ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ante

AE1 N T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ante-, *ante*
Possible hiragana form: あんて
English-Thai: Longdo Dictionary
advance payment guarantee(n) หนังสือสัญญาค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
canter(vi) วิ่งโขยก, วิ่งเหยาะๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ante(prf) ก่อน
ante(prf) ก่อน
ante up(phrv) วางเงิน (คำไม่เป็นทางการ), See also: จ่ายเงิน
antenna(n) ความอยากรู้อยากเห็น(ไม่เป็นทางการ)
antenna(n) สายอากาศ, See also: เสาอากาศ, Syn. aerial, receiving wire
antenna(n) หนวดของสัตว์ที่ใช้สัมผัสอากาศ, Syn. feeler
antecede(vi) มาก่อน, See also: นำหน้า, Syn. precede
antecede(vt) มาก่อน, See also: นำหน้า, Syn. precede
antedate(vt) ลงวันที่ก่อนวันจริง, Syn. predate, Ant. postdate
antelope(n) สัตว์จำพวกที่มีเขาเป็นเกลียว, See also: ละมั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ante meridiem(แอนทีมะริด' เดียม) (Latin) ก่อนเที่ยง, เขียนย่อว่า A.M., หรือ a.m.
ante-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'ก่อน','นอก'
ante-bellum(แอน' ทิเบล' ลัม) adj. ก่อนสงคราม (before the war)
ante-christum(แอน' ทิคริสทัม) (adj.,Latin) ก่อนคริสต์ศักราช, A.C. (before Christ)
anteater(แอนทฺ' อีเทอะ) n. ตัวกินมดซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
antecede(แอนทิซีด') vt. ก่อน, นำก่อน, มาก่อน, Syn. preceded, go before, priority
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน,เรื่องราวที่ต้องมาก่อน,สิ่งที่มาก่อน,ข้อเสนอแรก-antecedency n.
antecedent(แอนทิ' ซิเดินทฺ) adj.,n. มาก่อน, ก่อน, เกิดขึ้นก่อน, แต่ก่อน, ข้อเสนอแรก, เรื่องราวก่อน-antecedents บรรพบุรุษ, Syn. preceding, prior, Ant. posterior
antecessor(แอนทิเซส' เซอะ) n. บรรพบุรุษ
antechamber(แอนทิเชม' เบอะ) n. ห้องคอยและเป็นห้องผ่านเข้าไปห้องที่ใหญ่กว่าห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer

