ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

and so on

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -and so on-, *and so on*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One, two, three and so on around the table, if that's OK with you gentlemen.หนึ่งสองสามและอื่น ๆ รอบโต๊ะถ้าที่ตกลงกับคุณสุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
And I suggest that the two shortest search the cellar, and so on, up.และผมขอให้ไม้สั้นที่สุดค้นหาที่ห้องใต้ดิน และคู่อื่นๆ ก็ค้นไล่ขึ้นมา Clue (1985)
civil employees, industrial workers and so on.ชุมชน เอ. พวกลูกจ้าง... คนงาน... Schindler's List (1993)
You see... all this strange behaviorfrom people that read the books... and the agent going nuts and so on...ฟังนะ คนที่อ่านหนังสือพวกนี้ จะแสดงพฤติกรรมแปลกๆออกมา อย่างตัวแทนบ้าๆที่เราเจอไง In the Mouth of Madness (1994)
Chords constructed from notes in intervals of thirds, and so on, and so on.Chords constructed from notes in intervals of thirds, and so on, and so onAnna and the King (1999)
Tanneke showed you what needs to be done? The laundry and so on?ทันเนเก้พาไปดูสิ่งที่ต้องทำรึยัง? Girl with a Pearl Earring (2003)
And so on.ฯลฯ The Corporation (2003)
25 people arrived they hung a big banner on the top of our house saying murderers they danced around outside with gasmasks and so on.มีคนมา 25 คน พวกเขาขึ้นไปแขวนป้ายผ้าผืนใหญ่บนหลังคาบ้านเรา เขียนว่า ฆาตกร The Corporation (2003)
We have huge industries public relations industry monstrous industry advertising and so on which are designed from infancy to try to mould people into this desired pattern.เรามีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นั่นคืออุตสาหกรรมโฆษณา การโฆษณา ฯลฯ ซึ่งออกแบบมา The Corporation (2003)
And so on. Red goes on red. Blue goes on blue.ทิ้งไปเรื่อยๆ แดงลงกองแดง ฟ้าลงกองฟ้า Uno (2004)
Red on red, blue on blue. And so on.แดงลงแดง ฟ้าลงฟ้า ไปเรื่อยๆ Uno (2004)
- And so one of my associates - - I'd rather deal with you.ผมจะให้เพื่อนผมไปดูแลคุณนะ An Inconvenient Lie (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
and so onAmong the audience, there were students, teacher, clerks, and so on.
and so onAmong the audience, there were teachers, lawyers, engineers, and so on.
and so onEthnic minorities struggle against prejudice, poverty and so on.
and so onHe bought pencils, notebooks, dictionaries and so on.
and so onHe can play the piano, the flute, the guitar, and so on.
and so onHe told me his age, his birthplace, his family, and so on.
and so onI am fond of soccer, rugby, football, and so on.
and so onI bought flowers - roses, lilies, and so on.
and so onI can play baseball, tennis, volleyball, and so on.
and so onI'm agast at the lack of manners, common sense and so on and so forth on the net.
and so onI need pens, notebooks and so on.
and so onI play many ball games; baseball, basketball, and so on.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นต้น[ADV] etc., See also: and so on, and so forth, et cetera, Syn. ฯลฯ, Example: มลพิษในเมืองกรุงมีหลายอย่าง เช่น รถติด อากาศเสีย เป็นต้น, Thai definition: คำที่ใช้แทนเครื่องหมาย ฯลฯ เพื่อละคำหรือข้อความตอนปลายซึ่งอยู่ในประเภทเดียวกันกับคำหรือข้อความที่ยกขึ้นกล่าวเป็นตัวอย่างตอนต้น
ละ[V] etc., See also: and so on, et cetera, and so forth, and all the rest, Syn. เว้น, Example: เขาอาจมีโรคต่อไปนี้ได้ คือ หัด ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก ฯลฯ, Thai definition: เว้นว่างคำหรือข้อความไว้ไม่กล่าวให้เต็ม โดยใช้เครื่องหมาย ฯ หรือ ฯลฯ
ละ[V] etc., See also: and so on, et cetera, and so forth, and all the rest, Syn. เว้น, Example: เขาอาจมีโรคต่อไปนี้ได้ คือ หัด ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออก ฯลฯ, Thai definition: เว้นว่างคำหรือข้อความไว้ไม่กล่าวให้เต็ม โดยใช้เครื่องหมาย ฯ หรือ ฯลฯ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
เครื่องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)[n. exp.] (khreūangmāi paiyān yai) EN: and so on ; et cetera   FR: etc.
ละ[X] (la) EN: etc. ; and so on ; et cetera ; and so forth ; and all the rest ; ditto   FR: etc. ; et ainsi de suite
ๆลๆ[X] (la) EN: and so on ; etc.   FR: etc. (abrév.)
เป็นอาทิ[adv.] (pen āthi) EN: for example ; and so on ; et cetera ; etc.   FR: etc. ; et ainsi de suite
เป็นต้น[adv.] (penton) EN: etc. ; and so on ; and so forth ; et cetera   FR: etc. (abrév.) ; et cetera = et caetera ; et ainsi de suite

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
什么的[shén me de, ㄕㄣˊ ㄇㄜ˙ ㄉㄜ˙, / ] and so on; and what not, #3,594 [Add to Longdo]
之类[zhī lèi, ㄓ ㄌㄟˋ, / ] and so on; and such [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
云々;云云[うんぬん, unnun] (exp) (1) and so on; and so forth; (n,vs) (2) comment; criticism [Add to Longdo]
等々(P);等等[とうとう, toutou] (n-adv) and so on; at last; finally; after all; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  and so on
      adv 1: continuing in the same way [syn: {and so forth}, {and so
             on}, {etcetera}, {etc.}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top