ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antisocial

AE2 N T AY0 S OW1 SH AH0 L   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antisocial-, *antisocial*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antisocial[ADJ] ซึ่งไม่เข้าสังคม, See also: ซึ่งไม่สังคมกับใคร, ที่หลีกเลี่ยงการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น, Syn. unsociable, retiring, misanthropic
antisocial[ADJ] ที่ต่อต้านสังคม, Syn. asocial, hostile, alienated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antisocial personality; personality, psychopathicบุคลิกภาพต่อต้านสังคม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antisocialพฤติกรรมต่อต้านสังคม [การแพทย์]
Antisocial Personalityประพฤติเป็นภัยต่อสังคม [การแพทย์]
Antisocial Personality Disorderบุคลิกภาพต่อต้านสังคม, บุคลิกภาพแปรปรวนชนิดต่อต้านสังคม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The beauty about antisocial behavior is that it takes you away from other people, however briefly.ความงามเกี่ยวกับ มารยาททางสังคม... ...คือสิ่งที่พรากคุณออกไปจากผู้คน ยังไงก็ตาม สั้นๆ Basic Instinct (1992)
Yeah. Yeah, I noticed she's a little... antisocial.ใช่ ใช่ ฉันสังเกต หา ว่าเธอต่อต้านสังคมนิดหน่อย 10 Things I Hate About You (1999)
But she was, like, totally antisocial.แต่เธอดูไม่ค่อยสุงสิงกับใครนะ Just Like Heaven (2005)
Well, he shouldn't be so antisocial.เขาไม่น่าเป็นพวกไร้มนุษยสัมพันธ์อย่างนั้นเลย Funny Games (2007)
THEY ALSO USUALLY LIVE ALONE AND HAVE AN ANTISOCIAL NATURE.เขาอยู่คนเดียว ต่อต้านสังคมโดยธรรมชาติ Zoe's Reprise (2009)
He spent his days treating antisocial adolescents, delusional dowagers...เขาใช้เวลาในการบำบัดหนุ่มขวางโลก แม่ม่ายที่หลอกตัวเอง How About a Friendly Shrink? (2010)
By someone who is antisocial and extremely introverted.โดยบางคนที่ต่อต้านสังคม และจมปลักอยู่กับตัวเอง The Uncanny Valley (2010)
Oh, I get it. You're one of those antisocial, long-suffering loner types.ฉันเดาว่า เธอคงรู้สึกแปลกแยกนิดหน่อยล่ะสิ Vampires Suck (2010)
We can't diagnose anyone under the age of 18 as antisocial, so we are labeling this unsub a budding psychopath.เราไม่สามารถวินิจฉัย คนอายุต่ำกว่า 18 ว่าเป็นพวกต่อต้านสังคม ดังนั้นเราจึงเรียกคนร้ายคนนี้ว่า พวกกำลังพัฒนาไปสู่พวกโรคจิต Safe Haven (2010)
Okay, Mr. Antisocial.เอาละพ่อคนต่อต้านสังคม ต่อไป นายกำลังยืนอยู่ข้างสาวๆ Setup (2011)
He's extremely antisocial.เขาต่อต้านสังคมอย่างหนัก Sense Memory (2011)
Couple his explosive, antisocial nature with taxi-driving and someone will have made contact with him.ความฉุนเฉียวของเขา นิสัยต่อต้านสังคมและเป็นคนขับแท็กซี่ คนที่เคยติดต่อกับเขา Sense Memory (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antisocialI don't mean to be antisocial but I'm tired.

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTISOCIAL    AE2 N T AY0 S OW1 SH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antisocial    (j) ˌæntɪsˈouʃl (a2 n t i s ou1 sh l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
反社会性人格障害[はんしゃかいせいじんかくしょうがい, hanshakaiseijinkakushougai] (n) antisocial personality disorder [Add to Longdo]
反社会的[はんしゃかいてき, hanshakaiteki] (adj-na) antisocial [Add to Longdo]
反社会的行動[はんしゃかいてきこうどう, hanshakaitekikoudou] (n) antisocial behavior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antisocial
   adj 1: shunning contact with others; "standoffish and
       antisocial"; "he's not antisocial; just shy"
   2: hostile to or disruptive of normal standards of social
     behavior; "criminal behavior or conduct that violates the
     rights of other individuals is antisocial"; "crimes...and
     other asocial behavior"; "an antisocial deed" [syn:
     {antisocial}, {asocial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top