ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anguish

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anguish-, *anguish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anguish(n) ความรวดร้าว, See also: ความทุกข์, ความทุกข์ทรมาน, Syn. distress, pain, wretchedness
anguish(vi) เจ็บปวดรวดร้าว, See also: ตรอมใจ, ระทม, ตรมตรอม, ตรม, ทรมาน, ทรมาทรกรรม
anguish(vt) ทำให้เจ็บปวดรวดร้าว, See also: ทำให้ทรมาน, Syn. distress, grieve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anguish(แอง' กวิช) n. อาการปวดอย่างรุนแรง, อาการทนทุกข์ทรมานมาก, อาการกลัดกลุ้มมาก
anguished(แอง' กวิชดฺ) adj. กลัดกลุ้ม, ทนทุกข์ทรมาน, Syn. agonized, suffering
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguishู

English-Thai: Nontri Dictionary
anguish(n) ความเจ็บปวด,ความปวดร้าว,ความทุกข์ทรมาน,ความกลัดกลุ้ม
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
languishment(n) ความอ่อนเพลีย,ความซูบซีด,ความอ่อนเปลี้ย,ความเฉื่อยชา,ความอิดโรย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anguishHe is in anguish over her child.
anguishThe newspaper told of the mother's anguish at the death of her son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความปวดร้าว(n) agony, See also: anguish, pang, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความรวดร้าว, Ant. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข, Example: เขาจำความปวดร้าวในอดีตได้ขึ้นใจไม่เคยลืม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยว[hīo] (v) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate  FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[hīochao] (v) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate  FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
เจ็บปวด[jeppūat] (adj) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore  FR: douloureux ; endolori
เจ็บปวดรวดร้าว[jeppūat rūat-rāo] (v, exp) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt  FR: être angoissé
ความกลัดกลุ้ม[khwām klatklum] (n) EN: anguish  FR: anxiété [f] ; angoisse [f]
ความปวดร้าว[khwām pūatrāo] (n) EN: agony ; anguish ; pang  FR: agonie [f]
ละเหี่ย[lahīa] (v) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent
ระทม[rathom] (v) EN: feel gloomy and depressed ; suffer from a condition of excessive anguish ; be sore at heart ; be heartsore ; be heartbroken   FR: être désespéré
ทรมาน[thøramān] (v) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle  FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[thøramān-thørakam] (v, exp) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGUISH AE1 NG G W IH0 SH
ANGUISHED AE1 NG G W IH0 SH T
ANGUISHING AE1 NG G W IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anguish (n) ˈæŋgwɪʃ (a1 ng g w i sh)
anguished (j) ˈæŋgwɪʃt (a1 ng g w i sh t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦闷[fán mēn, ㄈㄢˊ ㄇㄣ, / ] anguish, #36,465 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Qual {f}; Verzweiflung {f}; Kummer {m} | Qualen erleidenanguish | to be in anguish [Add to Longdo]
Seelenpein {f}anguish of mind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
さめざめ[samezame] (adv) (on-mim) sorrowfully; anguishedly [Add to Longdo]
[く, ku] (n) (1) pain; anguish; suffering; distress; anxiety; worry; trouble; difficulty; hardship; (2) {Buddh} (See 八苦) duhkha (suffering) [Add to Longdo]
苦しみ[くるしみ, kurushimi] (n) pain; anguish; distress; suffering; hardship; (P) [Add to Longdo]
苦悩[くのう, kunou] (n,vs) suffering; distress; affliction; anguish; agony; trouble; (P) [Add to Longdo]
苦悶[くもん, kumon] (n,vs,adj-no) anguish [Add to Longdo]
弱り衰える[よわりおとろえる, yowariotoroeru] (v1) to languish [Add to Longdo]
精神的苦痛[せいしんてきくつう, seishintekikutsuu] (n) mental anguish [Add to Longdo]
脱力感[だつりょくかん, datsuryokukan] (n) ennui; languishing; feeling of exhaustion; lassitude; lethargy [Add to Longdo]
痛苦[つうく, tsuuku] (n) anguish; (great) pain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anguish
   n 1: extreme mental distress [syn: {anguish}, {torment},
      {torture}]
   2: extreme distress of body or mind
   v 1: suffer great pains or distress
   2: cause emotional anguish or make miserable; "It pains me to
     see my children not being taught well in school" [syn:
     {pain}, {anguish}, {hurt}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top