ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apostasy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apostasy-, *apostasy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apostasy(n) การเลิกเชื่อ, See also: การเลิกศรัทธา, Syn. defection, secession, abandonment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apostasy(อะพอส'ทะซี) n. การผละออกจากศาสนาหลักการณ์ พรรคหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
apostasy(n) การปลีกตัวออกจากพวกพ้อง,การละทิ้งศาสนา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apostasy (n) ˈəpˈɒstəsiː (@1 p o1 s t @ s ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叛教[pàn jiào, ㄆㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, ] apostasy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
棄教[ききょう, kikyou] (n,vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
脱落[だつらく, datsuraku] (n,vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P) [Add to Longdo]
背教[はいきょう, haikyou] (n,adj-no) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection [Add to Longdo]
変心[へんしん, henshin] (n,vs) change of mind; inconstancy; apostasy [Add to Longdo]
変節[へんせつ, hensetsu] (n,vs) apostasy; betrayal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apostasy
   n 1: the state of having rejected your religious beliefs or your
      political party or a cause (often in favor of opposing
      beliefs or causes) [syn: {apostasy}, {renunciation},
      {defection}]
   2: the act of abandoning a party for cause [syn: {apostasy},
     {tergiversation}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top