ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

announce

AH0 N AW1 N S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -announce-, *announce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
announce(vi) ทำหน้าที่เป็นโฆษก
announce(vt) บอก, See also: แจ้ง, แจ้งให้ทราบ, Syn. inform, tell
announce(vt) ป่าวประกาศ, See also: ประกาศ, Syn. declare, proclaim
announcer(n) ผู้ประกาศ, See also: โฆษก, Syn. program announcer, broadcaster
announce to(phrv) ประกาศต่อ
announcement(n) การประกาศ, See also: เสียงประกาศ, การป่าวประกาศ, Syn. declaration, notification, proclamation
announcement(n) คำประกาศ, Syn. statement, news

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster
spot announcementn. การประกาศสั้น ๆ ทางวิทยุหรือโทรทัศน์ (มักเป็นการโฆษณา)

English-Thai: Nontri Dictionary
announce(vt) ประกาศ,แถลง,แจ้ง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
announcer(n) ผู้ประกาศ,ผู้แถลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
announcement serviceการบริการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
announceA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
announceAbout the same time as he entered the classroom and arrived at his seat the chime to announce class rings across the school.
announceAfter dinner, a movie announcement is made.
announceAn announcement of his death appeared in the newspapers.
announceA number of student announced their readiness to engage in the contest.
announceAs soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.
announceBecause a new commodity is announced, it is in good supply every three months.
announceBecause of some technical problem, a movie was shown in place of the announced program.
announceBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
announceBlack clouds announced the coming thunderstorm.
announceGE announced the acquisition of the company Laku for $30 million.
announceGuess what the managing director started off the meeting by saying. The first thing out of his mouth was an announcement of some major restructuring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกาศตัว(v) declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
แจ้งให้ทราบ(v) inform, See also: announce, Syn. บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว, Ant. รับฟัง, Example: ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบว่าจะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่แผนกนี้
ประกาศรับ(v) announce one is accepting application, See also: announce accepting application, Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร, Example: หากบริษัทเรามีตำแหน่งว่าง เราจะประกาศรับทันที, Thai Definition: แจ้งให้ทราบถึงการรับสมัคร
เบิก(v) announce, See also: bring, introduce, Syn. นำเข้าเฝ้า, Example: เจ้าหน้าที่ราชสำนักเบิกทูตเข้าเฝ้า
ผู้อ่านข่าว(n) announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ผู้จัดจะให้นางงามมาเป็นผู้อ่านข่าว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
ผู้ประกาศข่าว(n) announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: การรายงานข่าวของสถานีนี้ใช้ผู้ประกาศข่าวถึง 5 คน ซึ่งถือว่าเกินความจำเป็น, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
คำประกาศ(n) announcement, See also: declaration, proclamation, manifesto, Example: ข้าพเจ้าอ่านคำประกาศกล่าวสดุดีหน่วยต่างๆ ที่ทำการรบในศึกคราวนี้, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: เนื้อความที่บอกให้รู้ทั่วกัน
โฆษก(n) announcer, See also: communicator, broadcaster, spokesman, Syn. ผู้ประกาศ, ผู้โฆษณา, พิธีกร, Example: โฆษกกระทรวงต่างประเทศกล่าวว่าจะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้แถลงข่าวแทน
โฆษณาการ(n) advertisement, See also: announcement, public notice, Syn. การโฆษณา, โฆษณา, Example: กรมโฆษณาการก็คือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันนั่นเอง, Count Unit: ชิ้น, อัน, Thai Definition: การป่าวร้องให้ทราบ, การแจ้งความให้ทราบ
