ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appeal

AH0 P IY1 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appeal-, *appeal*
English-Thai: Longdo Dictionary
appeal(vi, vt) วิงวอน, ร้องขอ, อุทธรณ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appeal(n) การอุทธรณ์, Syn. petition, motion, request for retrial
appeal(vi) ขออุทธรณ์
appeal(vt) ขออุทธรณ์, Syn. apply for a retrial, reopen
appeal(n) ความน่าสนใจ, See also: ความเย้ายวน, ความดึงดูดใจ, Syn. attraction, attractiveness, charm
appeal(n) คำขอร้อง
appeal(vt) ดึงดูด, See also: ทำให้สนใจ, Syn. attract, engage
appeal(vi) ร้องขอ, See also: อ้อนวอน, Syn. entreat, request, beg
appeal to(phrv) ดึงดูดใจ, See also: ทำให้สนใจ
appeal to(phrv) บอก, See also: ขอ
appealing(adj) ที่ดึงดูดความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call
appealing(อะพีล'ลิง) adj. ดึงดูดความสนใจ (ความต้องการ, ความอยากรู้อยากเห็น,ความเห็นใจ) -appealingness n., Syn. attractive, charming, pleasing, Ant. repulsive
sex appealn. เสน่ห์ที่ดึงดูดเพศตรงข้าม

English-Thai: Nontri Dictionary
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appealการอุทธรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
appealอุทธรณ์, การอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appeal court; appeal, court ofศาลอุทธรณ์ [ดู appellate court] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appeal, court of; appeal courtศาลอุทธรณ์ [ดู appellate court] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appealate procedureวิธีพิจารณาชั้นอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
appeals, court ofศาลอุทธรณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appealAppeal to the judge for mercy.
appealBetween you and me, John's idea doesn't appeal to me very much.
appealBetween you and me, Tom's idea doesn't appeal to me very much.
appealCambodia appealed to the United Nations for help.
appealDo not resort to the sword but appeal to reason.
appealDo these paintings appeal to you?
appealForeign rice is hard and tasteless, and doesn't appeal to the Japanese palate.
appealHe appealed to a higher court against the decision.
appealHe appealed to lack of funds as a reason for the failure of his enterprise.
appealHe appealed to our emotions.
appealHe appealed to the judge for mercy.
appealHe appealed to us for help.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำวิงวอน(n) request, See also: appeal, desire, Syn. คำขอร้อง, คำร่ำร้อง, Example: การอ่านหนังสือเล่มนี้ทำให้รับรู้ถึงการสูญเสียและความโหดร้ายแห่งสงครามผ่านคำวิงวอนอันเจ็บปวดของผู้เขียน
สิ่งดึงดูดใจ(n) attraction, See also: appeal
ศาลอุทธรณ์(n) appeal court, Syn. ศาล, Count Unit: ศาล
ศาลอุทธรณ์(n) appeal court, Example: ศาลอุทธรณ์มีหนังสือเรียกโจทก์และจำเลย ไปตรวจดูหลักฐานที่เราส่งไปจากศาลชั้นต้น ว่าถูกต้องครบหรือไม่, Count Unit: ศาล, แห่ง, Thai Definition: ศาลสถิตยุติธรรมที่เป็นศาลที่สูงกว่าศาลชั้นต้น มีอำนาจพิพากษาคดีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น ตามกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์, Notes: (กฎหมาย)
คำร้องขอ(n) petition, See also: appeal, entreaty, application, request, Example: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา, Thai Definition: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
คำร้องทุกข์(n) petition, See also: appeal, request, supplication, entreaty, plea, suit, Example: เจ้าพนักงานรับฟังคำร้องทุกข์ของประชาชน, Thai Definition: ถ้อยคำกล่าวหาที่ผู้เสียหายแจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีผู้กระทำผิด ซึ่งทำให้ตนเสียหาย โดยเจตนาจะให้ผู้กระทำผิดได้รับโทษ, Notes: (กฎหมาย)
โอดโอย(v) complain, See also: appeal, Thai Definition: ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม
ขอความช่วยเหลือ(v) ask for help, See also: appeal for aid, request, assistance, Example: ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, Thai Definition: พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
ขอความช่วยเหลือ(v) ask for help, See also: appeal for aid, request, assistance, Example: ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, Thai Definition: พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
ขอความช่วยเหลือ(v) ask for help, See also: appeal for aid, request, assistance, Example: ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, Thai Definition: พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดึงดูด[deungdūt] (v) EN: attract ; appeal ; draw ; magnetize ; arouse interest ; fascinate ; charm ; allure ; entice ; lure  FR: attirer ; charmer
ดึงดูดใจ[deungdūtjai] (v) EN: appeal ; attract  FR: attirer
