ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antagonism

AE0 N T AE1 G AH0 N IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antagonism-, *antagonism*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy

English-Thai: Nontri Dictionary
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antagonismการต่อต้าน, การเป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antagonismปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย, Example: สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Antagonismการต้านฤทธิ์กัน, ความเป็นปฏิปักษ์กัน [การแพทย์]
antagonismสภาวะตรงกันข้าม, ลักษณะการทำงานของกล้ามเนื้อ 2 ชุดที่ทำงานประสานกันในทางตรงกันข้าม คือ ถ้าชุดหนึ่งหดตัว กล้ามเนื้ออีกชุดหนึ่งจะคลายตัวในช่วงระยะเวลาเดียวกัน เช่น การทำงานของกล้ามเนื้อเฟลกเซอร์ที่หดตัว กล้ามเนื้อเอกเทนเซอร์จะคลายตัว  ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การต่อต้าน[kān tøtān] (n) EN: resistance ; antagonism ; opposition ; ban  FR: résistance [f] ; opposition [f]
ความเป็นปรปักษ์[khwām pen pørapak] (n, exp) EN: hostility ; antagonism ; being an enemy  FR: hostilité [f] ; antagonisme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTAGONISM AE0 N T AE1 G AH0 N IH2 Z AH0 M
ANTAGONISMS AE0 N T AE1 G AH0 N IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antagonism (n) ˈæntˈægənɪzəm (a1 n t a1 g @ n i z @ m)
antagonisms (n) ˈæntˈægənɪzəmz (a1 n t a1 g @ n i z @ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンタゴニズム[antagonizumu] (n) antagonism [Add to Longdo]
確執[かくしつ, kakushitsu] (n,vs) discord; antagonism; (P) [Add to Longdo]
宗教対立[しゅうきょうたいりつ, shuukyoutairitsu] (n) religious opposition; religious conflict; religious antagonism [Add to Longdo]
政治抗争[せいじこうそう, seijikousou] (n) political strife (antagonism, conflict) [Add to Longdo]
対抗[たいこう, taikou] (n,vs) opposition; antagonism; (P) [Add to Longdo]
対立[たいりつ, tairitsu] (n,vs,adj-no) confrontation; opposition; antagonism; (P) [Add to Longdo]
対立関係[たいりつかんけい, tairitsukankei] (n) antagonism [Add to Longdo]
敵対[てきたい, tekitai] (n,vs) hostility; antagonism; opposition; (P) [Add to Longdo]
敵対関係[てきたいかんけい, tekitaikankei] (n) antagonism [Add to Longdo]
派閥抗争[はばつこうそう, habatsukousou] (n) factional infighting (conflict); antagonism between factions [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antagonism
   n 1: a state of deep-seated ill-will [syn: {hostility},
      {enmity}, {antagonism}]
   2: the relation between opposing principles or forces or
     factors; "the inherent antagonism of capitalism and
     socialism"
   3: an actively expressed feeling of dislike and hostility
   4: (biochemistry) interference in or inhibition of the
     physiological action of a chemical substance by another
     having a similar structure

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top