โฆษิต(v) announce, See also: declare, proclaim, Syn. ประกาศ, ป่าวร้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกกล่าว[bøkklāo] (v) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to  FR: informer ; aviser
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งให้...ทราบ[jaēng hai ... sāp] (v) EN: inform ... (s.o.) ; announce  FR: informer ... (qqn)
ตาย[jaēng tāi] (v, exp) EN: give obituary notice ; announce sb.'s death  FR: annoncer un décès
การประกาศ[kān prakāt] (n) EN: announcement ; declaration ; stating  FR: déclaration [f] ; annonce [f] ; proclamation [f]
การแถลง[kān thalaēng] (n) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication  FR: déclaration [f]
การแถลงข่าว[kān thalaēngkhāo] (n) EN: publication ; giving information ; news publishing ; announcement ; press conference
คำประกาศ[khamprakāt] (n) EN: announcement ; declaration
ขาน[khān] (v) EN: call on ; announce  FR: répondre à l'appel
โฆษก[khōsok] (n) EN: spokesperson ; spokesman ; spokeswoman ; announcer (T.V.) ; press officer ; press secretary ; broadcaster ; communicator  FR: porte-parole [m, f] ; chargé de presse [m] ; annonceur [m] ; présentateur [m] ; speaker [m] (vx) ; speakerine [f] (vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNOUNCE AH0 N AW1 N S
ANNOUNCED AH0 N AW1 N S T
ANNOUNCER AH0 N AW1 N S ER0
ANNOUNCES AH0 N AW1 N S IH0 Z
ANNOUNCERS AH0 N AW1 N S ER0 Z
ANNOUNCEMENT AH0 N AW1 N S M EH0 N T
ANNOUNCEMENTS AH0 N AW1 N S M EH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
announce (v) ˈənˈauns (@1 n au1 n s)
announced (v) ˈənˈaunst (@1 n au1 n s t)
announcer (n) ˈənˈaunsər (@1 n au1 n s @ r)
announces (v) ˈənˈaunsɪz (@1 n au1 n s i z)
announcers (n) ˈənˈaunsəz (@1 n au1 n s @ z)
announcement (n) ˈənˈaunsmənt (@1 n au1 n s m @ n t)
announcements (n) ˈənˈaunsmənts (@1 n au1 n s m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] announcement; bulletin; communique, #10,082 [Add to Longdo]
告示[gào shì, ㄍㄠˋ ㄕˋ, ] announcement, #21,289 [Add to Longdo]
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice, #23,743 [Add to Longdo]
报喜[bào xǐ, ㄅㄠˋ ㄒㄧˇ, / ] announce good news; report success, #29,426 [Add to Longdo]
喜报[xǐ bào, ㄒㄧˇ ㄅㄠˋ, / ] announcement of joyful news, #52,354 [Add to Longdo]
播报员[bō bào yuán, ㄅㄛ ㄅㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] announcer, #102,422 [Add to Longdo]
报幕[bào mù, ㄅㄠˋ ㄇㄨˋ, / ] announce the items on a (theatrical) program, #103,002 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナ[ana] (n) (abbr) announcer; (P) [Add to Longdo]
アナウンサー(P);アナウンサ[anaunsa-(P); anaunsa] (n) announcer; (P) [Add to Longdo]
アナウンス[anaunsu] (n) (1) (abbr) (See アナウンスメント) announcement; (vs) (2) to announce; (P) [Add to Longdo]
アナウンスメント[anaunsumento] (n) announcement [Add to Longdo]
スポットアナウンス[supottoanaunsu] (n) spot announcement [Add to Longdo]
トーキー(P);トーキ[to-ki-(P); to-ki] (n) (1) talkie (motion picture with sound); (2) prerecorded announcement; (P) [Add to Longdo]
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.) [Add to Longdo]
引き札[ひきふだ, hikifuda] (n) announcement flier [Add to Longdo]
鴬嬢;鶯嬢[うぐいすじょう, uguisujou] (n) female announcer; woman who makes public announcements (e.g. from an election campaign truck) [Add to Longdo]
顔ぶれ(P);顔触れ(P)[かおぶれ, kaobure] (n) (1) personnel; members; lineup (of a team); roster; cast (of a play); (2) announcement of next day's match-ups (sumo); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 announce
   v 1: make known; make an announcement; "She denoted her feelings
      clearly" [syn: {announce}, {denote}]
   2: announce publicly or officially; "The President declared war"
     [syn: {announce}, {declare}]
   3: give the names of; "He announced the winners of the spelling
     bee"
   4: foreshadow or presage [syn: {announce}, {annunciate},
     {harbinger}, {foretell}, {herald}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top