ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

animated

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -animated-, *animated*, animat, animate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
animated(adj) ที่เหมือนมีชีวิต, Syn. alive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
animated(แอน' นิเมทเทด) adj. มีชีวิตชีวา, Syn. lively, vital, Ant. lifeless, sluggish
animated cartoonภาพยนต์การ์ตูนที่ภาพวาดเคลื่อนไหวได้

English-Thai: Nontri Dictionary
animated(adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Animated film musicดนตรีประกอบภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]
Animated filmsภาพยนตร์การ์ตูน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
animatedA man who is absorbed in his work looks animated.
animatedHer face was animated by joy.
animatedHis action was animated by jealousy.
animatedHis act was animated by noble ideals.
animatedHis appearance animated the party.
animatedThe party was animated by her presence.
animatedThe soldiers were animated by the song.
animatedThe students were animated by the agitator's appeal.
animatedThe success animated him with hope.

CMU English Pronouncing Dictionary
ANIMATED AE1 N AH0 M EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
animated (v) ˈænɪmɛɪtɪd (a1 n i m ei t i d)
animatedly (j) ˈænɪmɛɪtɪdliː (a1 n i m ei t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动态图形[dòng tài tú xíng, ㄉㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] animated graphics; animation (e.g. cartoons) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeichentrickfilm {m}animated film; animated cartoon [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
アニメ[anime] (n,adj-no) (1) animated film; animated cartoon; anime (when referring to Japanese cartoons); (2) (abbr) (See アニメーション) animation; (P) [Add to Longdo]
アニメーション[anime-shon] (n,adj-no) (1) animation; (2) animated film; animated cartoon; (P) [Add to Longdo]
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) {comp} Animated Graphics Interchange Format [Add to Longdo]
アニメ映画[アニメえいが, anime eiga] (n) animated cartoon; animated film [Add to Longdo]
オリジナルビデオアニメーション[orijinarubideoanime-shon] (n) animated film released direct-to-video (wasei [Add to Longdo]
セル画[セルが, seru ga] (n) animation cel (from an animated movie) [Add to Longdo]
マイコン[maikon] (n) (1) (abbr) {comp} microcomputer; personal computer; home computer; (2) micro-controller; micro-processor; MCU; (3) moving (animated) icon; (P) [Add to Longdo]
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp,v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known [Add to Longdo]
活気付く;活気づく[かっきづく, kakkiduku] (v5k,vi) to become animated; to liven up; to become active [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 animated
   adj 1: having life or vigor or spirit; "an animated and
       expressive face"; "animated conversation"; "became very
       animated when he heard the good news" [syn: {animated},
       {alive}] [ant: {unanimated}]
   2: made to appear to move as living creatures do; "an animated
     cartoon"; "animated puppets"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top