ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antibiotic

AE2 N T IY0 B AY0 AA1 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antibiotic-, *antibiotic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antibiotic(adj) ที่หยุดยั้งการเติบโตของแบคทีเรียหรือเชื้อโรคอื่นๆ
antibiotic(n) ยาปฏิชีวนะ, See also: ยาที่มีฤทธิ์หยุดยั้งการเติบโตของเชื้อโรค, Syn. antimicrobial, antitoxin

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antibiotic(แอนทีไบออท' ทิค) n. สารหรือยาปฏิชีวนะ. -adj. เกี่ยวกับสารหรือยาปฏิชีวนะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antibiotic๑. ยาปฏิชีวนะ๒. -ปฏิชีวนะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antibioticปฏิชีวนะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
antibioticยาปฏิชีวนะ, สารที่สกัดได้จากเชื้อราหรือแบคทีเรียบางชนิด  ในปัจจุบันนี้สามารถสังเคราะห์ได้จากสารเคมีหลายชนิด สามารถยับยั้งการเติบโตหรือฆ่าเชื้อได้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงการแพทย์ย่างมาก เช่น เพนิซิลลิน สเตร็ปโตไมซิน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Antibiotic Associatedยาต้านแบคทีเรีย [การแพทย์]
Antibiotic Dependentยังชีพอยู่ได้โดยใช้ยาปฏิชีวนะเป็นอาหาร [การแพทย์]
Antibiotic Discกระดาษกรองชุบยาต้านจุลชีพ [การแพทย์]
Antibiotic Ointmentขี้ผึ้งปฏิชีวนะ [การแพทย์]
Antibiotic Regimen, Prophylacticการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อ [การแพทย์]
Antibiotic residuesปฏิชีวนะตกค้าง [TU Subject Heading]
Antibiotic Sensitivity Testsการทดสอบความไวของแอนแอโรบส์ต่อปฏิชีวนะ [การแพทย์]
Antibioticsแอนติไบโอติค, ยาปฏิชีวนะ, ยาพวกปฏิชีวนะ, ยาฆ่าเชื้อ, ยาปฏิชีวนะสาร, สารปฏิชีวนะ, ปฏิชีวนะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antibioticIf it had not been for antibiotics, medicine would not have made such remarkable progress.
antibioticIf she's given antibiotics and sleeps she'll get better.
antibioticKeep taking this antibiotic until it is gone.
antibioticThe doctor dosed the girl with antibiotics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาปฏิชีวนะ(n) antibiotic, Example: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องกินยาปฏิชีวนะหลายขนานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ, Thai Definition: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ยาปฏิชีวนะ(n) antibiotics, Syn. ยาต้านจุลชีพ, Example: ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรในการใช้ยาปฏิชีวนะ และอย่าใช้ยาพร่ำเพรื่อเกินความจำเป็น, Thai Definition: เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ปฏิชีวนะ(n) antibiotic, Syn. ยาปฏิชีวนะ, Example: แพทย์ใช้ปฏิชีวนะบำบัดอาการอักเสบ, Thai Definition: เรียกยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ปฏิชีวนะ(n) antibiotic, Syn. ยาปฏิชีวนะ, Example: แพทย์ใช้ปฏิชีวนะบำบัดอาการอักเสบ, Thai Definition: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
ยาฆ่าเชื้อ(n) antibiotic, See also: disinfectant, germicide, Example: กระเทียมเป็นยารักษาโรคผิวหนัง ยาฆ่าเชื้อ และช่วยลดโคเลสเตอรอล, Thai Definition: ยาสำหรับฆ่าเชื้อโรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาปฏิชีวนะ[yā pathichīwana] (n) EN: antibiotic ; antimicrobial ; antitoxin  FR: antibiotique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIBIOTIC AE2 N T IY0 B AY0 AA1 T IH0 K
ANTIBIOTIC AE2 N T AY0 B AY0 AA1 T IH0 K
ANTIBIOTICS AE2 N T IY0 B AY0 AA1 T IH0 K S
ANTIBIOTICS AE2 N T AY0 B AY0 AA1 T IH0 K S
ANTIBIOTICOS AE2 N T IY0 B AY0 AA1 T IH0 K OW0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antibiotic (n) ˌæntɪbaɪˈɒtɪk (a2 n t i b ai o1 t i k)
antibiotics (n) ˌæntɪbaɪˈɒtɪks (a2 n t i b ai o1 t i k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗生素[kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, ] antibiotic, #7,679 [Add to Longdo]
抗菌素[kàng jūn sù, ㄎㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄙㄨˋ, ] antibiotic, #36,283 [Add to Longdo]
抗抗生素[kàng kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, ] antibiotic resistance [Add to Longdo]
消炎药[xiāo yán yào, ㄒㄧㄠ ㄧㄢˊ ㄧㄠˋ, / ] antibiotic medicine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antibiotikum {n} [med.] | Antibiotika {pl} [med.]antibiotic | antibiotics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベータラクタム系[ベータラクタムけい, be-tarakutamu kei] (n) beta-lactam (var. of antibiotic) [Add to Longdo]
抗生剤[こうせいざい, kouseizai] (n) antibiotic [Add to Longdo]
抗生物質[こうせいぶっしつ, kouseibusshitsu] (n,adj-no) antibiotic; antibiotics; (P) [Add to Longdo]
耐性[たいせい, taisei] (n,adj-no) resistance (e.g. to antibiotics); (P) [Add to Longdo]
耐性菌[たいせいきん, taiseikin] (n) antibiotic-resistant bacteria [Add to Longdo]
複合抗生物質製剤[ふくごうこうせいぶっしつせいざい, fukugoukouseibusshitsuseizai] (n) mixed antibiotic preparations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antibiotic
   adj 1: of or relating to antibiotic drugs
   n 1: a chemical substance derivable from a mold or bacterium
      that can kill microorganisms and cure bacterial infections;
      "when antibiotics were first discovered they were called
      wonder drugs" [syn: {antibiotic}, {antibiotic drug}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top