English-Thai: Nontri Dictionary
antecedent(adj) นำหน้า,มาก่อน,แต่ก่อน
antecedent(n) สิ่งที่มาก่อน,สิ่งที่เกิดก่อน,คำนำหน้า
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
antechamber(n) ห้องมุข
antedate(vt) มาก่อน,เกิดก่อน,ทำล่วงหน้า
antediluvian(n) คนหัวโบราณ,คนหัวเก่า,คนคร่ำครึ,คนแก่
antelope(n) ละมั่ง
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า
anteroom(n) ห้องเฉลียง
banter(n) การล้อ,การล้อเล่น,การหยอกเย้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ante litem motam (L.)ก่อนเกิดกรณีพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ante mortemก่อนตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ante nuptial agreementสัญญาก่อนสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ante-dateลงวันที่ย้อนหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antecedenceสาเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antecedent๑. บรรพบท, ข้อนำ๒. พจน์แรก [ของอัตราส่วน] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
antecedentบรรพบท, ข้อนำ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
antecedent rightsบุรพสิทธิ, สิทธิที่มีอยู่ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
antecedent streamธารน้ำบรรพการ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
antecedentsประวัติความประพฤติ (ของจำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anteก่อน [การแพทย์]
Ante's Ruleกฎของแอนที [การแพทย์]
antecedent precipitation indexantecedent precipitation index, ดัชนีความชุ่มชื้นของดิน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
antecedent rainfallantecedent rainfall, ปริมาณน้ำฝนที่ตกมาก่อนแล้ว [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Antecedentsสิ่งนำ [การแพทย์]
Antecubital Veinsหลอดเลือดดำที่แขน [การแพทย์]
Anteehistแอนทีฮีสท์ [การแพทย์]
Anteflexมดลูกคว่ำหน้า [การแพทย์]
Anteflexionการโค้งงอหรือหักมุมไปทางข้างหน้า [การแพทย์]
Anteflexion, Slightมดลูกคว่ำหน้าเล็กน้อย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
antecedent(n) ตัวแปรอิสระ , ตัวแปนต้นเหตุ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anteThe man tried to install his own antenna.
anteThere is an anteroom adjoining the library.
anteThe TV antenna broke away in last night's storm.
anteWhen the antecedent is this, that, these or those it is usual to use 'which'.
anteYou'll get a clear picture with this antenna on the roof.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอเอ็ม(n) ante meridiem, See also: a.m.
สายอากาศ(n) antenna, See also: aerial, Syn. เสาอากาศ, Example: เมื่อสายอากาศตั้งฉากขนานกับทิศทางของคลื่นวิทยุจะได้รับสัญญาณเบาที่สุด, Count Unit: เส้น, สาย, Thai Definition: สายลวดที่ขึงไว้เพื่อส่งหรือรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ก่อนเที่ยง(n) ante meridian, See also: a.m., forenoon, Example: เลขานุการติดต่อนัดหมายให้พนักงานแสดงสินค้ามาสาธิตการทำงานของสินค้าในเวลาก่อนเที่ยง, Thai Definition: ช่วงเวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยง
เสาอากาศ(n) antenna, See also: aerial, Example: หมู่บ้านในชนบทต่างมีไฟฟ้าใช้กันทั่ว โดยจะเห็นเสาอากาศที่ตั้งอยู่ตามบ้าน, Count Unit: ต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [m] ; tante [f]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [f]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [f]
อาจารย์[ājān] (n) EN: teacher ; instructor ; schoolteacher ; tutor ; lecturer ; ajan ; ajarn  FR: professeur [m,f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître [m] ; maîtresse [f]
อาจารย์ผู้สอน[ājān phūsøn] (n, exp) EN: teacher ; instructor ; lecturer  FR: enseignant [m] ; enseignante [f]
อาการ[ākān] (n) EN: state ; condition ; manner  FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อาการดีขึ้น[ākān dī kheun] (v, exp) EN: be in better condition ; feel better ; get better  FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อนามัย[anāmai] (n) EN: hygiene ; sanitation ; health  FR: hygiène [f] ; santé [f]
อนามัยดี[anāmai dī] (adj) FR: sain ; en bonne santé

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTE AE1 N T IY0
ANTED AE1 N T IH0 D
ANTES AE1 N T IY0 Z
ANTED AE1 N T IY0 D
ANTEC AE1 N T EH2 K
ANTELL AE0 N T EH1 L
ANTENNA AE0 N T EH1 N AH0
ANTENNE AE0 N T EH1 N
ANTENNAS AE0 N T EH1 N AH0 Z
ANTELOPE AE1 N T AH0 L OW2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ante (n) ˈæntiː (a1 n t ii)
antes (n) ˈæntɪz (a1 n t i z)
antenna (n) ˈæntˈɛnə (a1 n t e1 n @)
antedate (v) ˌæntɪdˈɛɪt (a2 n t i d ei1 t)
antelope (n) ˈæntɪloup (a1 n t i l ou p)
antennae (n) ˈæntˈɛniː (a1 n t e1 n ii)
anterior (j) ˈæntˈɪəʳrɪəʳr (a1 n t i@1 r i@ r)
anteroom (n) ˈæntɪrum (a1 n t i r u m)
antedated (v) ˌæntɪdˈɛɪtɪd (a2 n t i d ei1 t i d)
antedates (v) ˌæntɪdˈɛɪts (a2 n t i d ei1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天线[tiān xiàn, ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] antenna; mast, #14,735 [Add to Longdo]
先例[xiān lì, ㄒㄧㄢ ㄌㄧˋ, ] antecedent; precedent, #16,856 [Add to Longdo]
羚羊[líng yáng, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄤˊ, ] antelope, #18,602 [Add to Longdo]
触角[chù jiǎo, ㄔㄨˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] antenna; feeler, #25,098 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] antelope, #29,596 [Add to Longdo]
安贞[ān zhēn, ㄢ ㄓㄣ, / ] Antei (Japanese reign name, 1227-1229), #79,259 [Add to Longdo]
前房角[qián fáng jiǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄠˇ, ] anterior chamber (the front chamber of the eye), #93,719 [Add to Longdo]
前件[qián jiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] antecedent (logic), #127,328 [Add to Longdo]
前部皮层下损伤[qián bù pí céng xià sǔn shāng, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] anterior subcortical lesions [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安定[あんてい, antei] (n) ความมั่นคง

