ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apparels

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apparels-, *apparels*, apparel
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apparels (v) ˈəpˈærəlz (@1 p a1 r @ l z)
apparel (v) ˈəpˈærəl (@1 p a1 r @ l)
apparelled (v) ˈəpˈærəld (@1 p a1 r @ l d)
apparelling (v) ˈəpˈærəlɪŋ (@1 p a1 r @ l i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparel(n) เครื่องนุ่งห่ม, See also: เสื้อผ้า, Syn. clothing, garment
apparel(vt) แต่งกาย, Syn. dress, clothe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
wearing appareln. เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม

English-Thai: Nontri Dictionary
apparel(n) เสื้อผ้า,เครื่องนุ่งห่ม
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wearing apparelเครื่องนุ่งห่ม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apparelThe queen was richly appareled.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูษา(n) clothes, See also: garments, apparel, raiment, vesture, Syn. เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าทรง, Example: พระพุทธรูปทรงภูษาตาดทอง ประดับพระนามาภิไธยย่อ ส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อาภรณ์(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เครื่องแต่งตัว, เครื่องประดับ, Example: พระพุทธรูปมีสัดส่วนของร่างกายสะโอดสะอง ใบหน้ายาวรูปไข่ ทรงเครื่องอาภรณ์เช่นเดียวกับพระโพธิสัตว์ในศิลปะแบบปาละเสนะของอินเดีย
เครื่องนุ่งห่ม(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, เครื่องแต่งกาย, อาภรณ์, เครื่องแต่งตัว, Example: สิ่งที่มนุษย์ต้องมีต้องใช้ 4 อย่าง คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค, Count Unit: ชุด
เครื่องแต่งกาย(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: คนที่มาชุมนุมกันมีหน้าตาและเครื่องแต่งกายที่บอกว่าเป็นคนชาติตะวันตก, Count Unit: ชุด
เครื่องแต่งตัว(n) clothes, See also: clothing, apparel, attire, dress, garment, garb, costume, Syn. เสื้อผ้า, อาภรณ์, เครื่องแต่งกาย, เครื่องแต่งตัว, เครื่องนุ่งห่ม, Example: กระทรวงศึกษาฯ เคร่งครัดกับเครื่องแต่งตัวของครูโดยเฉพาะเรื่องการแต่งตัวด้วยสีฉูดฉาด, Count Unit: ชุด
เสื้อแสง(n) clothes, See also: clothing, apparel, vesture, Example: ภาพของตาเรืองเสื้อแสงขาดกะรุ่งกะริ่งแต่ประดับเหรียญตรากำมะลอยังคงติดตาอยู่, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เสื้อกางเกง, เครื่องนุ่งห่ม
ทรงเครื่อง(v) be decorated, See also: be adorned, be appareled, be attired, Example: พระพุทธรูปนาคปรกเหล่านี้อาจทรงครองจีวรอย่างธรรมดาหรือทรงเครื่อง, Thai Definition: แต่งตัวมีเครื่องประดับ
ทรงประพาส(n) name of king's dress, See also: name of royal clothes uniform, royal apparel, royal garbs, Syn. เครื่องทรง, เครื่องแต่งตัว, ฉลองพระองค์, ชุดฉลองพระองค์, Count Unit: องค์, Thai Definition: ชื่อฉลองพระองค์ มีรูปเป็นเสื้อกั๊กมีชาย, คู่กับ พระกรน้อย เป็นเสื้อชั้นใน ที่แขนต่อแถบรัด มีสายรัดกับเสื้อทรงประพาส, Notes: (ราชา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องแต่งกาย[khreūangtaengkāi] (n) EN: clothes ; clothing ; apparel ; attire ; dress ; garment ; garb ; costume  FR: costume [m] ; vêtement [m]
เสื้อผ้า[seūaphā] (n) EN: clothing ; clothes ; household linen ; wearing apparel ; garments ; outfit  FR: habillement [m] ; vêtement [m] ; linge [m] ; fringues [fpl] (fam.)
ทรงเครื่อง[songkhreūang] (v) EN: be decorated ; be adorned ; be appareled ; be attired

CMU English Pronouncing Dictionary
APPAREL AH0 P AE1 R AH0 L
CAPPARELLI K AA0 P AA0 R EH1 L IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法宝[fǎ bǎo, ㄈㄚˇ ㄅㄠˇ, / ] Buddha's teaching; Buddhist monk's apparel, staff etc; magic weapon (in Daoism); talisman; fig. specially effective device; magic wand, #9,050 [Add to Longdo]
尺码[chǐ mǎ, ㄔˇ ㄇㄚˇ, / ] size; fitting (of apparel), #36,638 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekleidungsindustrie {f}apparel industry [Add to Longdo]
Kleidung {f}; Bekleidung {f}clothing; apparel [Add to Longdo]
Reinraumkleidung {f}cleanroom apparel; cleanroom clothing [Add to Longdo]
ausgerüstetapparelled [Add to Longdo]
ausgestattetappareled [Add to Longdo]
ausrüstendapparelling [Add to Longdo]
ausstattendappareling [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパレル[apareru] (n) apparel (clothing) [Add to Longdo]
アパレルメーカー[aparerume-ka-] (n) apparel (clothing) maker [Add to Longdo]
アパレル産業[アパレルさんぎょう, apareru sangyou] (n) apparel business [Add to Longdo]
洋品[ようひん, youhin] (n) Western-style apparel and accessories; haberdashery [Add to Longdo]
洋品店[ようひんてん, youhinten] (n) shop which handles Western-style apparel and accessories [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top