ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anode

AE1 N OW2 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anode-, *anode*
Possible hiragana form: あので
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anode(n) ขั้วบวก, See also: ขั้วบวกในแบตเตอรี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anode(แอน' โนด) n. ขั้วบวก -anodic adj.
melanodermaผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
anode(n) ขั้วไฟฟ้าบวก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anodeขั้วบวก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anodeอะโนด, ขั้วบวก, แอโนด [การแพทย์]
anodeแอโนด, 1. ขั้วไฟฟ้าที่มีปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดขึ้น ซึ่งเป็นขั้วไฟฟ้าลบในเซลล์กัลวานิก หรือเป็นขั้วไฟฟ้าบวกในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ 2. ขั้วไฟฟ้าซึ่งเป็นตัวรับอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นภายในระบบ เช่น หลอดวิทยุชนิดไดโอดเป็นขั้วซึ่งมีศักย์ไฟฟ้าบวกเมื่อเทียบกับแคโทด เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Anode Loadความต้านทานสำหรับใช้งาน [การแพทย์]
Anode Plateแผ่นขั้วบวก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anodeIn 1995, Anode received architecture's most prestigious award.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขั้วบวก(n) anode, See also: positive electrode, Syn. ขั้วไฟฟ้าปฎิฐาน, ขั้วปฏิฐาน, Ant. ขั้วลบ, Example: ก่อนใช้ถ่ายไฟฉายต้องแกะฉลากที่ขั้วบวกก่อน, Count Unit: ขั้ว, Thai Definition: ขั้วไฟฟ้าที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าอีกขั้วหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขั้วบวก[khūa būak] (n) EN: anode ; positive pole  FR: anode [f] ; pôle positif [m] ; électrode positive [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANODE AE1 N OW2 D
ANODES AE1 N OW2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anode (n) ˈænoud (a1 n ou d)
anodes (n) ˈænoudz (a1 n ou d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阳极[yáng jí, ㄧㄤˊ ㄐㄧˊ, / ] anode; positive electrode; positive pole, #35,193 [Add to Longdo]
阳电极[yáng diàn jí, ㄧㄤˊ ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˊ, / ] anode; positive electrode (i.e. attracting electrons) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anode {f}anode [Add to Longdo]
Anodengitter {f}anode gate [Add to Longdo]
Anodenkennung {f}anode characteristics [Add to Longdo]
Anodenbasisschaltung {f} [electr.]cathode follower [Add to Longdo]
Anodenspannung {f}plate-supply [Add to Longdo]
Anodensperrstrom {m}anode cutoff current [Add to Longdo]
Anodenzündstrom {m}anode trigger current [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どうかしたのか;どうかしたのですか;どうかしたんですか[doukashitanoka ; doukashitanodesuka ; doukashitandesuka] (exp) is something up?; is something wrong? [Add to Longdo]
なのだ;なんだ;なのです;なんです[nanoda ; nanda ; nanodesu ; nandesu] (aux) it is assuredly that ...; can say with confidence that ... [Add to Longdo]
なのである[nanodearu] (aux) (See なのだ) it is assuredly (that)...; can say with confidence that it is... [Add to Longdo]
アノード[ano-do] (n) anode [Add to Longdo]
アノードスライム[ano-dosuraimu] (n) anode slime [Add to Longdo]
負極[ふきょく, fukyoku] (n) negative pole; anode; south magnetic pole [Add to Longdo]
万年茸[まんねんたけ, mannentake] (n) (See 霊芝) bracket fungus (Ganoderma lucidum - formerly Fomes japonicus) [Add to Longdo]
陽極[ようきょく, youkyoku] (n,adj-no) anode [Add to Longdo]
陽極線[ようきょくせん, youkyokusen] (n) anode rays [Add to Longdo]
陽極板[ようきょくばん, youkyokuban] (n) positive plate; anode plate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anode
   n 1: a positively charged electrode by which electrons leave an
      electrical device [ant: {cathode}]
   2: the negatively charged terminal of a voltaic cell or storage
     battery that supplies current [ant: {cathode}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top