German-Thai: Longdo Dictionary
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สัดส่วน
Tante(n) |die, pl. Tanten| ป้า
Tante(n) |die, pl. Tanten| น้าผู้หญิง
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ
Kante(n) |die, pl. Kanten| ขอบ เช่น Kante eines Steins ขอบของหิน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anteil {m}allotment [Add to Longdo]
Anteil {m}quota [Add to Longdo]
Anteil {m} (an) | Anteile {pl}share (in) | shares [Add to Longdo]
Anteil {m}; Beteiligung {f} (an)stake (in) [Add to Longdo]
Anteil {m}lot [Add to Longdo]
Anteileemission {f} | Anteile {pl}bond issue | lots [Add to Longdo]
Anteil der geprüften Stückeaverage fraction inspected [Add to Longdo]
Anteil pro Pfundpoundage [Add to Longdo]
Anteil {m}; Verhältnis {n}; Proportion {f}proportion [Add to Longdo]
Anteil {m}; Zins {m}interest [Add to Longdo]
Anteilnahme {f}; Beileid {n} | mit aufrichtigem Beileidsympathy | in deepest sympathy [Add to Longdo]
Anteilschein {m} | Anteilscheine {pl}share certificate | share certificates [Add to Longdo]
Antenne {f} | abgeschirmte Antenneaerial | screened aerial [Add to Longdo]
Antenne {f} | Antennen {pl}antenna | antennae; antennas [Add to Longdo]
Antennenmast {m}aerial mast [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enchanté(adj) |-e| ยินดีที่ได้รู้จัก
chanter(vi) ร้องเพลง
chanteur(n) |m, f -euse| นักร้อง
chanteur d'opéra(n) |m| นักร้องเพลงโอเปร่า
soixante-dix(numéro) เจ็ดสิบ, 70
cinquante(numéro) ห้าสิบ, 50
soixante(numéro) หกสิบ, 60
quarante(numéro) สี่สิบ, 40
c'est monnaie courante(phrase) สกุลเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
bonne santé(phrase) ขอให้มีสุขภาพที่ดี

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV [Add to Longdo]
DNA鑑定[ディーエヌエーかんてい, dei-enue-kantei] (n) DNA test [Add to Longdo]
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody [Add to Longdo]
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police [Add to Longdo]
お盆;御盆[おぼん, obon] (n) O-Bon; Bon Festival; Lantern Festival; Festival of the Dead [Add to Longdo]
かばん語;鞄語[かばんご, kabango] (n) (obs) (See 混成語) portmanteau; combination of two words (often first half of one, second half of another) [Add to Longdo]
さす[sasu] (v5s,vt) (1) (See 為せる・1) to make (someone) do; (2) (See 為せる・2) to allow (someone) to; (aux-v,v5s) (3) auxiliary verb indicating the causative; (4) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (5) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (6) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions; (n) (7) (arch) swidden [Add to Longdo]
ずるずる[zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P) [Add to Longdo]
せる;させる[seru ; saseru] (aux-v,v1) (1) (せる is for 五段 verbs, させる for 一段; follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs; senses 1-3 of せる are sometimes abbreviated as 〜す) auxiliary verb indicating the causative; (2) (hum) (usu. as 〜(さ)せてもらう, 〜(さ)せていただく, etc.) auxiliary verb indicating that one has been granted the permission to do something; (3) auxiliary verb used to make verbs more "active"; (4) (hon) (as 〜(さ)せられる, 〜あら(さ)せられる, 〜(さ)せ給う, etc.) auxiliary verb used as an extreme honorific for others' actions [Add to Longdo]
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カランティンサービス[からんていんさーびす, karanteinsa-bisu] quarantine service [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
セマンティックエラー[せまんていっくえらー, semanteikkuera-] semantic error [Add to Longdo]
ターンオン安定時間[ターンオンあんていじかん, ta-n'on anteijikan] turn-on stabilizing time [Add to Longdo]
ノーザンテレコム[のーざんてれこむ, no-zanterekomu] Northern Telecom [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
安定状態[あんていじょうたい, anteijoutai] stable state [Add to Longdo]
一致判定[いっちはんてい, icchihantei] matching [Add to Longdo]
一般適合性[いっぱんてきごうせい, ippantekigousei] general conformance [Add to Longdo]
演算手順[えんざんてじゅん, enzantejun] algorithm [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分け前[わけまえ, wakemae] Anteil [Add to Longdo]
安定[あんてい, antei] Stabilisierung, Gleichgewicht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ante
   n 1: (poker) the initial contribution that each player makes to
      the pot
   v 1: place one's stake

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top