ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anxiou

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anxiou-, *anxiou*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anxious(adj) ที่ทำให้เกิดความกังวล, See also: ที่ทำให้เกิดความกลัว, ที่เต็มไปด้วยความกังวล
anxious(adj) ที่วิตกกังวล, See also: ที่วิตก, ที่กังวล, ที่กระวนกระวาย, ที่ร้อนใจ, ช่างวิตก, Syn. worried, concerned, uneasy, Ant. calm, relaxed
anxiously(adv) อย่างร้อนรนใจ, See also: อย่างทุกข์ร้อนใจ, Syn. concernedly, carefully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxiousกระวนกระวาย, วิตกกังวล, กังวล, อารมณ์เสีย [การแพทย์]
Anxious Behavior, Overความห่วงกังวลจนเกินปกติ [การแพทย์]
Anxiousness, Extremeความวิตกกังวลเกินกว่าเหตุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anxiouA good son is always anxious to please his parents.
anxiouAnxious for a quick decision, the chairman called for a vote.
anxiouBeing anxious to please her, I bought her a nice present.
anxiouBorn in a poor family, he is anxious for wealth.
anxiouChris is very anxious to go to college.
anxiouEmily is anxious to see him again.
anxiouEverybody was anxious to know what had happened.
anxiouEveryone is anxious to know what has become of the former champion.
anxiouEveryone, it seemed, was anxious to get his Christmas shopping done early this year.
anxiouEvery spring I am anxious to get out in the garden again.
anxiouFather is anxious about my health.
anxiouHe has been suffering from a bad cold. She is very anxious about his health.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น่าวิตก(adj) worrisome, See also: anxious, apprehensive, Syn. น่าเป็นห่วง, น่าเป็นกังวล, Ant. สบายใจ, ไร้กังวล, Example: หมอบอกว่า แม่ของเขายังอยู่ในอาการน่าวิตก, Thai Definition: ที่น่ากลัวว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้น
กระวนกระวายใจ(adj) anxious, See also: disturbed, agitated, uneasy, worried, solicitous, impatient, fidgety, distressed, fearful, Example: อาการเครียดอาจจะแสดงออกมาในรูปของการแสดงอาการกระวนกระวายใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกโลก[baēk lōk] (v, exp) EN: be anxious ; be worried  FR: être anxieux
ห่วง[huang] (v) EN: be concerned with ; be concerned about ; be anxious about ; worry about  FR: être concerné par ; s'en faire
ห่วงใย[huangyai] (v) EN: worry ; feel anxious about ; concern about  FR: se préoccuper ; se soucier
กังวล[kangwon] (v) EN: worry ; feel worried ; feel anxious about ; be concerned ; be apprehensive ; be uneasy   FR: s'inquiéter ; être inquiet ; se faire du souci ; être anxieux ; être nerveux ; se faire du mouron (fam.)
กังวลใจ[kangwonjai] (v) EN: worry ; feel anxious ; be concerned  FR: être anxieux ; être inquiet
เก๊กซิม[keksim] (v) EN: worry ; be anxious
กระสับกระส่าย[krasapkrasāi] (adj) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful  FR: impatient ; nerveux ; agité
กระตือรือร้น[krateūreūron] (adj) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent  FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (v) EN: fidget ; agitate ; be anxious ; worry ; be nervous ; try frantically   FR: être agité ; être nerveux
กระวนกระวาย[krawonkrawāi] (adj) EN: agitated ; frantic ; anxious  FR: impatient ; nerveux ; agité ; anxieux

CMU English Pronouncing Dictionary
ANXIOUS AE1 NG K SH AH0 S
ANXIOUS AE1 NG SH AH0 S
ANXIOUSLY AE1 NG K SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anxious (j) ˈæŋkʃəs (a1 ng k sh @ s)
anxiously (a) ˈæŋkʃəsliː (a1 ng k sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焦虑[jiāo lǜ, ㄐㄧㄠ ㄌㄩˋ, / ] anxious; worried; apprehensive, #7,178 [Add to Longdo]
急于[jí yú, ㄐㄧˊ ㄩˊ, / ] anxious; impatient, #9,716 [Add to Longdo]
求知[qiú zhī, ㄑㄧㄡˊ ㄓ, ] anxious to learn; keen for knowledge, #22,732 [Add to Longdo]
情急[qíng jí, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ, ] anxious, #23,324 [Add to Longdo]
巴不得[bā bù dé, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, ] anxious; look forward to; earnestly wish for, #31,267 [Add to Longdo]
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, ] anxious; grasshopper; a cricket, #31,870 [Add to Longdo]
急于求成[jí yú qiú chéng, ㄐㄧˊ ㄩˊ ㄑㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, / ] anxious for quick results (成语 saw); to demand instant success; impatient for result; impetuous, #33,579 [Add to Longdo]
[zhuì, ㄓㄨㄟˋ, ] anxious; worried, #39,164 [Add to Longdo]
惶惑[huáng huò, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄛˋ, ] anxious and perplexed; uneasy and confused; suspicious and fearful, #52,392 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] anxious, #100,660 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
案じる;按じる[あんじる, anjiru] (v1,vt) (1) (案じる only) (See 案ずる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案ずる・2,一計を案じる) to investigate; to consider; to plan; (3) (按じる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
案ずる;按ずる[あんずる, anzuru] (vz,vt) (1) (案ずる only) (See 案じる・1) to be anxious or concerned about; to ponder (anxiously); to fear; (2) (See 案じる・2) to investigate; to consider; to plan; (3) (按ずる only) to pat; to rub; to take a sword in one's hand [Add to Longdo]
苛立たしげ;苛立たし気[いらだたしげ, iradatashige] (adj-na) antsy; agitated; irritated; anxious; vexed [Add to Longdo]
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible [Add to Longdo]
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P) [Add to Longdo]
機嫌取り[きげんとり, kigentori] (n) (1) (See 機嫌を取る) currying favour; being anxious to please; (2) bootlicker [Add to Longdo]
気が揉める[きがもめる, kigamomeru] (exp,v1) to feel anxious; to feel uneasy; to worry [Add to Longdo]
気になる[きになる, kininaru] (exp,vi,v5r) to be on one's mind; to worry one; to care about; to be bothered by; to feel uneasy; to be anxious; to feel inclined [Add to Longdo]
気に病む[きにやむ, kiniyamu] (exp,v5m) to worry; to fret (over something); to be worried; to be anxious [Add to Longdo]
気を揉む;気をもむ[きをもむ, kiwomomu] (exp,v5m) to worry; to fret; to get anxious [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top