ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anticlockwise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anticlockwise-, *anticlockwise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticlockwise(adj) ที่ทวนเข็มนาฬิกา, Syn. counterclockwise

English-Thai: Nontri Dictionary
anticlockwise(adv) หมุนซ้าย,หมุนทวนเข็มนาฬิกา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anticlockwise; counter-clockwiseทวนเข็มนาฬิกา, เวียนซ้าย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anticlockwiseหมุนทวนเข็มนาฬิกา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Almost all the snails in the world have... anticlockwise spiralsหอยเกือบทั้งโลกมี... รอยขดทวนเข็มนาฬิกา Rice Rhapsody (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวนเข็มนาฬิกา(adv) anticlockwise, See also: counterclockwise, Example: ถ้าจะเปิดฝาท่อใหญ่ให้ใช้ชะแลงงัดแล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ, Thai Definition: อย่างมีทิศทางวนซ้ายซึ่งตรงกันข้ามกับทิศทางเดินของเข็มนาฬิกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทวนเข็มนาฬิกา[thūan khem nālikā] (x) EN: anticlockwise ; counterclockwise (Am.)  FR: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anticlockwise (a) ˌæntɪklˈɒkwaɪz (a2 n t i k l o1 k w ai z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆时针[nì shí zhēn, ㄋㄧˋ ㄕˊ ㄓㄣ, / ] anticlockwise; counterclockwise, #39,565 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anticlockwise
   adv 1: in a direction opposite to the direction in which the
       hands of a clock move; "please move counterclockwise in a
       circle!" [syn: {counterclockwise}, {anticlockwise}] [ant:
       {clockwise}]
   adj 1: in the direction opposite to the rotation of the hands of
       a clock [syn: {counterclockwise}, {anticlockwise},
       {contraclockwise}] [ant: {clockwise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top