ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anthem

AE1 N TH AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anthem-, *anthem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anthem(n) เพลงสดุดี, See also: เพลงชาติ
anthem(n) เพลงสวดในโบสถ์, See also: เพลงสวด, Syn. song of praise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song, psalm, chant
chrysanthemumn. ดอกเก๊กฮวย,ต้นเบญจมาศ
national anthemn. เพลงชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
anthem(n) เพลงสดุดี,เพลงสรรเสริญ
chrysanthemum(n) ดอกเบญจมาศ,ดอกเก็กฮวย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anthemThe concert concluded with the National Anthem.
anthemThe fact that Britain had no national anthem before 1745 is in itself of little consequence.
anthemThe program finished with the national anthem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพลงชาติ(n) national anthem, See also: anthem, Example: เพลงชาติที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ย่อส่วนลงมาจากเพลงชาติที่แต่งขึ้นในครั้งแรก, Count Unit: เพลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจมาศ[benjamāt] (n) EN: Chrysanthemum morifolium ; Florist's Mun
เก๊กฮวย[døk kekhūay] (n) EN: Chrysanthemum
เก๊กฮวย[kekhūay] (n) EN: Chrysanthemum indicum
ผื่น[pheūn] (n) EN: rash on the skin  FR: éruption cutanée [f] ; rash [m] ; rougeur [f] ; exanthème [m]
เพลงชาติ[phlēng chāt] (n, exp) EN: national anthem ; anthem  FR: hymne (national) [m]
เพลงชาฅิไทย[phlēng chāt Thai] (n, exp) EN: Thai national anthem ; Thailand's national anthem  FR: hymne national thaïlandais [m]
เพลงสรรเสริญพระบารมี[Phlēng Sansoēn Phra Bāramī] (n, prop) EN: Royal anthem (of Thailand)
ตังโอ๋[tang-ō] (n) EN: Garland Chrysanthemum ; Chrysanthemun coronarium

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTHEM AE1 N TH AH0 M
ANTHEMS AE1 N TH AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anthem (n) ˈænθəm (a1 n th @ m)
anthems (n) ˈænθəmz (a1 n th @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスプラント[aisupuranto] (n) ice plant (Mesembryanthemum crystallinum) [Add to Longdo]
アンセム[ansemu] (n) anthem [Add to Longdo]
サバンナオオトカゲ[sabannaootokage] (n) savanna monitor (Varanus exanthematicus, species of carnivorous monitor lizard native to sub-Saharan Africa); Bosc's monitor [Add to Longdo]
フランス菊[フランスぎく;フランスギク, furansu giku ; furansugiku] (n) (uk) oxeye daisy (Leucanthemum vulgare); marguerite [Add to Longdo]
マーガレット;マガレイト;マガレート[ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885) [Add to Longdo]
翁草[おきなぐさ;オキナグサ, okinagusa ; okinagusa] (n) (1) (uk) nodding anemone (Anemone cernua); (2) (arch) (See 菊) chrysanthemum; (3) (arch) (See 松・1) pine [Add to Longdo]
黄花[こうか, kouka] (n) chrysanthemum [Add to Longdo]
黄菊[きぎく, kigiku] (n) yellow chrysanthemum [Add to Longdo]
夏菊[なつぎく, natsugiku] (n) early chrysanthemums [Add to Longdo]
花簪;花かんざし[はなかんざし;ハナカンザシ, hanakanzashi ; hanakanzashi] (n) (1) (はなかんざし only) artificial hairpin with ornamental flowers; (2) (uk) chamomile sunray (Rhodanthe anthemoides) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anthem
   n 1: a song of devotion or loyalty (as to a nation or school)
   2: a song of praise (to God or to a saint or to a nation) [syn:
     {hymn}, {anthem}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top