ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apostle

AH0 P AO1 S AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apostle-, *apostle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Apostle(n) ผู้เผยแพร่คริสตศาสนาครั้งแรก ซึ่งมีจำนวน 12 คน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
acts of the apostlesหนังสือหรือบทหนึ่งของพระคัมภีร์ New Testament ของคริสเตียน

English-Thai: Nontri Dictionary
apostle(n) สาวก,ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้เผยแพร่ลัทธิ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Apostle(n) อัครทูตในศาสนาคริสต์ มีอยู่ทั้งหมด 12 คน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
apostleMahatma Gandhi, the apostle of nonviolence, was born in 1869.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลูกศิษย์[lūksit] (n) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle  FR: disciple [m] ; adepte [m]
ศิษย์[sit] (n) EN: student ; pupil ; disciple ; follower ; adherent ; apostle  FR: élève [m, f] ; disciple [m, f]

CMU English Pronouncing Dictionary
APOSTLE AH0 P AO1 S AH0 L
APOSTLES AH0 P AO1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apostle (n) ˈəpˈɒsl (@1 p o1 s l)
apostles (n) ˈəpˈɒslz (@1 p o1 s l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使徒[shǐ tú, ㄕˇ ㄊㄨˊ, 使] apostle, #58,099 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gimpelhäher {m} [ornith.]Apostle Bird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
開祖[かいそ, kaiso] (n) (sect) founder; apostle; originator; inventor [Add to Longdo]
使徒[しと, shito] (n,adj-no) apostle; disciple; (P) [Add to Longdo]
使徒言行録[しとげんこうろく, shitogenkouroku] (n) Acts of the Apostles (book of the Bible) [Add to Longdo]
使徒行伝[しとぎょうでん, shitogyouden] (n) Acts of the Apostles (book of the Bible) [Add to Longdo]
使徒信経[しとしんきょう, shitoshinkyou] (n) Apostle's Creed [Add to Longdo]
使徒信条[しとしんじょう, shitoshinjou] (n) Apostles' Creed [Add to Longdo]
使徒達[しとたち, shitotachi] (n) the Apostles [Add to Longdo]
十二使徒[じゅうにしと, juunishito] (n) Twelve Apostles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apostle
   n 1: an ardent early supporter of a cause or reform; "an apostle
      of revolution"
   2: any important early teacher of Christianity or a Christian
     missionary to a people [syn: {Apostle}, {Apostelic Father}]
   3: (New Testament) one of the original 12 disciples chosen by
     Christ to preach his gospel

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ap
 
 1. (kıs.) April, Apostle.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top