ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antithesis

AE0 N T IH1 TH AH0 S AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antithesis-, *antithesis*, antithesi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antithesis(n) การใช้ถ้อยคำขัดแย้งกัน
antithesis(n) สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง, See also: ผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง, Syn. direct opposite, converse

English-Thai: Nontri Dictionary
antithesis(n) การต่อต้าน,ความตรงกันข้าม,สิ่งที่ตรงกันข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antithesisบทแย้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
antithesisภาวะแย้ง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antithesisภาวะแย้ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The look he just gave me was the very antithesis of "okay," okay?สายตาที่เขาจ้องมองดูฉัน มันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างมาก ของคำว่า"โอเค"โอเคไหม Fifty-One (2012)
Rehab is the antithesis of exciting...การทำกายภาพบำบัดเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับความน่าตื่นเต้น A Wanted (Inhu)Man (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antithesisDeath is the antithesis of life.

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTITHESIS AE0 N T IH1 TH AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antithesis (n) ˈæntˈɪθəsɪs (a1 n t i1 th @ s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对仗[duì zhàng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄤˋ, / ] antithesis (two lines of poetry matching in sense and sound); to fight; to wage war, #68,110 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegensatz {m}; genaues Gegenteil; Antithese {f} (zu)antithesis (to; of) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンチテーゼ[anchite-ze] (n) antithesis (ger [Add to Longdo]
正と反[せいとはん, seitohan] (exp) thesis and antithesis [Add to Longdo]
正反合[せいはんごう, seihangou] (n) (in philosophy) thesis-antithesis-synthesis [Add to Longdo]
[つい, tsui] (n) (1) pair; couple; set; (2) (See 対句) antithesis; (ctr) (3) counter for items that come in pairs; (4) counter for sets (of clothes, small furniture, utensils, etc.); (P) [Add to Longdo]
対極[たいきょく, taikyoku] (n) (1) antipodes; (2) other (opposite) extreme; opposite; antithesis; (P) [Add to Longdo]
対句[ついく, tsuiku] (n) couplet; antithesis [Add to Longdo]
対遇[たいぐう, taiguu] (n) antithesis; pair [Add to Longdo]
対照[たいしょう, taishou] (n,vs) contrast; antithesis; comparison; (P) [Add to Longdo]
対立概念[たいりつがいねん, tairitsugainen] (n) the exact opposite concept (idea); the antithesis [Add to Longdo]
[はん, han] (n,vs,n-pref) anti-; opposite; antithesis; antagonism; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antithesis
   n 1: exact opposite; "his theory is the antithesis of mine"
   2: the juxtaposition of contrasting words or ideas to give a
     feeling of balance

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top