ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anoint

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anoint-, *anoint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anoint(vt) แต่งตั้ง
anoint(vt) ทาด้วยน้ำมัน, See also: ถูด้วยน้ำมัน
anointment(n) การทาด้วยน้ำมัน
anoint with(phrv) เจิมด้วย (ทางศาสนา)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anoint(อะนอยทฺ') vt. เจิมน้ำมัน, ทาด้วยของเหลว, ทาน้ำมัน. -anointer n. -anointment n., Syn. bless, consecrate, hallow

English-Thai: Nontri Dictionary
anoint(vt) ชโลมน้ำมัน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจิม(v) anoint, See also: make auspicious marking, Example: พ่อนิมนต์พระมาเจิมป้ายร้านประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ร้าน, Thai Definition: เอาแป้งหอมแต้มเป็นจุดๆ ที่หน้าผากหรือสิ่งที่ต้องการให้มีสิริมงคล
ชโลม(v) anoint, See also: bathe, Syn. ทา, อาบ, Thai Definition: ลูบไล้ให้เปียกทั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชโลม[chalōm] (v) EN: anoint ; bathe ; besmear  FR: oindre ; enduire ; barbouiller
ลูบไล้[lūplai] (v) EN: caress ; stroke ; fondle ; smooth ; anoint ; apply
พรมน้ำมัน[phromnāmman] (v) EN: anoint
ทา[thā] (v) EN: coat ; paint ; apply ; besmear ; anoint ; rub ; put on ; smear ; spread ; daub  FR: couvrir ; enduire ; revêtir ; recouvrir ; appliquer ; étaler ; étendre

CMU English Pronouncing Dictionary
ANOINT AH0 N OY1 N T
ANOINTED AH0 N OY1 N T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anoint (v) ˈənˈɔɪnt (@1 n oi1 n t)
anoints (v) ˈənˈɔɪnts (@1 n oi1 n t s)
anointed (v) ˈənˈɔɪntɪd (@1 n oi1 n t i d)
anointing (v) ˈənˈɔɪntɪŋ (@1 n oi1 n t i ng)
anointment (n) ˈənˈɔɪntmənt (@1 n oi1 n t m @ n t)
anointments (n) ˈənˈɔɪntmənts (@1 n oi1 n t m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
涂油于[tú yóu yú, ㄊㄨˊ ㄧㄡˊ ㄩˊ, / ] anoint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受膏者[じゅこうしゃ, jukousha] (n) (obsc) anointed one [Add to Longdo]
尊い油[たっといあぶら;とうといあぶら, tattoiabura ; toutoiabura] (n) anointing oil [Add to Longdo]
塗油[とゆ, toyu] (n,vs) anointing [Add to Longdo]
油を注ぐ;油をそそぐ[あぶらをそそぐ, aburawososogu] (exp,v5g) (1) (See 火に油を注ぐ・ひにあぶらをそそぐ) to pour oil on (something); to anoint with oil; (2) to turn up; to add fuel (e.g. to a dispute); to rev up; to encourage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anoint
   v 1: choose by or as if by divine intervention; "She was
      anointed the head of the Christian fundamentalist group"
   2: administer an oil or ointment to ; often in a religious
     ceremony of blessing [syn: {anoint}, {inunct}, {oil},
     {anele}, {embrocate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top