ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

annihilate

AH0 N AY1 AH0 L EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -annihilate-, *annihilate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annihilate(vt) ทำลาย, See also: ทำลายล้าง, ถอนรากถอนโคน, Syn. demolish, destroy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annihilate(อะไน' ฮิเลท) vt. ทำลายล้าง, บดขยี้. -annihilator n., Syn. eradicate

English-Thai: Nontri Dictionary
annihilate(vt) ทำลายล้าง,ทำลาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Go ahead, annihilate each other.ผมจะไม่ช่วยใคร เชิญไปล้างผลาญกันเอง Beneath the Planet of the Apes (1970)
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้! Toy Story (1995)
"To annihilate them all. And not leave any traces. ""จึงต้องมีการกำจัดเชลยศึก อย่างไม่ให้เหลือซาก.." The Great Raid (2005)
This extremely powerful and effective system, once activated, completely annihilates all biological agents, within a radius of dozens of kilometers.ซึ่งมีพลังมหาศาล และมีระบบที่มีประสิทธิภาพ เมื่อถูกใช้งาน จะทำการกวาดล้าง สารพิษต่างๆ ในรัศมี กว่าหลายกิโลเมตร The Host (2006)
We shall march to Jolbon, and annihilate Muhyul and King Yuri.พวกเราจะไปที่โชบุน และทำลายมุฮุลและกษัตริย์ยูริซะ The Kingdom of the Winds (2008)
If she's carrying a virus, she could annihilate half the city... and I'm not gonna have it on my conscience!ถ้าหล่อนเป็นพาหะไวรัสจริง หล่อนทำลายคนได้ครึ่งเมืองแน่ ผมไม่มีวันปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ Babylon A.D. (2008)
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง Pilot (2008)
You'll annihilate him.ฉันรู้. Bedtime Stories (2008)
Doomsday will annihilate what's left.ไอ้ดูมส์เดย์จะจักการส่งที่เหลือให้ย่อยยับ Legion (2009)
Why don't they just annihilate us and get it over with?แค่คืนนี้ V (2009)
I've ordered a squadron of F-16s to annihilate the site.ฉันสั่งให้ฝูงบิน F-16 ทำลายพื้นที่นั้นแล้ว Chuck Versus the Colonel (2009)
Why don't they just annihilate us and get it over with?ทำไมพวกเขาไม่ทำลายล้าง พวกเราไปเลย และให้เรื่องราว มันจบสิ้นกันไป? A Bright New Day (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annihilateThe Dodgers were annihilated by the Giants.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สังหาร[sanghān] (v) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate  FR: exterminer ; détruire
ทำลาย[thamlāi] (v) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack  FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser
ถอนรากถอนโคน[thøn rāk thøn khōn] (v, exp) EN: extirpate ; abolish ; annihilate ; destroy ; uproot
วินาศ[wināt] (v) EN: be destroyed ; go to the dogs ; go to ruin ; be ruined ; be annihilated

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNIHILATE AH0 N AY1 AH0 L EY2 T
ANNIHILATED AH0 N AY1 AH0 L EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annihilate (v) ˈənˈaɪəlɛɪt (@1 n ai1 @ l ei t)
annihilated (v) ˈənˈaɪəlɛɪtɪd (@1 n ai1 @ l ei t i d)
annihilates (v) ˈənˈaɪəlɛɪts (@1 n ai1 @ l ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型, #20,192 [Add to Longdo]
覆没[fù mò, ㄈㄨˋ ㄇㄛˋ, / ] annihilated; capsized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annihilate
   v 1: kill in large numbers; "the plague wiped out an entire
      population" [syn: {eliminate}, {annihilate}, {extinguish},
      {eradicate}, {wipe out}, {decimate}, {carry off}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top