ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

and so forth

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -and so forth-, *and so forth*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา Clue (1985)
Learned his craft and so forth. Hm?ได้เรียนรู้งานฝีมือและอื่น ๆ ของเขา หือ? The Russia House (1990)
Beds, sofas, and so forth.พวกเตียง โซฟา อะไรพวกนี้แหล่ะ Hope Springs (2003)
You can pack up all these books and shells and charts and so forth.คุณเก็บ หนังสือพวกนี้ กระสุนปืน. แผ่นกระดาน และเอาออกไป The Water Horse (2007)
And so on and so forth. Why do you still look stupidได้เรื่องแล้ว ทำไมพวกเธอยังทำหน้างงกันอยู่อีกล่ะ There's No 'I' in Team (2008)
We can't have this kind of back and forth, and so forth.เราไม่สามารถมีชนิดของนี้กลับมาและอื่น ๆ Revolutionary Road (2008)
I'm not as bad at communication, and so on and so forth, as you might think.(อาเจียน) Edge of Darkness (2010)
No. People talk about trauma and so forth.พวกเขารู้ว่าคุณเป็นใคร และคุณยังไม่ตาย, ไม่ตาย, ไม่ถูกยิง, ไม่บาดเจ็บ Edge of Darkness (2010)
Right there you have various political motivations and anti-monopolistic sentiments and so forth.มีสิทธิที่คุณมีแรงจูงใจทางการเมืองต่างๆ ... ... และความรู้สึกต่อต้านการผูกขาดและอื่น ๆ Inception (2010)
I've had ample opportunity to observe Browning and adopt his physical presence, study his mannerisms, and so on and so forth.ผมได้มีโอกาสเหลือเฟือที่จะสังเกตบราวนิ่ง ... ... และนำมาใช้ปรากฏทางกายภาพของเขาการศึกษากิริยาท่าทางของเขาและอื่น ๆ และอื่น ๆ Inception (2010)
Fixing toilets and sewers and so forth in tenement buildings in the South Bronx was not what I wanted to be doing for the rest of my life.มันก็ดูเหมือนว่าพวกเขามีสิ่งที่ จะทำอย่างไรกับการประปา การเปรียบเทียบที่ผมเคยใช้ ซ้ำแล้วซ้ำเกี่ยวกับหลุมดำ เป็นน้ำไปลงท่อระบายน้ำ The Riddle of Black Holes (2010)
They were made, they died away and left children, grandchildren, and so forth.เป็นสิ่งที่มีความมั่นคง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งที่มีความเสถียรแล้ว จบลงด้วยการแข็งตัว What Are We Really Made Of? (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
and so forthHe asked me my age, my name, my address, and so forth.
and so forthI'm agast at the lack of manners, common sense and so on and so forth on the net.
and so forthIt seems, from books, that the colonizers and adventurers went sailing off to a new fine life, a new country, opportunities, and so forth.
and so forthThe costumes were red, pink, blue, and so forth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาทิ[X] (āthi) EN: for example ; like ; for instance ; such as ; and so on ; and so forth ; and what not ; etc. ; so as   FR: par exemple ; et ainsi de suite ; etc.
ละ[X] (la) EN: etc. ; and so on ; et cetera ; and so forth ; and all the rest ; ditto   FR: etc. ; et ainsi de suite
เป็นต้น[adv.] (penton) EN: etc. ; and so on ; and so forth ; et cetera   FR: etc. (abrév.) ; et cetera = et caetera ; et ainsi de suite

Japanese-English: EDICT Dictionary
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P) [Add to Longdo]
だの[, dano] (suf,prt) and; or; and the like; and so forth; and what not; (P) [Add to Longdo]
なんぞ;なぞ;なんど[, nanzo ; nazo ; nando] (prt,n-suf) (col) (See 等・など) et cetera; etc.; and the like; and so forth [Add to Longdo]
云々;云云[うんぬん, unnun] (exp) (1) and so on; and so forth; (n,vs) (2) comment; criticism [Add to Longdo]
等(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  and so forth
      adv 1: continuing in the same way [syn: {and so forth}, {and so
             on}, {etcetera}, {etc.}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top