ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apex

EY1 P EH2 K S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apex-, *apex*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apex(n) จุดสูงสุด, See also: จุดสุดยอด, ปลายยอด, Syn. peak, vertex
apex(n) ปลายสุด, Syn. tip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apex(เอ'เพคซฺ) n., (pl. apexes,apices) ปลาย, ยอด,สุดยอด, Syn. tip, top, pinnacle

English-Thai: Nontri Dictionary
apex(n) ปลาย,ยอดแหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apexส่วนปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apexยอด, ปลาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
apex beatจุดหัวใจเต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apex cordisปลายหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apex of tongueปลายลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
apex; tip of the tongue; tongue tipปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apexยอด, ปลาย, จุดยอด, ยอดปอด, บริเวณยอดหัวใจ [การแพทย์]
Apex, Leftบริเวณบนสุดด้านซ้าย [การแพทย์]
Apex, Rightบนสุดของปอดขวา, บริเวณบนสุดด้านขวา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is, like, the apex of the vortex of joint engineering.นี่เป็นจุดสุดยอดแห่งระบบลมหมุน ของวิศวกรรมบ้องกัญชา Pineapple Express (2008)
Prove yourself, get to the apex and win their freedom. Of course, the woman he lost.พิสูจน์ตนเอง และมีอิสระ Sacramentum Gladiatorum (2010)
At the apex of each bounce there is a moment, outside of time, outside of words...ณ จุดสูงสุดของการเด้งแต่ละครั้ง มันจะมีชั่วขณะ ที่อยู่นอกเหนือกาลเวลา คำพูด... Aerodynamics of Gender (2010)
The moon doesn't reach its apex for a while.พระจันทร์ยังไม่ขึ้น The Hybrid (2011)
This one kiss just enough apex ten year.ผมจริงใจนะเนี่ย Spellbound (2011)
You're never going to culminate into a single apex that way! ♪ Miss?อย่างนั้นทำเป็นมุมแหลม ตรงยอดไม่ได้หรอก ครูคะ School's Out (2012)
The largest apex predator in the ocean.ยอดนักล่าที่ใหญ่ที่สุดในมหาสมุทร Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
That's apex predator. You know what that means?นักล่าอันดับสูงสุด นายเข้าใจความหมายมั้ย Red in Tooth and Claw (2013)
But an apex predator... (horn honking) ...he can use his senses to track down another animal that passed by that same spot hours or even days before.แต่นักล่าแบบวินเซนต์น่ะ - เขาสามารถใช้ประสาทสัมผัสของเขา ในการแกะรอย Who Am I? (2013)
I'm offering you you're rightful place as the planet's apex species.I'm offering you you're rightful place as the planet's apex species. Son of Man (2014)
As I ascend to the apex of my ambitions, he sinks further into the abyss.ขณะที่ผมขึ้นไปยอดของความทะเยอทะยานของฉัน เขาจมลึกลงไปในเหว Last Knights (2015)
Now, I don't want to appear immodest, but this is the apex of what the park could provide...ในตอนนี้ผมไม่อยากทำให้ดูไม่สุภาพ แต่ด้วยปลายทางของเรื่องนี้จะทำให้เกิด Chestnut (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านบน(n) top, See also: apex, Syn. ข้างบน, ส่วนบน, Example: ที่นั่งของบัตรราคานี้อยู่ทางด้านบนของโรงละคร, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: ส่วนต้นหรือส่วนหัว, ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้านบน[dān bon] (n) EN: top ; apex ; above  FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]
ส่วนปลาย[suan plāi] (n) EN: apex  FR: apex [m]
ยอด[yøt] (n) EN: top ; summit ; peak ; highest point ; apex ; crest  FR: sommet [m] ; cime [f] ; pic [m] ; point culminant [m] ; crête [f] ; faîte [m] ; summum []

CMU English Pronouncing Dictionary
APEX EY1 P EH2 K S
APEX'S EY1 P EH2 K S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apex (n) ˈɛɪpɛks (ei1 p e k s)
apexes (n) ˈɛɪpɛksɪz (ei1 p e k s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄華の極み[えいがのきわみ, eiganokiwami] (n) apex of prosperity [Add to Longdo]
殻頂[かくちょう, kakuchou] (n) apex of a shell; umbo [Add to Longdo]
事前購入割引運賃[じぜんこうにゅうわりびきうんちん, jizenkounyuuwaribikiunchin] (n) advance purchase excursion fare; APEX fare [Add to Longdo]
先端(P);尖端[せんたん, sentan] (n,adj-no) pointed end; tip; fine point; spearhead; cusp; vanguard; advanced; leading edge; apex (of a curve); (P) [Add to Longdo]
尖部[せんぶ, senbu] (n) apex [Add to Longdo]
頂点捕食者[ちょうてんほしょくしゃ, choutenhoshokusha] (n) apex predator [Add to Longdo]
天辺(P);頂辺[てっぺん(P);てへん(ok);てっぺい(天辺)(ok), teppen (P); tehen (ok); teppei ( ten hen )(ok)] (n) (頂辺 usually refers to the top of a helmet or one's head) top; summit; apex; peak; (P) [Add to Longdo]
肺尖[はいせん, haisen] (n) pulmonary apex; apex of a lung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apex
   n 1: the highest point (of something); "at the peak of the
      pyramid" [syn: {vertex}, {peak}, {apex}, {acme}]
   2: the point on the celestial sphere toward which the sun and
     solar system appear to be moving relative to the fixed stars
     [syn: {apex}, {solar apex}, {apex of the sun's way}] [ant:
     {antapex}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top