ฎีกา[dīkā] (n) EN: petition to the crown ; appeal  FR: pétition [f] ; supplique [f] ; requête [f]
ฎีกา[dīkā] (n) EN: appeal to the Supreme Court ; submit a petition  FR: appel devant la Cour suprême
การอุทธรณ์[kān utthøn] (n) EN: appeal  FR: appel [m]
คำขอ[khamkhø] (n) EN: request ; appeal ; demand ; motion ; application ; petition   FR: demande [f] ; requête [f]
คำเรียกร้อง[kham rīek-røng] (n) EN: request ; claim ; demand ; call ; appeal  FR: requête [f]
คำร้อง[khamrøng] (n) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion  FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องขอ[khamrøngkhø] (n) EN: petition ; appeal ; entreaty ; application ; request  FR: requête [f] ; demande [f]
คำร้องทุกข์[khamrøngthuk] (n) EN: petition ; appeal ; request ; supplication ; entreaty ; plea ; suit  FR: requête [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPEAL AH0 P IY1 L
APPEALS AH0 P IY1 L Z
APPEALED AH0 P IY1 L D
APPEALING AH0 P IY1 L IH0 NG
APPEALABLE AH0 P IY1 L AH0 B AH0 L
APPEALINGLY AH0 P IY1 L IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appeal (v) ˈəpˈiːl (@1 p ii1 l)
appeals (v) ˈəpˈiːlz (@1 p ii1 l z)
appealed (v) ˈəpˈiːld (@1 p ii1 l d)
appealing (v) ˈəpˈiːlɪŋ (@1 p ii1 l i ng)
appealingly (a) ˈəpˈiːlɪŋliː (@1 p ii1 l i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上诉[shàng sù, ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ, / ] appeal (a judicial case), #7,682 [Add to Longdo]
审级[shěn jí, ㄕㄣˇ ㄐㄧˊ, / ] appeal (to higher courts), #116,259 [Add to Longdo]
上诉法院[shàng sù fǎ yuàn, ㄕㄤˋ ㄙㄨˋ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, / ] appeal [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Appell {m} (an)appeal (to) [Add to Longdo]
Berufungsverfahren {n} [jur.]appeal proceedings [Add to Longdo]
Beschwerde {f} [jur.] | Beschwerde einlegen gegen jdn.appeal | to file an appeal against sb. [Add to Longdo]
Beschwerdeabteilung {f}appeal division [Add to Longdo]
dringende Bitte {f} (an; um)appeal (to; for) [Add to Longdo]
Rechtsmittelverfahren {n}appeal procedure [Add to Longdo]
Spendenaufruf {m}appeal for donations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぞっとしない[zottoshinai] (exp) not very appealing; pretty disgusting [Add to Longdo]
アピール(P);アッピール[api-ru (P); appi-ru] (n) (1) appeal; (vs) (2) to attract; to appeal (to); (P) [Add to Longdo]
アピる[api ru] (v5r) (sl) (See アピール) to try to make a favourable impression; to appeal [Add to Longdo]
ウィーンアピール[ui-n'api-ru] (n) Vienna Appeal [Add to Longdo]
ショートサーキットアピール[sho-tosa-kittoapi-ru] (n) short-circuit appeal [Add to Longdo]
セックスアピール[sekkusuapi-ru] (n) sex appeal [Add to Longdo]
バンプ;ヴァンプ[banpu ; vanpu] (n) (1) vamp (woman who uses sex appeal to exploit men); (2) (バンプ only) bump [Add to Longdo]
ロングサーキットアピール[rongusa-kittoapi-ru] (n) long-circuit appeal [Add to Longdo]
哀願[あいがん, aigan] (n,vs) supplication; appeal; entreaty; petition [Add to Longdo]
哀訴[あいそ, aiso] (n,vs) appeal; complaint [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appeal
   n 1: earnest or urgent request; "an entreaty to stop the
      fighting"; "an appeal for help"; "an appeal to the public
      to keep calm" [syn: {entreaty}, {prayer}, {appeal}]
   2: attractiveness that interests or pleases or stimulates; "his
     smile was part of his appeal to her" [syn: {appeal},
     {appealingness}, {charm}]
   3: (law) a legal proceeding in which the appellant resorts to a
     higher court for the purpose of obtaining a review of a lower
     court decision and a reversal of the lower court's judgment
     or the granting of a new trial; "their appeal was denied in
     the superior court"
   4: request for a sum of money; "an appeal to raise money for
     starving children" [syn: {solicitation}, {appeal},
     {collection}, {ingathering}]
   v 1: take a court case to a higher court for review; "He was
      found guilty but appealed immediately"
   2: request earnestly (something from somebody); ask for aid or
     protection; "appeal to somebody for help"; "Invoke God in
     times of trouble" [syn: {appeal}, {invoke}]
   3: be attractive to; "The idea of a vacation appeals to me";
     "The beautiful garden attracted many people" [syn: {attract},
     {appeal}] [ant: {repel}, {repulse}]
   4: challenge (a decision); "She appealed the verdict"
   5: cite as an authority; resort to; "He invoked the law that
     would save him"; "I appealed to the law of 1900"; "She
     invoked an ancient law" [syn: {invoke}, {appeal}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top