ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anchorite

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anchorite-, *anchorite*
Possible hiragana form: あんちょりて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anchorite[N] ผู้ที่อยู่สันโดษเพื่อรักษาศีล, Syn. anchoret

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anchorite(แอง' คะไรทฺ) n. โยคี, ฤาษี, ผู้อยู่, อย่างสันโดษเพื่อรักษาศีล. -anchoritic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
anchorite(n) ฤาษี,โยคี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤๅษี[N] hermit, See also: anchorite, Syn. ฤษี, Thai definition: นักบวชพวกหนึ่ง มีมาก่อนพุทธกาล สละบ้านเรือนออกไปบำเพ็ญพรตแสวงหาความสงบ
อิสิ[N] anchorite, See also: hermit, Thai definition: ผู้แสวงคุณความดี, ฤษี, ผู้ถือบวช

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฤๅษี[n.] (rāsī) EN: hermit anchorite   FR: ermite [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anchorite    (n) ˈæŋkəraɪt (a1 ng k @ r ai t)
anchorites    (n) ˈæŋkəraɪts (a1 ng k @ r ai t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  anchorite
      n 1: one retired from society for religious reasons [syn:
           {anchorite}, {hermit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top