoku appeal (final appeal to a higher court); (P) [Add to Longdo]
信を問う[しんをとう, shinwotou] (exp,v5u) to make an appeal to the confidence of [Add to Longdo]
訴える[うったえる, uttaeru] (v1,vt) (1) to raise; to bring to (someone's attention); (2) (See 理性に訴える) to appeal to; to call for; (3) to complain; (4) to sue (a person); to take someone to court; (5) (See 暴力に訴える) to resort to (e.g. arms, violence); (P) [Add to Longdo]
訴求効果[そきゅうこうか, sokyuukouka] (n) customer appeal; the power to appeal to customers [Add to Longdo]
働き掛ける(P);働きかける[はたらきかける, hatarakikakeru] (v1,vt) to work on someone; to influence; to appeal to; to begin to work; (P) [Add to Longdo]
福祉商法[ふくししょうほう, fukushishouhou] (n) (unscrupulous) business practices based on an appeal to one's social conscience; (unscrupulous) sales methods used by someone falsely claiming to represent a charitable (social welfare) organization [Add to Longdo]
理性に訴える[りせいにうったえる, riseiniuttaeru] (exp,v1) to appeal to one's reason [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top